Решение на Върховен Административен съд за отмяна на някои текстове на Наредба 4/2015 г. по ПРСР 2013-2020 на МЗХГ

Решение на Върховен Административен съд за отмяна на някои текстове на Наредба 4/2015 г. по ПРСР 2013-2020 на МЗХГ

Уважаеми господа членове на Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/,

както и заинтересовани лица по отношение обжалването на някои текстове на Наредба № 4 от 24.02.2015 г.

Имам удоволствието да Ви информирам, че днес на съдебния адрес на СБПБ ми бе връчен съдебният акт, с който се отменят обжалваните от нас текстове в наредбата, а именно /КОПИРАМ кои са нормите, по които постигнахме отмяна/

ПРОТИВ :          

 Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:

 Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007  на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)

 Чл. 41, ал. 2  – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов  ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

-Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;

от Допълнителни разпоредби:

-Параграф 25,  – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,

-Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”

Копирам само диспозитива на съдебният акт, което е важно за нас, защото макар и да не е окончателно, считам, че е голям общ успех и пробив в конюнктурата не само за Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/, а и за всеки заинтересован биологичен производител, преработвател, подизпълнител и изобщо свързан с биологичното земеделие стопанин.

ДИСПОЗИТИВЪТ на съдебното решение гласи:

Върховният административен съд, тричленен състав на Осмо отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 11, ал. 4, чл. 41, ал. 2, чл. 46, ал. 5, чл.19а, ал. 2 и § 28 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и храните /обн. ДВ. бр.16 от 27.02.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28.02.2017 г. изм. и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г./.
ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на Сдружението на българските производители на биопродукти, ЕИК 204968338, съдебни разноски в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Целият съдебен акт и мотивите към него можете да прочетете на линка по-долу:

Решение ВАС от 11 юни 2019 по АД № 4906 2018 отменя текстове по Наредба 4 2015 по м11Биоземеделие от ПРСР 2014-2020 МЗХГ

Очаквам от всеки от вас активност, така както призовавахме на първа инстанция да се присъединят и други, но не го направиха и въпреки това се справихме, то много е важно ако има обжалване от страна на МЗХГ или пък протест на прокурора, да стегнем редиците  и с други организации да участваме пред пет членния състав на ВАС в защита на позитивния за нас съдебен акт срещу евентуално касационно обжалване и в името да затвърдим постигнатото до момента!!!

С уважение:  Диана Петкова – юрисконсулт при СБПБ