Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ – На вниманието на членовете на СБПБ

ДО:

БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

Адрес:    София, бул. „Пенчо Славейков“ 15А

E-mail:    bfsa@bfsa.bg

Д-р Дамян Илиев

Изпълнителен директорл: 02 915 98 20
Тел. 02/915 98 20 Факс: 02 915 98 98
Email: ceo@bfsa.bg
Адрес: гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А

 

 

ОТ: СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – ЮЛНЦ в обществена полза, вписано в РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „П.Ю.Тодоров”№3А,  електронна поща: sdr_biopro@abv.bg,  с представляващ председателя и член на седмочленен Управителен съвет на СБПБ, зооинж. ИСКРЕН МУТАФОВ, ЧРЕЗ  юрисконсулт ДИАНА ПЕТКОВА, адрес за кореспонденция и връчване на книжа: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Мармарлийска”№ 8,  ел.поща: di_petkova@b-trust.orgdi_petkova@abv.bg, тел.: 0878 648 361; 062 62 59 80

Относно: Разяснителна информация от БАБХ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ,

УВАЖАЕМИ  Д-Р ИЛИЕВ,

В качеството ни на заинтересована страна с оглед спецификата на членската ни маса, сред които по-голямата част биологични пчелари, бихме желали да получим от Вас отговор на следните въпроси, по които да получат членовете ни информация,  с която да се съобразим,  а именно:

  • Моля Ви да ни отговорите от кога реално функционира системата за идентификация на животни ВетИС в частта си са идентификация на пчелните семейства;
  • Моля Ви да ни разясните каква е точно процедурата за закупуване на самите идентификационни марки (жълти табелки за пчелни семейства);
  • Моля Ви да ни представите списък при БАБХ кои са лицензираните производители, търговци и вносители на въпросните жълти табелки;
  • Моля да получим писмено разяснение каква информация се изисква от собственника (стопанина) на пчелните семейства, за да бъдат закупени жълтите табелки, каква след това е процедурата за вписването (регистрирането им в системата ВетИС),
  • Има ли разработени указания от всички фактическите и правни действия (всички стъпки, алгоритъм), които да се извършат от закупуването /съгл. предния въпрос от кого, за да сме сигурни, че е надлежен продавач при БАБХ/ до разпределянето на жълтите табелки, вкл. до вписването им в системата, а също така и кой е отговорен(оторизиран) да извършва това вписване(регистрация), може ли това да бъде например общинският ветеринар или е задължително да се извършва от обслужващият животновъдният обект(пчелин) частно практикуващ ветеринар, както и
  •  Дължима ли е такса за самото вписване в системата от оторизираният(имащият право да направи това вписване).
  • А, също и не на последно място по значение е да имаме официалното Ви становище от кой момент е било възможно да се идентифицират пчелните семейства в системата на ВетИС съгл. изискванията :  през 2018 година или преди това , както и изобщо е ли е било възможно да се идентифицират пчелните семейства в системата ВетИС според изискванията на чл. 7а от Наредба № 10 на МЗХГ от 10-ти април 2015год.?

В заключение:

Вярваме, че с едно официално становище с характер на разяснение и/или указания на БАБХ членовете ни биологични пчелари ще имат възможност да уеднаквят практиките си щото да отговарят на заложения стандарт в частта от изисквания, по която контролът  и компетентността е при БАБХ.

С писменият Ви отговор, разяснения и изобщо позиция по запитването ще запознаем близо 400 биологични пчелари, по повод въпросите, на които ми бе зададено да подготвя и Ви изпратя Запитване. Запитването ще бъде качено на сайта на Сдружението с оглед запознаване и колегите от други браншови организации, в които членуват биологични пчелари и които изразяват несигурност относно прилагането на горецитираната нормативна база досежно чл. 7а от Наредба № 10 на МЗХГ от 10.04.2015 г. и ангажимента, който седмочленния ни Управителен съвет е поел да формулираме гореобективираните въпроси, на които да получим по официален път становище. Вярваме и че ще имаме Вашият отговор в законовия за произнасяне на административните органи, какъвто се явява и БАБХ, срок.

С уважение:

Юрк. Диана Петкова

ОТГОВОР на БАБХ на Запитване по приложението на чл7аНаредба 10 на МЗХГ