Покана за свикване Общо събрание на Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ за 30.03.2024 г., събота, от 10 ч.

Покана за свикване Общо събрание на Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ за 30.03.2024 г., събота, от 10 ч.

лого СБПБ

ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” ЕИК 204968338, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 30.03.2024 г.(събота) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към 31.12.2023 г.
 2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2023 г.
 3. Обсъждане актуализация на годишния членски внос от 30 лв на 50 лв. годишно.
 4. Промяна в Устава на чл. 16 ал. 1 в частта за размера на годишния членски внос от 30 на 50 лв Стар текст: Чл. 16. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Годишния членски внос е в размер на 30 лв. ( тридесет лева), който се заплаща еднократно до 31 януари на текущата година.
 • Нов текст: Чл. 16. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Годишния членски внос е в размер на 50 лв. ( петдесет лева), който се заплаща еднократно до 31 януари на текущата година.
 • 5. Продължаване мандатите на Управителния съвет на СБПБ, Председател и заместник председател за нов 5 /пет/ годишен период, както следва:
 • Председател на СБПБ и член на УС за нов 5 годишен мандат: зооинж. Искрен Георгиев Мутафов
 • Зам. председател на СБПБ и член на УС за нов 5 годишен мандат: Деан Валентинов Иванов
 • Зооинж. Мария Георгиева Матушева – член на УС на СБПБ за нов 5 годишен мандат
 • Стоян Русев Стоянов – член на УС на СБПБ за нов 5 годишен мандат
 • Христо Йорданов Христов – член на УС на СБПБ за нов 5 годишен мандат
 • Иван Йорданов Йорданов – член на УС на СБПБ за нов 5 годишен мандат

В случай, че има други предложения, същите ще бъдат обсъдени от Общото събрание до изчерпване тази точка от дневния ред.

6. Други – актуализиране списъчния членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и административни органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси към и отговори от юриста на Сдружението по висящи дела, както и статуса на заявителни процедури, по които СБПБ участва при Министерство на земеделието.

Електронна поща за изпращане въпроси по предходния пункт: sdr_biopro@abv.bg

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Поканата се публикува на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/ в срок до 29.02.2024 г., до същата дата да се разпрати на електронните пощи на членовете на сдружението, на осн. ЗЮЛНЦ и чл.23 ал. 3 на Устава на СБПБ.

Дата: 28.02.2024 г.