Информация за сдружението

Информация за сдружението

„СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” е създадено на 28.12.2017г.

Ние сме национална отраслова организация в областта на производството на биопродукти, регистрирана като юридическо лице, отделно от членовете си и учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел, първоначално създадено в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла – производство на биопродукти. Понастоящем Сдружението е надхвърлило първоначално зададената правна рамка и с единодушно решение на Общото събрание сме приели, че с оглед защитаване по-широк обхват от права на членовете си и по-голяма представителност както пред националните юрисдикции, така и пред европейските, с оглед което СБПБ се трансформира като неправителствено, доброволно, независимо, неполитическо сдружение с нестопанска цел, изпълняващо дейност в обществено полезна цел.

Съгласно новоприретия в тази връзка

Нов Устав на СБПБ като ЮЛНЦ в обществено полезна цел,

Организацията се самоопределя като отраслова организация на биопроизводителите в Република България, осъществяваща дейност с обществено полезна цел, изразяваща се в подпомагане, насърчаване, представляване на производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти на територията на Република България, както и всички частно-правни субекти, упражняващи дейности, попадащи в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, в т.ч. Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, в сила от третия ден след обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз, приложим за държавите членки от 01.01.2021 г., както и целокупната европейската нормативна рамка и съответната на нея национална законоуредба, за да осигурява активно участие със становища с оглед интересите на членовете си при законодателни инициативи; подпомагане, съдействие, консултиране, обучение на членовете си с цел икономически растеж, усвояване положителни практики в сектора от други държави членки, съблюдаване правилата на лоялната конкуренция в светлината на правото на ЕО, на партньорство и сътрудничество в сектора, процесуално представителство на защита интересите на членовете си пред административни органи, пред съдебни инстанции, както пред национални юрисдикции, така и пред административни органи и съдебни инстанции в рамките на ЕО. Подпомагане и насърчаване, както и процесуално представителство интересите на членовете на сдружението в процедури по кандидатстване по програми за финансово подпомагане в сектора Биопроизводство /вкл. биологично пчеларство/, представителство пред административни органи – МЗХГ, БАБХ, ДФЗ досежно защитата интересите на членовете на сдружението и представителство пред административните органи в участия в тематични работни групи в сектора, касаещи ОСП (Общата селскостопанска политика) на РБългария , в това число участие чрез представител в Тематичната работна група по предстоящото изготвяне Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. /в унисон с европейската правна рамка – Делегиран Регламент (EС) 2015/1366 на КОМИСИЯТА от 11.05.2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за сектора на пчеларство, както и Регламент за изпълнение (EС)2015/1368 на КОМИСИЯТА от 06.08.2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта в сектора на пчеларството; както и заявяване и активно участие чрез представители във всяка сформираща се в ресорното министерство тематична група, касаеща материята „Биоземеделие”, попадаща в обхвата на горецитираната общностна нормоуредба и съответната й национална правна рамка. Процесуално представителство във връзка с обжалване общи и индивидуални административни актове, както по административен, така по съдебен ред, накърняващи законните права и интереси на членовете на сдружението при упражняване дейността си в областта на биоземеделието, както и всички фактически и правни действия, които се следват по отношение защита интересите на Сдружението, очертани в предмета на дейност и поставените цели.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.