Заявление за членство

Заявление за членство

Правила за права на субектите на лични данни при СБПБ

Уведомление за поверителност на личните данни на членовете ФЛ на СБПБ

Електронна форма за заявление за членство в СБПБ.

Име на физическо или юридическо лице
за Юредически лица
Описание дейността на биологични продукти

СПИСЪК С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО:
1. Заявление до УС на Сдружението, с която се декларирам,че съм запознат и приемам разпоредбите на Устава.
2. Писмено доказателство съгласно член 29 (1) от Регламент (ЕО) №: 834/2007- сертификат или сертификационно писмо.
Ако няма все още издаден сертификат се прилага договор за сертифициране съгласно Регламент (ЕО) №: 834/2007.
3. Само за юридически лица: Протокол от заседание на УС на фирмата или от заседание на съдружниците, че дават съгласие за участие в Сдружението.
УКАЗАНИЯ: Банковата сметка на Сдружението, по която се превеждат встъпителната/еднократно/ и месечните/за целеви бюджети/ вноски:

IBAN BG12BPBI88981028577401
BIC BPBIBHSF
СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ ЕИК 204968338
СУМА ЗА ПРЕВОД: 50,00 ЛВ Словом: Петдесет лева
Основание за превод: Годишен членски внос /Встъпителен членски внос