ПОКАНА за свикване ОБЩО СЪБРАНИЕ на СБПБ на 27.06.2021 г. в гр. Велико Търново

ПОКАНА за свикване ОБЩО СЪБРАНИЕ на СБПБ на 27.06.2021 г. в гр. Велико Търново

ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” ЕИК 204968338, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 27.06.2021 г.(неделя) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към 31.12.2020 г.
  2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2020 г.
  3. Обсъждане и приемане Молба на Антон Свирчев за освобождаването му от УС
  4. Обсъждане и приемане Молба на Искрен Мутафов за избор на заместник(втори управител)
  5. Обсъждане и приемане продължаване мандатите на членовете на  Управителния съвет на СБПБ в състав: Искрен Мутафов – Председател, Деан Валентинов – Зам.Председател, Членове на Управителния съвет:Мария Матушева, Стоян Стоянов, Христо Христов, Иван Йорданов, Искрен Мутафов, Деан Валентинов. Срок на новия мандат: 5 г.
  6. Други – актуализиране списъчния членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и адмиистративни органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси и отговори от юриста на Сдружението.

Електронна поща за изпращане въпроси по предходния пункт: sdr_biopro@abv.bg

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Поканата се публикува на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/ в срок до 20.05.2021 г., до същата дата да се разпрати на електронните пощи на членовете на сдружението, на осн. ЗЮЛНЦ и чл.23 ал. 3 на Устава на СБПБ.

18.5.2021 г. 19:27 ч.

гр. Велико Търново

http://www.sbpb.bg/wp-content/uploads/2021/05/Покана-за-свикване-ОС-27-06-2021-1.pdf