Становище на СБПБ по Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Становище на СБПБ по Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

ДО 

г-н Явор Гечев, Министър на земеделието

г-н Георги Събев, Заместник-министър на земеделието

И експертната група по работата върху  Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

При МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ

От СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – ЮЛНЦ, вписано в РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „П.Ю.Тодоров”№3А,  електронна поща: sdr_biopro@abv.bg,  с управител ИСКРЕН ГЕОРГИЕВ МУТАФОВ, ЧРЕЗ  юрк. ДИАНА СТОЙНОВА ПЕТКОВА, адрес за кореспонденция и връчване на книжа: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Мармарлийска”№ 8,  ел.поща: di_petkova@b-trust.orgdiana.petkova69@gmail.com , тел.: 0878 648 361

УВАЖАЕМИ г-н МИНИСТЪР, г-н ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР, г-жи/г-да Експертен екип, съставители на Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

Възложено ми е от членовете-биологични пчелари да изпратим от името на СБПБ възражение по отношение текстовете в чл.9., ал. 2, т.6, на Проект на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, а именно:

(2) При заявяване за подпомагане на интервенции в чл. 1, кандидатите не могат да заявяват едни и същи парцели по:

6. интервенцията в т. 37 и по интервенцията в т. 40;

Не откриваме мотиви за такава преценка в Доклада(Проект) на Заместник-министъра на земеделието, поради което смятаме, че не е резонно според заложеното в тази точка  да не можем да заявим биологично пчеларството заедно с опрашването, дори смятаме, че в това не се съдържа никаква житейска логика, тъй като става дума за съвсем различни ангажименти, т.е. ангажиментът, който поемаме е различен по двете мерки, целите също са различни и недоумяваме как това нещо не е съобразено.

Доколкото ни е известно при обсъждания в работни групи наши представители са навели аргументи в тази посока срещу такава на практика рестрикция, но въпреки това този подход е възприет и става ясно, че ако в този вид се приеме, то сектор Биологично пчеларство е поставен в много неравностойно положение спрямо останалите стопани, ограничени да заявяват подпомагане само по една интервенция.

Видно от Стратегическия план в частта за Биологично пчеларството и за Опрашване става дума за съвсем различни интервенции. Не намираме  основание биологични пчелари, чийто пчелини са в планински район или в Натура 2000 да не могат да участват и за подпомагане и по интервенцията, касаеща опрашването. Още повече, че изначално биваме ограничени за подпомагане на база брой пчелни семейства – до 250 бр. за подпомагане по интервенцията Опрашване, което постави в много неизгодна и неконкурентна среда най-устойчивите биологични пчелни стопанства, с наети работници. Второ – в тези пчелини, които са разположени в Натура 2000 и в планински райни нима не се осъществява опрашване от пчелните семейства?!

Ø   Извадка от Стратегическия план за II.А.12. – Насърчаване на естественото опрашване  –  Потребности, обхванати от интервенцията – описание „Подобряване на опрашителния потенциал на екосистемите и наличието на подходящи растения”, код: П.6.8., като ниво на Определяне на приоритети на равнище стратегическия план по ОСП – посочено в ОСП като „МНОГО ВИСОК”

„Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие са изследвани рисковете от изменението на климата и уязвимостта, които засягат широк кръг икономически сектори. Рисковете в сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ са тясно свързани с уязвимостта и оценките на риска в други сектори поради универсалния характер на екосистемните услуги, които се използват във всички сектори. Опрашването и контрола на вредителите и болести са от съществено значение за осигуряването на земеделски култури. Ключовите заплахи за други сектори от загуба на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги включват загуба на добиви в селското стопанство поради спад в опрашването, намаляване контрола на вредителите и болестите, загуба на регулиращи екосистемни услуги.

По мярката ще се поемат ангажимент за осигуряване на естествено опрашване на земеделски култури от пчелни семейства чрез сезонно преместване, както и на естествена растителност в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000. По този начин ще се стимулира развитието на прилежащата на земеделските площи с естествена растителност.

Основна цел на интервенцията е земеделските стопани, да поемат ангажимент за отглеждането на пчелни семейства, като запазват необходимия брой в периода на ангажимента, за поддържане на биологичното разнообразие и екологично равновесие и осигуряване на преместването на пчелни семейства за опрашване на земеделски култури. Изпълнението на дейностите по двете операции от пчеларите се очаква да допринесе за поддържане на необходимия брой пчелни семейства за поддържане на биологичното разнобразие, с които да се осигури ефективно предоставяне на екоуслугата по опрашване в чувствителни територии на страната. В допълнение, разполагането на кошери на места с предимно некултивирана растителност ще се осигури разнообразна паша на пчелните семейства и по този начин по-високо качество на пчелните продукти за крайните потребители.

Преместването и разполагането на пчелните семейства на площи с естествена растителност влияе положително  за  опрашването  и  създаването  на  благоприятни  условия  за  подобряване  на биоразнообразието и поддържането на ландшафтни елементи в комплект с опрашването. Стимулирането на успешно и ефективно взаимодействието между растениевъди и пчелари чрез насърчаването  на  добрите  практики  за  опрашването  на  земеделски  култури  ще  осигури  по-благоприятна среда и за дивите опрашители.

Целите на мярката ще бъдат постигани чрез две операции:

Операция 1: Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини);

Операция 2: Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство).

Интервенцията ще допринесе основно за постигането на Специфична цел 6, като с осигуряване на опрашване от пчелите в тези територии ще допринесе за по-равномерно опрашване на растенията и ще има ползи за биоразнообразието. Земеделските стопани следва да спазват Законовите изисквания за управление (ЗИУ), съгласно законодателството на Съюза, в т.ч. забрани и ограничения въведени в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000 и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

И двете операции предвиждат значително по-непродуктивни пчеларски практики, които освен допълнителни разходи, генерират и допълнителни загуби от осигуряването на оправшването, в т.ч. и свързани с преместването на пчелните семейства на земеделски култури.

Операциите допълват интервенциите за инвестиции в подвижното пчеларство по чл. 55, за да се рационализират практиките, като коменсира допълнителни разходи, свързани с подготовката на пчелните семейства, по-високия риск от загуби и подмяна на пчелни семейства в периода на ангажимента.

Ø Пак от ОСП – по отношение другата възможност за подпомагане, а именно:

Код на интервенцията (държава членка) II.A.9 – Биологично пчеларство

  • Потребности, обхванати от интервенцията
    Код     Описание Определяне на приоритети на равнище стратегическия план по ОСП   Разгледана в стратегически план по ОСП
    П.6.8. Подобряване на опрашителния потенциал на екосистемите и наличието на подходящи растения         Много висок         Да
  П.9.3. Насърчаване потреблението на биологични продукти   Много висок   Да

Целта на интервенцията е да се насърчат земеделските стопанства да практикуват щадящи природата методи на земеделие, които не означават само забрана използването на химически синтезирани продукти за растителна защита и минерални торове, но също така има за цел:

  • Производство на здравословни, качествени и безопасни храни;
  • Опазване на природните ресурси/почва-вода-въздух;
  • Активно опазване на околната среда и биологичното разнообразие и
  • Устойчиво управление на невъзобновяеми природни ресурси

Земеделските стопани, които ще поемат ангажимент за отглеждането на пчелни семейства по методите на биологичното производство задължително, трябва да спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти в стопанствата.

Дейностите по интервенцията ще допринесат и за постигането на целите на Стратегия на ЕС за биологичното  разнообразие  до  2030  г.  и  да  удовлетвори  заложените  цели  в  стратегията  от „Фермата до трапезата“ и съответно в План за действие за развитие на биологичното производство. Интервенцията също така реферира и към Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за периода 2021-2027 г. „

Налага се да се позова на директно на част от текстовете по двете интервенции от ОСП, цитирани по-горе,  защото отправната ни точка е именно придържането към ОСП.

Да, действително и двете мерки подпомагат био-разнообразието. Но ангажимента по двете интервенции е различен и не виждаме обоснована пречка, която да прегражда достъпа на биологичните пчелари и до двете възможности за подпомагане, които така или иначе като интервенции вървят ръка за ръка – още повече, че това са двете единствени интервенции, предвидени за подпомагане на Пчеларство, за разлика от направление Животновъдство, за което е предвиден по-голям каталог от възможности и няма такова ограничение за животновъдите „или едното или другото”. Също така не намираме такова заложено ограничение в Стратегическия план, а е възведено като правило в подзаконов нормативен акт – обсъждания Проект на наредба.

В случая смятам, че националната юрисдикция превратно интерпретира заложеното в Стратегическия план и тази инициатива по допълнително рестриктиране на възможностите за подпомагане на конкретен сектор – Биологично пчеларство и на национално ниво показва точно обратното, което страната ни е заявила, че ще следва и по никакъв начин не виждаме как биха се изпълнили заложените в ОСП цели.

Страната ни е поела ангажимент за развитие на биологичните производители в рамките на ЕС, а вместо това с такива инициативи на национално ниво, поставяме конкретен  сектор – Пчеларите в неблагоприятно, неконкуретнноспособно положение спрямо колегите им от държавите членки, където със сигурност няма такова редуциране на възможностите за подпомагане на национално ниво. Вместо подпомагане, това по-скоро би довело до демотивиране и отказване от подпомагане изобщо на много биологични пчелари и отказване от бизнеса изобщо, а не това целта, която сме заявили със Стратегическия план, а може би това е целта?! (Разбира се този въпрос е риторичен.)

Въз основа на гореизложеното,

Уважаеми г-н Министър на земеделието, г-жи/г-да зам. Министри, Уважаеми г-жи/г-да експерти, участващи в съставяне текста на Проекто-наредбата,

Ви молим да разгледате становището ни по конкретния текст и да ревизирате преценката си така, щото в тази част, чл. 9, ал. 2 да получи разумна редакция, а разумът изисква да се даде достъп на биологичните пчелари и тези, които ще преминават от конвенционално към биологично пчеларство,  да могат да заявяват подпомагане и по двете /единствени предвидени за този сектор/ интервенции така, както това е възможно за колегите им животновъди.

Вярвам, че становището на нашата организация ще бъде подкрепено и от други пчеларски организации, чиито законни интереси смятам, че при тази редакция на чл. 9, ал.2 , т. 6, в случай, че остане в този й вид, ще бъдат сериозно накърнени.

Дата:  22.03.2023 г.

Гр. Велико Търново                                С уважение:

                                                                                     Юрк. Диана Петкова