Покана за плащане на Годишен членски внос при СБПБ за 2020 г.

Покана за плащане на Годишен членски внос при СБПБ за 2020 г.

Уважаеми колеги,

напомням Ви, че съгласно чл. 16, ал.1 на Устава на СБПБ, до 31 януари на текущата година следва да бъде внесен членския внос в размер на 30 лв.

 

Ето защо,

от името на Управителя и Председател на Управителния съвет на СБПБ,

както и от името на всеки един от членовете на Управителния съвет на СБПБ,

 

Ви каним да депозирате членския си внос за 2020 г. в размер на 30 лв.

Прилагам банковата сметка на Сдружението и основание за плащане.

IBAN     BG12BPBI88981028577401

BIC        BPBIBHSF

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ ЕИК 204968338

СУМА ЗА ПРЕВОД: 30,00 ЛВ Словом: Тридесет лева

Основание за превод: Годишен членски внос за 2020 г.

 

За улеснение, можете за „получател“ да ползвате абревиатурата, за да не изписвате дългото наименование на сдружението – СБПБ, ЕИК 204968338 е
достатъчно!!!

Тези, които не използват банкиране, може да преведат сумичката от 30 лв за членския си внос при СБПБ по EasyPay, таксата е символична.

На тези от Вас, които си мислят, че с висящите Ви/приключили за някои дела са изчерпали интереса си да членуват в организацията, напомням, че независимо неясното бъдеще в ангажиментите Ви в био-земеделието занапред, независимо трудностите и все по-усложнената нормативна среда, в условията на която сте принудени да развивате бизнеса си, е налице работата, която сме подхванали от името на СБПБ и касае защита на нарушени ваши права и законни интереси за кампания 2016 г., Налице са висящи заведени от нас дела по Ваши частни казуси, в това число и ангажименти по защита срещу лоши законодателни практики, както и активно участие чрез работни групи при МЗХГ в обсъждането на нормативни актове, касаещи сектора занапред, и пр. дейности, в името на които се учредихме. В този смисъл обезпечаването на членския внос от всеки от вас сме се стремили да е при символична цена от минимален годишен членски внос, а с оглед мащабите на това, което се прави и до тоя момент не намирам аналог при други организации, където няма данни такава масова защита и инициатива пред съдебните и административните органи да се афишира. Действително има какво да се желае по популяризацията на делата ни, но към този момент единствено нашата организация има резултати и твори съдебна практика, вкл. срещу нормативни актове, които Ви касаят пряко. Вече знаете, че имаме пробив с отмяна на някои текстове, но работата ни не е приключила с това, а тепърва предстои, защото националната юрисдикция в лицето на ресорното Министерство произвежда непрекъснато текстове, за които трябва да следим внимателно и да защитаваме правата си, когато са нарушени. Друг е въпросът колко се съобразяват с мненията Ни/Ви в работните групи, в които сме осигурили присъствие за СБПБ чрез наши представители! Считам, че това, което постигнахме за година и половина е повече от това, което вашите колеги от подобни браншови организации не са постигнали изобщо за много години преди нас, а именно ефектът, че сме се заявили както пред МЗХГ, ДФЗ и др. национални юрисдикции като организация, която си служи с правни аргументи в защита законните права и интереси на членовете си и че довеждаме до край и то успешно битките си срещу лоши законодателни практики. По този повод вече съм Ви докладвала многократно по хода на делата, а тези, които не са видели публикацията – копирам линка по-долу от съобщението в края на 2019 г., с което се поздравихме:

Успех за СБПБ – обнародвано в ДВ бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр.87 до 94

29.12.2019

Използвам и възможността да благодаря на всички Вас, които допринесохте с допълнителни дарствени акции така, щото СБПБ да бъде обезпечено за изминалата 2019 г., разбирайки, че членският внос е символичен и в този смисъл недостатъчен за да покрие административно-деловодните присъщи разходи, които са неизбежни при такава дейност. За всеки един похарчен лев от средствата на СБПБ, които до този момент са изцяло от Вашите дарения и по-малко от членския внос, е налице Годишен Финансов Отчет, както за 2018-та, така и за изминалата финансова 2019-та година, който отчет е на дневен ред на предстоящото ни Общо събрание на 01.03.2020 г.

Покана за свикване Общо събрание за приемане ГО и ГФО за 2019 г. – 01.03.2020 г.- НЕДЕЛЯ

16.01.2020

 

Към господата от Управителния съвет,

Благодаря Ви предварително, че ще препратите поканата и от Вашите електронни пощи до колегите си, за да няма пропуснати в Поканата за набиране членския внос за 2020 г. до членовете на СБПБ. Предварително се извинявам, ако някои от Вас получат на електронните си пощи дублирано поканата, но това е установения уведомителен режим – чрез електронните Ви пощи и с публикация на сайта на СБПБ, линкът от която публикация ще получите на електронните си пощи.

С уважение Ви рапортува:

юрк. Диана Петкова ,

 

в изпълнение на задание от Управителя и Председател на УС на СБПБ, зооинж. Искрен Мутафов

 

Покана за заплащане на членски внос при СБПБ за 2020 г.