Решение за изпълнение 974/2019 на ЕК одобрение на националните пчеларски програми

Решение за изпълнение 974/2019 на ЕК одобрение на националните пчеларски програми

Уважаеми членове на СБПБ, както и наши симпатизанти,

информираме Ви, че по отношение пчеларите – в L 157/28 Официален вестник на Европейския съюз , излезе Решението на ЕвроКомисията:

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/974 НА КОМИСИЯТА от 12 юни 2019 година за одобряване на националните програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 4177)

Решение ЕС 2019_974 пчеларски програми

Напомняме на членовете ни,  че Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ има своето място в работната група при МЗХГ в обсъждане проекта на Наредба по прилагане Решението на Европейската комисия в изпълнение на одобрените национални програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгл. Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Ще имаме ангажимента да даваме обратна връзка от обсъжданията, както и предложения, които да входираме, а в случай, че някои текстове не са съответни на регламентната относима уредба, да бъдем активни по редактирането им.

Решение ЕС 2019_974 пчеларски програми