Категория: Новини

Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30/04.04.2023 г.)

Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30/04.04.2023 г.)

Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30/04.04.2023 г.)
  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НАРЕДБА № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30/04.04.2023 г.)   Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подаване на заявления за подпомагане по следните интервенции, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., наричан по-нататък „Стратегическия план“, и по мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.): 1. Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ); 2. Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДП-ОПДУ); 3. Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС); 4. Плащане за малки земеделски стопани (ДЗС); 5. Специално плащане за култура – памук (Памук); 6. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави (МлК); 7. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП); 8. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК); 9. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК-РП); 10. Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони (Г-пл); 11. Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП); 12. Обвързано с производството подпомагане за биволи (Биволи); 13. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП); 14. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП); 15. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони (ДПЖ-пл); 16. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове (ИП); 17. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н); 18. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП); 19. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П); 20. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ); 21. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП); 22. Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП); 23. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони (ИЗП-пл); 24. Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури (ИПК); 25. Еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни) (Еко-БЖ); 26. Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ); 27. Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП); 28. Еко схема за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП); 29. Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения (Еко-ТН); 30. Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП); 31. Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми (Еко-ГТ); 32. Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК); 33. Преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ); 34. Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1); 35. Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3); 36. Биологично растениевъдство (БР); 37. Биологично пчеларство (БП); 38. Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство (СИП); 39. Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт (ПРЗТ); 40. Насърчаване на естественото опрашване (опрашване); 41. Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР); 42. Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия (СККУ); 43. Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство (СЗМ); 44. Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП); 45. Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша); 46. Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи (ПМ-ОВМ); 47. Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии (ПЗП-деградирали); 48. Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (НР); 49. Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 (Н2000); 50. Мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г. (М10); 51. Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. (М11).   Раздел II Условия за подаване на заявления за подпомагане Чл. 2. (1) За подпомагане по интервенциите и мерките по чл. 1 могат да кандидатстват земеделски стопани, които са регистрирани съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) или по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – за интервенцията по чл. 1, т. 33. (2) Лицата по ал. 1 подават заявление за подпомагане в системата по чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗПЗП (Системата за подаване на заявления). (3) Лицата по ал. 1 подават заявленията за подпомагане в електронна форма чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). (4) Когато определени условия за получаване на подпомагане по интервенциите по чл. 1 се доказват с документи, които бенефициентите следва да предоставят на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), сканираните копия на документите на хартиен носител и/или електронните документи в оригинал се въвеждат в Системата за подаване на заявления. Чл. 3. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 се регистрират в системата за електронни услуги по чл. 30, ал. 2, т. 6 от ЗПЗП (СЕУ) чрез заявка за регистрация. (2) Заявката по ал. 1 включва данни за идентификацията на кандидата за подпомагане, определени в чл. 3, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.), както и електронна поща. Чл. 4. Системата за подаване на заявления за подпомагане е част от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и съдържа информация, позволяваща да се извършват предварителни проверки за наличието на условията за получаване на подпомагане, към момента на подаване на заявленията по интервенциите и мерките, посочени в чл. 1.   Раздел III Ред за подаване и изменение на заявленията за подпомагане Чл. 5. (1) Заявленията за подпомагане се подават, а подадените могат да се редактират, през периода от 1 март до 15 май на годината, за която се кандидатства за подпомагане. Когато 15 май е неприсъствен ден, срокът за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден. (2) Всеки кандидат може да подаде само едно заявление за подпомагане за съответната година. (3) Приемът на заявления за подпомагане по интервенциите и мерките в чл. 1, т. 36 – 51 се определя със заповед на министъра на земеделието. В заповедта може да се съдържат допълнителни условия, свързани с приема. (4) Заповедта по ал. 3 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и на Държавен фонд „Земеделие“ в тридневен срок от издаването й. Чл. 6. (1) Държавен фонд „Земеделие“ ежегодно предоставя в индивидуалните профили на кандидатите за подпомагане в СЕУ предварителни данни за заявления за подпомагане на база на информацията от системите по чл. 30, ал. 2 от ЗПЗП и от други източници на информация. (2) Предварителните данни по ал. 1 включват данните съгласно чл. 5, параграф 3 от Регламент за изпълнение 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (ОВ, L 183/23 от 8 юли 2022 г.) и където е приложимо, наличната информация от системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП. (3) Предварителните данни по ал. 1 за интервенцията по чл. 1, т. 34 съдържат броя говеда и/или биволи, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните (СИРЖ), в животновъдните обекти на името на кандидата към 31 декември 2018 г. Чл. 7. (1) Заявленията за подпомагане съдържат: 1. данните за идентификацията на кандидата за подпомагане, включително информацията по чл. 69, ал. 2 от ЗПЗП, когато е приложимо; 2. интервенциите и мерките, за които се подава заявлението; 3. информация, която е свързана с изпълнение на предварителните условия, където е приложимо; 4. данни за идентификацията на земеделските парцели, площта на парцела в хектари до втория десетичен знак, определени чрез географска информационна система, част от ИСАК, както и неговите граници; 5. вида, местоположението и размера на елементите на ландшафта, изчислен съобразно коефициентите за преобразуване и тегловните коефициенти по приложение № 13 към чл. 39, ал. 5 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.) (Наредба № 3 от 2023 г.), които са от значение за интервенциите и/или предварителните условия; 6. културите и когато е необходимо за заявяване на отделни интервенции – сортовете, които се отглеждат върху земеделските парцели; 7. информация относно употребата на продукти за растителна защита за парцели, заявени по интервенцията по чл. 1, т. 28; 8. използвания сорт и килограми семена на хектар за памук за интервенцията по чл. 1, т. 5; 9. използвания сорт и килограми на хектар семена за коноп; 10. броя на животните от всеки вид и броя на пчелните семейства за приложимите интервенции и мерки по чл. 1; 11. идентификатора на всеки животновъден обект, където се отглеждат животните или пчелните семейства; 12. актуализирана информация от значение за интервенцията от системата за идентификация и регистрация на животните в съответствие с чл. 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.) – когато подпомагането е свързано с животни от рода на едрия рогат добитък или овце и кози; 13. за кандидатстване по интервенциите за подпомагане въз основа на броя и вида на животните – таблици за животните и пчелните семейства, регистрирани в СИРЖ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на името на кандидата – собственик или ползвател на животновъдните обекти, към датата на подаване на заявлението, в които е включена относимата към тях информация; 14. броя говеда и/или биволи, регистрирани в СИРЖ в животновъдните обекти на името на кандидата към 31 декември 2018 г. за интервенцията по чл. 1, т. 34; 15. през първата година на кандидатстване по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн – референтната година, която кандидатът избира от референтния период 2016 – 2018 г.; 16. приложения към заявените интервенции и мерки по чл. 1; 17. общи и специфични декларации по заявените от кандидата интервенции и мерки за подпомагане; 18. декларация за запознаване с определенията за нередност; 19. декларация за администриране на лични данни по Закона за защита на личните данни; 20. резултатите от автоматичните проверки. (2) Към заявленията за подпомагане се прилагат: 1. документите, посочени в тях; 2. етикетите от използваните опаковки семена за коноп по чл. 2, ал. 4, т. 2 от Наредба № 3 от 2023 г.; 3. документи за придобити професионални умения и компетентности по чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 3 от 2023 г.; 4. сключен договор за изкупуване на произведената от кандидата за подпомагане продукция от културата памук и официалните етикети от опаковките на семената, използвани за посев по чл. 6, ал. 3 и 4 от Наредба № 3 от 2023 г.; 5. до края на срока по чл. 12 – сертификатите, етикетите и опаковките на закупени сертифицирани и стандартни семена и закупен посадъчен материал, фирмените документи и договорите за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи по чл. 34 от Наредба № 3 от 2023 г.; 6. в триседмичен срок след края на срока по чл. 12 – план за управление на хранителните вещества по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал по чл. 40, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 2023 г.; 7. в триседмичен срок след края на срока по чл. 12 – план за паша по еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи по чл. 43, ал. 1 от Наредба № 3 от 2023 г.; 8. в триседмичен срок след края на срока по чл. 12 – документ, доказващ, че насаждението е в период на плододаване по чл. 25, ал. 4 от Наредба № 3 от 2023 г.; 9. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено от кандидата лице; 10. други документи, доказващи заявени обстоятелство или данни. (3) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ ежегодно одобрява със заповед образец на заявлението за подпомагане. Чл. 8. (1) При подаване на заявленията за подпомагане в срока по чл. 5, ал. 1 кандидатите за подпомагане могат да потвърдят и/или да коригират предварителните данни по чл. 6, след което подписват заявлението за подпомагане. (2) Заявленията за подпомагане и съпровождащите приложения и декларации се подават и подписват лично от кандидата или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ. (3) Кандидатът за подпомагане носи отговорност за включеното в заявлението за подпомагане и за точността на въведената информация. Чл. 9. (1) Кандидатите за подпомагане, които са заявили интервенцията по чл. 1, т. 4, не могат да заявят през същата кампания интервенциите по чл. 1, т. 2 – 3 и т. 5 – 32, а тези, които са заявили интервенцията по чл. 1, т. 23, не могат да заявят през същата кампания интервенциите по чл. 1, т. 16, 18 – 22. (2) При заявяване за подпомагане на интервенции в чл. 1 кандидатите не могат да заявяват едни и същи парцели или животни по: 1. еко схемата в т. 25 и по еко схемите в т. 27, 28 и 31 и интервенциите в т. 41, 43, 45 и 47, както и по интервенцията в т. 49 – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове; 2. еко схемата в т. 27 и по интервенциите в т. 36, 38 и 39, както и по интервенцията в т. 49 – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове; 3. еко схемата в т. 28 и по интервенциите в т. 36, 38 и 39, както и по интервенцията в т. 49 – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове; 4. еко схемата в т. 30 и по интервенциите в т. 45 и за първите две години по поетия многогодишен ангажимент по интервенцията в т. 47; 5. интервенцията в т. 36 и по еко схемите в т. 27, 28 и 31 и интервенциите в т. 38, 39, 42 и 43, както и по интервенцията в т. 49 – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове; 6. интервенцията в т. 37 и по интервенцията в т. 40; 7. интервенцията в т. 38, по еко схемите в т. 27 и 28, по интервенцията в т. 36, в т. 39 и в т. 43, както и по интервенцията в т. 49 – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове; 8. интервенцията в т. 42 и по интервенциите в т. 36 и 43; 9. интервенцията в т. 43 и по интервенциите в т. 36, 38 и 42; 10. интервенцията в т. 45 и по еко схемите в т. 25 и 30 и интервенцията в т. 49 – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове; 11. интервенцията в т. 47 и по интервенцията в т. 46; 12. площи през първите две години по поетия многогодишен ангажимент по интервенцията в т. 47 и по еко схемата в т. 30; 13. интервенциите в т. 16 – 23. (3) Кандидатите за подпомагане, които изпълняват поети многогодишни ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020, не могат да заявяват за подпомагане до края на периода на изпълнение на многогодишния ангажимент: 1. заявените парцели по направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“ по еко схемите в чл. 1, т. 25 и 30 и по интервенциите в чл. 1, т. 45 и 47; 2. заявените парцели по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ по еко схемите в чл. 1, т. 25 и 30 и по интервенциите в чл. 1, т. 45, 47 и 49; 3. заявените парцели по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ по интервенцията в чл. 1, т. 36, 38, 42 и 43; 4. заявените животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и интервенцията в чл. 1, т. 44. (4) Кандидатите за подпомагане, които изпълняват поети многодишни ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020, не могат да заявяват за подпомагане до края на периода на изпълнение на многогодишния ангажимент: 1. заявените по мярката парцели по еко схемите по чл. 1, т. 25, 27, 28 и 31 и по интервенциите по чл. 1, т. 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45 и 47, както и по т. 49 – за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове; 2. заявените по мярката животни по еко схемата по чл. 1, т. 25 и по интервенцията по чл. 1, т. 41; 3. заявените по мярката пчелни семейства по интервенциите по чл. 1, т. 37 и 40. Чл. 10. (1) Системата за подаване на заявления за подпомагане извършва предварителни проверки съобразно чл. 33г от ЗПЗП, включително за регистрираните правни основания по реда на чл. 41 от ЗПЗП, и извежда насочващи предупреждения. (2) Въз основа на предупрежденията по ал. 1 кандидатът за подпомагане може да нанесе корекции в заявлението за подпомагане. (3) Когато кандидатът е получил предупреждение по ал. 1, в резултат на което не може да бъде приключен процесът по заявяване, и не е нанесъл корекция, заявлението за подпомагане не се счита за подадено. (4) При заявяване за подпомагане на постоянно затревени площи, които се поддържат чрез паша, се извършва проверка за спазване на гъстота не по-малко от 0,15 животински единици на хектар. Чл. 11. (1) След подписване на заявлението за подпомагане и неговата обработка в съответната областна дирекция на ДФЗ, ако то съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по най-малко една от интервенциите или мерките по чл. 1, получава уникален идентификационен номер (УИН). (2) Датата на подписване на заявлението се счита за дата на подаване на заявление за подпомагане. Чл. 12. (1) Заявление за подпомагане може да бъде подадено и редактирано не по-късно от 25 календарни дни след изтичане на срока по чл. 5, ал. 1. Когато 25-ият ден е неприсъствен, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане изтича в първия следващ работен ден. (2) Когато кандидатът подаде заявление за подпомагане след изтичане на срока по чл. 5, ал. 1, но преди изтичане на срока по ал. 1, ДФЗ прилага намалението на плащането, уредено в чл. 82, ал. 1 от Наредба № 3 от 2023 г. по отношение на всички интервенции и мерки в чл. 1. Чл. 13. Кандидатите за подпомагане прилагат към заявлението документи за закупени сертифицирани и стандартни семена, закупен посадъчен материал, фирмените документи и договорите за преработка с предприятия за производство на нишесте от картофи по чл. 34 от Наредба № 3 от 2023 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично, или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи се въвеждат в Системата за подаване на заявления по реда на чл. 2, ал. 4. Чл. 14. (1) Когато бъдат установени несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки и/или от системата за мониторинг на площ, ДФЗ изпраща информация чрез СЕУ за несъответствията, установени с данни, отнасящи се до 30 септември на годината на кандидатстване. (2) В случаите по ал. 1 кандидатът за подпомагане може да извърши корекция или да оттегли изцяло или частично подаденото заявление, както и да предостави допълнителна информация не по-късно от 10 октомври на годината на кандидатстване. Корекцията може да включва промяна на представения план за паша по чл. 7, ал. 2, т. 7. Корекцията не може да бъде добавяне в заявлението на нови интервенции, площи или животни. Корекцията или оттеглянето на заявлението за подпомагане се извършва в Системата за подаване на заявления чрез СЕУ или в съответната областна дирекция на ДФЗ. (3) Кандидатът за подпомагане не разполага с възможностите по ал. 2, ако е информиран, че ще му бъде извършена проверка на място. Ако при извършване на проверка на място е открито несъответствие, кандидатът за подпомагане не разполага с възможностите по ал. 2 по отношение на частта от заявлението, засягаща несъответствието. (4) За несъответствията, установени чрез системата за мониторинг на площ, въз основа на данни, получени след 30 септември, кандидатът не може да извърши корекция на заявлението за подпомагане. (5) Земеделските парцели, за които не са предприети корективни действия по отстраняване на установените чрез системата за мониторинг на площ несъответствия, не са извършени корекции или оттегляне на заявлението съгласно ал. 2 или са установени несъответствия по ал. 4, се считат за площи с несъответствия. Чл. 15. (1) За установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, които не могат да се проверяват чрез системата за мониторинг на площ, включително за интервенции и мерки по чл. 1, основаващи се на броя на животните, кандидатите за подпомагане могат да извършат корекция или цялостно или частично оттегляне на заявлението в Системата за подаване на заявления чрез СЕУ в срок до 10 октомври на годината на кандидатстване, освен когато са били информирани, че: 1. ще им бъде извършена проверка на място; 2. при извършване на проверка на място, която не е била предварително обявена, е открито несъответствие. (2) Кандидатът за подпомагане може да извърши изменение или цялостно или частично оттегляне на заявлението по реда на ал. 1 след проверка на място по отношение на несъответствия, които не са установени при проверката на място. Чл. 16. (1) Извън случаите по чл. 14 и 15 кандидатът за подпомагане може да оттегли подаденото заявление, една или повече интервенции и мерки от него или един или повече от заявените парцели до момента на извършване на плащането по съответната интервенция, но не по-късно от 1 декември на годината на подаване на заявлението, освен когато е бил информиран, че: 1. ще му бъде извършена проверка на място; 2. при извършване на проверка на място, която не е била предварително обявена, е открито несъответствие. (2) Оттеглянето по ал. 1 се извършва чрез СЕУ. (3) Не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане или на части от тях в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления. Периодът за извършване на кръстосани проверки се обявява на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“. (4) Кандидатите за подпомагане могат да отстраняват явни фактически грешки в подадените заявления за подпомагане по всяко време до одобряване (изцяло или частично) или отказ на плащането. (5) Когато кандидатите за подпомагане по интервенциите и мерките по чл. 1, т. 36 – 51 оттеглят един или повече от заявените парцели в срока по ал. 1, поемат риска за спазването на задълженията си по изпълняваните многогодишни ангажименти. Чл. 17. (1) Когато при извършване на проверки ДФЗ установи застъпване (пресичане на границите) на два или повече блока на земеделски стопанства, публикува данните за констатираните застъпвания в СЕУ и уведомление за публикацията на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“. (2) Държавен фонд „Земеделие“ използва данните, предоставени от Министерството на земеделието по реда на чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП, при изясняване на правото на ползване на площите, заявени от повече от един земеделски стопанин. (3) Всеки от земеделските стопани, за чиито площи е установено застъпване, може да ги оттегли или да измени заявените данни за тях в срока и по реда на чл. 14. (4) Когато установеното застъпване не е отстранено в срока и по реда на ал. 3 и са предоставени данни за регистрирани правни основания за ползване на застъпените площи, доказващи правото на ползване от двама или повече от кандидатите, или когато за никой от кандидатите не са налични такива данни, ДФЗ налага санкции съгласно чл. 76 от ЗПЗП на всички засегнати кандидати. (5) Когато установеното застъпване не е отстранено по реда на ал. 3 и само за един от кандидатите са налични регистрирани данни по чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП, доказващи правното основание за ползване на застъпените площи, ДФЗ одобрява изплащането на финансовото подпомагане на този кандидат – за площите, за които е доказал правно основание за ползване. За останалите застъпени площи ДФЗ отказва изплащане на финансово подпомагане на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 76 от ЗПЗП. Чл. 18. (1) При прехвърляне на стопанството приобретателят може да встъпи в правата и задълженията на прехвърлителя по подадено през текущата кампания заявление за подпомагане след одобрението на ДФЗ. (2) Ако приобретателят няма създаден индивидуален профил в СЕУ, той се регистрира по реда на чл. 3. (3) Прехвърлянето се извършва чрез декларация по образец, която се подава в отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) на ДФЗ по адресна регистрация на прехвърлителя, към която се прилага документът за прехвърляне на стопанството. Декларациите се подават в периода от деня, следващ последния ден за подаване на заявления за съответната кампания съгласно чл. 12, ал. 1, до момента на извършване на първото плащане по заявените интервенции, но не по-късно от 1 декември на годината на кандидатстване. (4) Държавен фонд „Земеделие“ отразява одобреното прехвърляне на стопанството в Системата за подаване на заявления и изпраща съобщение за одобрението до двамата кандидати чрез СЕУ. (5) При встъпване като заявител по подадено през текущата кампания заявление приобретателят на стопанството поема и всички задължения, произтичащи от него, свързани със стопанисване на заявената земя и запазване на заявените животни. Встъпване в правата и задълженията на прехвърлителя на стопанство не се извършва по отношение на интервенциите по чл. 1, т. 3, 4, 33 и 34. Чл. 19. При настъпване на форсмажорно събитие кандидатът за подпомагане или негов наследник уведомява ДФЗ за наличието му в срок до 15 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие, с изключение на случаите на смърт на бенефициента, в които уведомяването се извършва от наследника в срок, в който е в състояние да направи това, но не по-късно от една година от датата на смъртта. Кандидатът, негов наследник и/или упълномощено лице попълва чрез СЕУ или в ОПСМП на ДФЗ формуляр заедно с декларация, с която се задължава да представи документ, доказващ форсмажорното обстоятелство и за началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция. Чл. 20. Държавен фонд „Земеделие“ уведомява кандидата с уведомително писмо за извършените оторизации и плащания по интервенциите и мерките по чл. 1 чрез СЕУ.   Раздел IV Ред за подаване и изменение на заявленията за подпомагане през 2023 и 2024 г. Чл. 21. (1) За 2023 и 2024 г. кандидатите могат да подадат до ДФЗ заявление за подпомагане по интервенциите и мерките по чл. 1 в Системата за подаване на заявления без КЕП. (2) Заявленията по ал. 1 се подават в сроковете по чл. 5. Чл. 22. (1) Кандидатите, които притежават КЕП, могат да подадат заявление за 2023 и 2024 г. по електронен път, като го подпишат с КЕП. (2) Всички останали кандидати подават заявлението по чл. 21, ал. 1 чрез общинските служби по земеделие или чрез други юридически лица, определени в нормативен акт. (3) Заявлението по ал. 2 се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ. Когато заявлението за подпомагане се подава от упълномощено лице, в Системата за подаване на заявления се въвеждат данни и за него и се прилага сканирано копие на пълномощното. (4) При подаване на заявлението териториалните структури на ДФЗ или общинските служби по земеделие създават на кандидата индивидуален профил в СЕУ, когато кандидатът не е регистрирал такъв. (5) При подаване на заявление за подпомагане по ал. 2 кандидатите за подпомагане могат да потвърдят и/или да коригират предварителните данни по чл. 6, след което служителят на общинската служба по земеделие или на юридическото лице по ал. 2 разпечатва два екземпляра на заявленията за подпомагане и ги предоставя на кандидатите, които ги подписват. (6) Кандидатите или упълномощените от тях лица прилагат към заявленията за подпомагане документите по чл. 2, ал. 4, а упълномощените лица – и нотариално завереното пълномощно по ал. 3. (7) Един екземпляр от разпечатаните и подписани заявления се предоставя на кандидата или на упълномощеното от него лице. Втори екземпляр се предоставя на ДФЗ, като общинските служби по земеделие или юридическите лица по ал. 2 са длъжни да го предадат заедно с придружаващите го документи на съответния ОПСМП на ДФЗ. (8) Подписаното заявление за подпомагане по ал. 5 получава уникален идентификационен номер по реда на чл. 11, ал. 1. Чл. 23. През 2023 и 2024 г. кандидатите за подпомагане, които не притежават КЕП, извършват корекции или оттеглят изцяло или частично подаденото заявление в съответния ОПСМП на ДФЗ.   Допълнителна разпоредба § 1. По смисъла на тази наредба: 1. „Животинска единица“ са единиците, както следва: а) бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и коне на възраст над шест месеца – 1,0 ЖЕ; б) животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години – 0,6 ЖЕ; в) животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца – 0,4 ЖЕ; г) животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ; д) свине за разплод > 50 кг – 0,5 ЖЕ; е) други свине – 0,3 ЖЕ. 2. „Заявление за подпомагане“ е заявление за подкрепа в рамките на някоя от интервенциите и мерките, които се управляват чрез ИСАК, или искане за плащане. 3. „Форсмажорни обстоятелства“ са: а) тежко природно бедствие или тежко метеорологично събитие, които са засегнали стопанството; б) случайно унищожение на постройките за животни на стопанството; в) поява на епизоотия, болест по растенията или вредител по растенията, която е засегнала част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициента; г) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението; д) смърт на бенефициента; е) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента. 4. „Явни фактически грешки“ са грешки, касаещи данните по чл. 7, ал. 1, т. 1. Не са явни фактически грешки непосочването в заявлението на интервенции и мерки.   Преходни и заключителни разпоредби § 2. Наредбата се издава на основание чл. 64, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с § 33 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 102 от 2022 г.). § 3. През 2023 г.: 1. Периодът за подаване на заявления по реда на чл. 5, ал. 1 е от влизане в сила на наредбата до 5 юни 2023 г. 2. Срокът по чл. 12, ал. 1 е до 30 юни 2023 г. § 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Вижте ставките за украинската помощ

Вижте ставките за украинската помощ

Вижте ставките за украинската помощ

Фермерите ще кандидатстват от 3 до 13 април за помощта

От 3 до 13 април 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, информираха от пресофиса на  Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Утвърденият бюджет по помощта е в размер на 213 млн. лв.

Той се разпределя в следните направления:

   • Едри и дребни преживни животни, коне, и пчелни семейства – 102 млн. лв.;

   • Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан и пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн – 111 млн. лв.

Заявленията за подпомагане ще се подават в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или по адреса на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 28 април 2023 г.

Максималният размер на финансовата помощ е до 250 000 евро (488 975,50 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти. При определянето му ще се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по същата схема през 2022 г.

За първи път ще се предоставят субсидии на производители на култивирани гъби и фермери, отглеждащи телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, и/или на телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Гаскон, Обрак, Месодаен симентал, Шароле, Блонд А’Китен, Кианина, Маркиджана, Галоуей, Белгийско синьо.

В сектор „Животновъдство“ определените ставки са:

  • млечни крави под селекционен контрол – 230 лв.

  • млечни крави – 160 лв.

  • млечни крави в планински райони – 160 лв.

  • месодайни крави и/или юници – 150 лв.

  • месодайни крави под селекционен контрол – 200 лв.

  • биволи – 230 лв.;

  • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 35 лв.

  • овце майки и/или кози майки в планински райони – 27 лв.

  • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 27 лв.

  • телета от специализирани месодайни породи – 140 лв.

  • телета за угояване – мъжки от 6 до 24 месеца – 70 лв.

Ставката, по която коневъдите ще получават подпомагане за едно животно под селекционен контрол, е в размер на 50 лв.

   Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 10 лв. 

Ставките за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички, култивирани гъби и тютюн са:

• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 1 260 лв./ха;

• сливи и десертно грозде – 1 260 лв./ха;

• домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 1 370 лв./ха;

• пипер полски – 1 700 лв./ха;

• картофи, лук, чесън – 1 320 лв./ха;

• моркови, зеле, дини и пъпеши – 1 200 лв./ха;

 • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

   – за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 30 000 лв./ха ;

   – за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 3 000 лв./ха ;

• ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 9 500 лв./ха;

• винено грозде – 400 лв./ха;

• маслодайна роза – 800 лв./ха;

• ориз – 225 лв./ха;

• черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 225 лв./ха;

• салати и марули – 900 лв./ха;

• бамя – 1 000 лв./ха;

• тиквички – 900 лв./ха;

• тютюн – 550 лв./ха;

• култивирани гъби – 7 лв./кв.м.

Условията за допустимост в различните сектори са разписани подробно в указанията за прилагане на държавната помощ – вижте ги ТУК