Категория: Без категория

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ – На вниманието на членовете на СБПБ

Read More Read More

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Решение по Административно дело 58_2019г

Решение по Административно дело 575-2018г_

Решение по Административно дело 235-2019г_

Решение по Административно дело 117-2019г_

Решение по Административно дело 105-2019г_

Решение по Административно дело 109-2019г_

Решение по Административно дело 116-2019г_

Решение по Административно дело 172-2019г_

Решение по Административно дело 171-2019г_

Решение по Административно дело 112-2019г_

Решение по Административно дело 98-2019г_

Решение по Административно дело 96-2019г_

Решение по Административно дело 97_2019г

Решение по Административно дело 908-2018г_

Решение по Административно дело 922-2018г_

Решение по Административно дело 366-2018г_

Решение по Административно дело 136-2019г_

Решение по Административно дело 261-2019г_

Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе

Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град

Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

Забележка: към момента продължават да се генерират нови съдебни актове от различни съдилища в страната.

Прилагам и обобщени по-горе по съдилища в страната, вкл. и по подадени не само чрез нас, в доказателства, че се произнасят еднакво, независимо чрез кого са представлявани жалбоподателите:

Решение по Административно дело 58 по описа за 2019г на АС Силистра   Решение по Административно дело 96 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 98 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 105 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 112 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 116 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 117 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 136 по описа за 2019 г на АС Варна Решение по Административно дело 235 по описа на АС Русе за 2019 Решение по Административно дело 261 по описа за 2019г на АС Пазарджик Решение по Административно дело 356 по описа за 2018 г на АС Сливен Решение по Административно дело 366 по описа за 2018г на АС Сливен Решение по Административно дело 371 по описа за 2018 на АС Сливен Решение по Административно дело 372_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 378_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 908 2018 АС Велико Търново Решение по Административно дело 922 по описа за 2018г на АС Бургас Решение по Административно дело № 171 по описа за 2019 г. на АС Русе Решение по Административно дело № 172 по описа за 2019 г. на АС РусеРешение по Административно дело 109 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 97 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град   Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

До този момент извод от статистиката:

Съдилищата не решават спора по същество, а отменят и връщат на АО /ДФЗ/ за ново произнасяне. Въпросът стои отворен какво ще бъде произнасянето след влизането на решенията в сила и респ. каква ще е стратегията ни на защита занапред.

Становище на СБПБ по НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор

Становище на СБПБ по НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) по НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор

публикувано в сайта за обществено обсъждане в срок до 18.04.2019 г.

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4273

Становище на СБПБ НИД на Наредба № 5 от 2018 г

Заповед № РД 09-232 от 01.03.2019 г. на МЗХГ за кампания 2019

Заповед № РД 09-232 от 01.03.2019 г. на МЗХГ за кампания 2019

Уважаеми членове на СБПБ,

днес на адреса за кореспонденция и връчване на книжа за Сдружението

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ,

получихме Уведомление,  подписано от д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите, че е издадена Заповед № РД 09-232 от 01.03.2019 г. за началната дата за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2019 относно мерките финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Същата е публикувана на 01.03.2019 г. на официалната интернет страница на Министерство на земеделието, храните и горите:

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/03/01/rd_09-232_01032019.pdf

Прилагаме Уведомлението с изх.за МЗХГ № 62-65 /15.03.2019 г., връчено ни на 20.03.2019 г., за което веднага чрез сайта на сдружението Ви уведомяваме – приложено сканирано.scan1073

от името на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на СБПБ, Председателя на УС на СБПБ,

с уважение: юрк.Диана Петкова

 

scan1073

Заповед МЗХГ за прием – кампания 2019
Годишен доклад за дейността на СБПБ през 2018 г.

Годишен доклад за дейността на СБПБ през 2018 г.

Протокол ОС и РЕШЕНИЕ за приемане на ГФО и ГД на СБПБ за 2018

Годишен доклад по чл 40 ал 2 ЗЮЛНЦ за дейността на СБПБ през 2018 г

Годишен Финансов Отчет на СБПБ за 2018 г

Забележка:

След окончателната заверка ГФО 2018 г. от страна на изготвилия го счетоводител, документът ще бъде сканиран и приложен в сайта.

Днес публикуваме всичко с оглед осведомяване членския ни електорат за резултатите от проведеното общо събрание и за решенията, които се приеха по предвидения дневен ред, а именно – приеха се единодушно и без забележки Годишния финансов отчет за 2018 г. и Годишния доклад по чл. 40 ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ в предвидения срок е в готовност за вписване в РЮЛНЦ при АВ гореизброените и изискуеми по ЗЮЛНЦ документи.

Вписването в срок на ГФО и ГД на СБПБ за 2018 г. в РЮЛНЦ ще бъде докладвано изрично чрез публикачция на сайта на СБПБ.

Благодарим на тези от Вас, които намерихте време и въпреки лошото време да присъствате на Общото събрание за приемането на Годишния финансов отчет за 2018 г. и на Годишния доклад за извършената дейност от СБПБ за 2018 г. Надяваме се, че сме отговорили на вълнуващите ви въпроси в частта „Други“, по които останахме да поговорим извън предвидения изрично дневен ред.

С уважение:

Диана Петкова