Категория: Покана за внасяне на членски внос за 2024 г.

Актуални новини и събития

Покана за свикване Общо събрание на Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ за 30.03.2024 г., събота, от 10 ч.

Покана за свикване Общо събрание на Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ за 30.03.2024 г., събота, от 10 ч.

лого СБПБ

ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” ЕИК 204968338, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 30.03.2024 г.(събота) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към 31.12.2023 г.
 2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2023 г.
 3. Обсъждане актуализация на годишния членски внос от 30 лв на 50 лв. годишно.
 4. Промяна в Устава на чл. 16 ал. 1 в частта за размера на годишния членски внос от 30 на 50 лв Стар текст: Чл. 16. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Годишния членски внос е в размер на 30 лв. ( тридесет лева), който се заплаща еднократно до 31 януари на текущата година.
 • Нов текст: Чл. 16. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Годишния членски внос е в размер на 50 лв. ( петдесет лева), който се заплаща еднократно до 31 януари на текущата година.
 • 5. Продължаване мандатите на Управителния съвет на СБПБ, Председател и заместник председател за нов 5 /пет/ годишен период, както следва:
 • Председател на СБПБ и член на УС за нов 5 годишен мандат: зооинж. Искрен Георгиев Мутафов
 • Зам. председател на СБПБ и член на УС за нов 5 годишен мандат: Деан Валентинов Иванов
 • Зооинж. Мария Георгиева Матушева – член на УС на СБПБ за нов 5 годишен мандат
 • Стоян Русев Стоянов – член на УС на СБПБ за нов 5 годишен мандат
 • Христо Йорданов Христов – член на УС на СБПБ за нов 5 годишен мандат
 • Иван Йорданов Йорданов – член на УС на СБПБ за нов 5 годишен мандат

В случай, че има други предложения, същите ще бъдат обсъдени от Общото събрание до изчерпване тази точка от дневния ред.

6. Други – актуализиране списъчния членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и административни органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси към и отговори от юриста на Сдружението по висящи дела, както и статуса на заявителни процедури, по които СБПБ участва при Министерство на земеделието.

Електронна поща за изпращане въпроси по предходния пункт: sdr_biopro@abv.bg

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Поканата се публикува на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/ в срок до 29.02.2024 г., до същата дата да се разпрати на електронните пощи на членовете на сдружението, на осн. ЗЮЛНЦ и чл.23 ал. 3 на Устава на СБПБ.

Дата: 28.02.2024 г.

Покана за свикване Общо събрание на СБПБ

Покана за свикване Общо събрание на СБПБ

ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” ЕИК 204968338, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 22.04.2023 г.(събота) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към 31.12.2022 г.
 2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2022 г.
 3. Обсъждане актуализация на годишния членски внос от 30 лв на 50 лв. годишно.
 4. Промяна в Устава на чл. 16 ал. 1 в частта за размера на годишния членски внос от 30 на 50 лв Стар текст: Чл. 16. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Годишния членски внос е в размер на 30 лв. ( тридесет лева), който се заплаща еднократно до 31 януари на текущата година.
 • Нов текст: Чл. 16. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Годишния членски внос е в размер на 50 лв. ( петдесет лева), който се заплаща еднократно до 31 януари на текущата година.
 • 5. Други – актуализиране списъчния членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и административни органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси към и отговори от юриста на Сдружението по висящи дела, както и статуса на заявителни процедури, по които СБПБ участва при Министерство на земеделието.

Електронна поща за изпращане въпроси по предходния пункт: sdr_biopro@abv.bg

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Поканата се публикува на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/ в срок до 21.03.2023 г., до същата дата да се разпрати на електронните пощи на членовете на сдружението, на осн. ЗЮЛНЦ и чл.23 ал. 3 на Устава на СБПБ.

20.3.2023 г. 10:56 ч.

гр. Велико Търново

ПОКАНА за свикване Общо събрание на СБПБ за приемане ГД и ГФО за 2021 г. на 17.04.2022 г. от 10:00 ч. в гр. Велико Търново

ПОКАНА за свикване Общо събрание на СБПБ за приемане ГД и ГФО за 2021 г. на 17.04.2022 г. от 10:00 ч. в гр. Велико Търново

ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” ЕИК 204968338, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 17.04.2022 г.(неделя) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към 31.12.2021 г.
 2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2021 г.
 3. Други:
  1.  Актуализиране списъчния членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание.
  2. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и административни органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси и отговори от юриста на Сдружението.
  3. Активности пред Министерство на земеделието от името на СБПБ, пред ДФЗемеделие, пред Народното събрание на Република България, както и други национални и европейски юрисдикции, вкл. Омбудсмана на Република България,  във връзка с висящи казуси, приключили пред националните съдебни инстанции, по които ДФ”Земеделие” бездейства.

Електронна поща за изпращане въпроси по предходния пункт: sdr_biopro@abv.bg

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Поканата се публикува на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/ в срок до 08.03.2022 г., до същата дата да се разпрати на електронните пощи на членовете на сдружението, на осн. ЗЮЛНЦ и чл.23 ал. 3 на Устава на СБПБ.

ПОКАНА за свикване ОС на СБПБ за приемане ГД и ГФО за 2021 г. 17-04-2022

Покана за внасяне членски внос при СБПБ за 2024 г.

Покана за внасяне членски внос при СБПБ за 2024 г.

Уважаеми г-жи и г-да членове, съмишленици, приятели на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ),

Нека е за всички ни Успешна, Ползотворна и най-вече Здрава, за да има смисъл всичко останало, Новата 2022-ра година!

С настоящата Покана Ви напомняме, че съгл. Устава на СБПБ, в срок до 31-ви март на текущата календарна година се внася дължимия годишен членски внос в размер на 30 (Тридесет). Ето защо Ви каним в срок най-късно до 31 март 2022 г. да организирате превод за членските си вноски по банковата сметка на СБПБ, посочена в съобщението изрично за Ваше улеснение.

За тези от Вас, които желаят да дарят средства за функционирането на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) за 2022 г., банковата сметка остава същата, а ние на свой ред ще имаме ангажимента да оформим съпътстващите документи за това /Договор за дарение и Протокол за дарение/, за да Ви послужат за счетоводни цели.

Напомняме Ви, че Сдружението се издържа изцяло от дарения, за които БЛАГОДАРИМ ВИ, ДАРИТЕЛИ, за съпричастието, доверието и щедростта за изминалата 2021 година!!! Вашите дарения обезпечиха издръжката на СБПБ за 2021 година!

СБПБ е декларирало пред всеки от дарителите, както и пред членовете си, че административната дейност на СБПБ /за юрисконсултско възнаграждение и офис-административни разноски/ е ангажирана не само в защита по частни казуси, с които ни сезират непрекъснато нови и нови хора и с което вече сме известни, но най-вече дейността ни е свързана с представителството на членовете ни, осъществяващи дейност в БИО-земеделието пред Министерство на земеделието, храните и горите на Република България, пред Държавен фонд „Земеделие“, пред съдилищата в страната, вкл. пред Върховен Административен съд на Република България, както пред всяка друга национална юрисдикция, така и пред Европейската комисия и Европейския съд.

С пожелание да имаме много поводи да сме доволни, оставам

С уважение:

юрк. Диана Петкова

Пълномощник на Председателя на УС на СБПБ

и Управителния съвет на СБПБ

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ ЗА ПРЕВОД на годишен членски внос и дарения:

СБПБ, ЕИК 204968338
IBAN:  BG12BPBI88981028577401
BIC: BPBIBGSF
при Юробанк България АД
Сума за превод: 30,00 лв Словом: Тридесет лева
Основание за превод: Членски внос при СБПБ за 2022 г.

На разположение съм за въпроси, уточнения, във връзка с членските Ви права, издаване Удостоверения за членските Ви права, ако са Ви необходими или за защита нарушени Ваши права и законни интереси при упражняване дейността Ви /когато се касае за правни консултации, в това число правна помощ и съдействие/:

Диана Петкова – юрисконсулт при СБПБ – всеки от членовете ни има личните ми координати за връзка, а за всички останали случаи, касаещи общия ни интерес при СБПБ – електронната поща на СБПБ е:

e-mail: sdr_biopro@abv.bg; web: www.sbpb.bg

Сигнал до МЗХГ на СБПБ срещу Заповед № РД-11-828/06.04.2020 г. на изп.директор на БАБХ.

Сигнал до МЗХГ на СБПБ срещу Заповед № РД-11-828/06.04.2020 г. на изп.директор на БАБХ.

Сигнал до МЗХГ на СБПБ срещу Заповед № РД-11-828/06.04.2020 г. на проф.д-р Паскал Желязков, изп.директор на БАБХ.

СТАНОВИЩЕ на СБПБ ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

СТАНОВИЩЕ на СБПБ ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

Указания на МЗХГ към бизнесоператорите на ЗС – мерки за противодействие срещу COVID-19

Указания на МЗХГ към бизнесоператорите на ЗС – мерки за противодействие срещу COVID-19

Уважаеми колеги, в качеството ни  на  членове на КСП, получихме от МЗХГ информация, свързана с осъществяваните от нас дейности в условията на извънредни мерки:

1.Облекчени условия за регистрация на ЗС по електронен път, с цел ограничаване на движението и улесняване на земеделските стопани;

2. Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19;

3. Обновена информация за преминаването през КПП – от 25 март 2020 г. от страна МВР е въведена нова декларация(която също ни е изпратена), която се предоставя на служителите на КПП. Въвежда се и служебна бележка от земеделски стопанин,удостоверяваща, че лицето е негов служител. Моля с изпратената Ни/Ви информация да запознаете колкото е възможно повече колеги -пчелари,  за да се избегнат затруднения при осъществяване на тяхната работа.

Общо събрание на СБПБ – 01 март 2020 г.

Общо събрание на СБПБ – 01 март 2020 г.

Провеждане Общо събрание на СБПБ на 01 март 2020 г. (неделя)

Място на провеждане: хотел „Аквая“ Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново

Обявен начален час: 10:00 часа

Час на провеждане при липса на кворум: 11:00 ч.

Дневен ред

 1. Приемане Годишен финансов отчет на СБПБ за 2019 г.
 2. Приемане Годишен доклад на Управителя за 2019 г.
 3. Други организационни въпроси по доклад на юрисконсулта за постъпили уведомления, молби и предложения.
 4. Въпроси-отговори

Годишен доклад по чл 40 ал 2 ЗЮЛНЦ за 2019

ГФО 2019 – Годишен Финансов Отчет на СБПБ за 2019

Презентация от провеждане Общото събрание на СБПБ на 01 март 2020

Час на приключване: 14:00 ч.

Становище по ПИД на Наредба № 5/2018 г.

Становище по ПИД на Наредба № 5/2018 г.

ДО        МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА ,

ДО ЗАМ-МИНИСТЪР, ЧАВДАР МАРИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ на Работната група за изготвяне Проект на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор , Г-Н КРАЛЕВ, ДИРЕКТОР Д-я „Растениевъдство и биологично производство” при МЗХГ, в това число на вниманието на експертния при МЗХГ състав от членове на работната група.

СТАНОВИЩЕ

НА СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/

ОТНОСНО:   НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖО МИНИСТЪР,

Г-ЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТРИ,

Г-Н ДИРЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РБЪЛГАРИЯ,

По повод обсъждане на частични промени с начало от 04.04. до 18.04.2019 г. се присъединихме към колегите си с коментари по някои текстове на Проекта за ИД на Наредба № 5. Ведно с мотивите на предложенията, които сме направили, както и върху текстове, в които съзираме спор, изразихме несигурност, че  с така предложените изменения „на парче” при толкова много редакции на Наредбата,  сме все по-разколебани в успеха на въвеждането и прилагането на пропорционални мерки спрямо установени нарушения, както и защита на интересите на потребителите на биологична продукция.  Пространно сме  мотивирали резервите си, че очакванията, целени с предложенията за промяна на чл. 36, ал. 5 ще доведат до намаляване на допълните разходи, свързани с вземането на проби от всеки земеделски парцел, а това от своя страна щяло да  създаде благоприятни икономически предпоставки за развитие на конкурентно българското биопроизодство. Оказа се, че опасенията ни са оправдани и  ефектът от промяната на нормативният акт е обратен на поставените цели, защото, освен пример за свръхрегулация, на ръба на противоречието с Регламент 889/2008 ЕК, вместо да благоприятства, ал. 5 на чл. 36, поставя много от нас в неравностойно положение спрямо колегите в другите държави членки и неконкурентноспособни по отношение свободно движение на стоки в рамките на ЕС. Особено демотивиращо ще е за сравнително новите колеги в сектора, след 2016 г.

Видно от справката за проведените преди последно обнародваната от 30.04.2019 г. Редакция на ИД на Наредба № 5, на всяко от нашите предложения и становища има резолюция „Приема се по принцип” с мотиви „Предложението ще бъде взето предвид при следващо изменение на Наредбата/. Не сме особено мотивирани, но все пак приемайки като гаранция, че е налице воля да се приемат предложенията ни, депозираме с малка редакция становището си по Проекта за ИД на Наредба № 5, защото считаме, че не са загубили своята актуалност, като нататък в изложението ще обърнем внимание и на новите моменти, които считаме за тревожни.

При така направената и приета / Обн. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 30 Април 2019г./ по отношение на прилаганите мерки от Приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г. е свързано с налагане на нова мярка 5.5, която да обхване само засегната продукция на оператора и да се предприемат предпазни мерки, гарантиращи биологичния статус и качество на предлаганата на пазара продукция.

(5) При изтичане на преходния период по ал. 2 и/или ал. 3 и преди издаване на „първото за дадено стопанство” писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за биологична продукция,  контролиращото лице взема проби„най-малко една проба от поне една култура или продукт, и я предоставя” и ги предоставя за анализ за установяване на наличието на продукти, които не са разрешени за биологичното производство, в лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017. В срок до 10 работни дни от получаване на лабораторния анализ, удостоверяващ липса на неразрешени вещества, и след изтичане на преходния период се издава писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за биологична продукция.

Забележка: Да се предвиди редакция по тази алинея, за да няма никакво съмнение, че старите биологични стопанства не влизат в хипотезата за вземане на най-малко една проба и че това е само за нови стопанства, преминаващи в преход и все още нямат писмено доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за биологична продукция

Б. Специална част- 6.3 Местоположението на пчелините, максимално да кореспондира с указанията по  чл.13 Регламент 889, ако е необходимо изцяло да се преповтори нормата в обсъжданите промени, a fortiori и в изцяло новата Наредба, която неизбежно предстои:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20180101&from=NL

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008

от 5 септември 2008 г.

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

Член 13

Специфични условия за отглеждане на пчелните семейства и изисквания за кошерите и местоположението на биологичните пчелини

1.   Пчелините се разполагат така, че в радиус от 3 км от площадката на пчелина източниците на нектар и полен се състоят предимно от биологично отглеждани култури и/или естествена растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо екологично въздействие, еднакви с тези, описани в член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (11) или в член 22 от Регламент 1257/1999 на Съвета (12), които не могат да окажат влияние върху квалифицирането на пчеларската продукция като произведена по биологичен начин. Горните изисквания не се прилагат към области, където няма наличие на цъфтящи растения или когато кошерите са в латентно състояние през зимните месеци.

2.   Държавите-членки могат да посочат региони или райони, където не се практикува пчеларство съобразно разпоредбите за биологичното производство.

3.   Кошерите са направени основно от естествени материали, които не носят риск от замърсяване за околната среда или пчеларските продукти.

4.   Пчелният восък за поставяне на нови основи трябва да произхожда от биологични производствени единици.

5.   Без да се нарушават разпоредбите на член 25, в кошерите могат да бъдат използвани само естествени продукти като прополис, восък и растителни масла.

6.   Употребата на синтетични химически средства против насекоми по време на изваждането и събирането на меда е забранено.

7.   Извличането на пчелен мед от пити с пчелно пило е забранено.

––––––––––––––––––––––––––––-

Мотиви в контекста на прякото приложение на чл. 13

Биологичните пчелари наши членове, както и колегите ни от други пчеларски формации, с които споделяме тази позиция, сме силно обезпокоени от фиксирането на националния контрол върху цифрата „3 км”, което измества фокуса не върху контрола за качество, а само върху измерването в/извън 3 километровата арея  на отстояние. При която и езикова редакция на Регламент 889  радиусът от 3 км е само маркера на ареала, а водещото за биологичния характер на производството е друго. Въпросът, който тук ни касае пряко, е при извършване на проверки да се взема под внимание естеството на районите, в които са разположени пчелните семейства,  но не като шаблон да се измерва 3 километровата зона,  а да се има предвид динамичната среда – природата сезонно се променя, т.е. вместо бланкетно да се очертава радиус от километри (3), от които да зависи преценката,  приоритетът на контрола за качество да са анализите на пчелната продукция (пчелният мед) за установяване на замърсители (наличие на неразрешени вещества), като при липса на замърсители да се приема, че районът отговаря на изискванията на чл, 13, ал 1 от Регламент 889/2008. Европейският законодател не случайно е употребил изразът „ПРЕДИМНО”.  В  същността на чл.13 , т.1  на Регламент ЕС 889/2008 е изрично подчертано  (първо), че в 3 км зона от пчелина трябва да има “ПРЕДИМНО” биологични източници на нектар и полен и (второ) изискването на отсъствие на такова влияние върху източниците на нектар, което да компрометира квалифицирането на пчеларската продукция като биологична. Последното е възможно да се установи само с анализ на продукцията – което всъщност е смисъла на втората хипотеза, че в радиус от 3 км. отстояние от площадката на пчелина да има източници на нектар и полен предимно от биологични култури „обработвани чрез методи със слабо екологично въздействие, еднакви с тези, описани в член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (11) или в член 22 от Регламент 1257/1999 на Съвета (12), които не могат да окажат влияние върху квалифицирането на пчеларската продукция като произведена по биологичен начин.” „Предимно” в процентно изражение е методически прието повече от 51 %.

Вариант 1:  Предложението ни обективирано по-горе е да се счита че районът отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Регламент 889/2008, когато анализът на пчеларската продукция (пчелния мед) не установи  наличие на замърсители – неразрешени вещества.  

Или

Вариант 2:  Изрично да се очертае обратното, че Мястото на пчелини не съответства на изискванията по чл. 13, ал. 1 от Регламент 889/2008, когато по-малко от половината от източниците на нектар и полен се състоят от биологично отглеждани култури и/или естествена растителност и/или култури, обработени чрез методите на слабо екологично въздействие и е установено наличие на неразрешени вещества в пчелния мед, които не са в резултат от дейността на оператора.

Респективно и това да е отправната точка за налагане на мярка 5.5 .

От друга страна, коментирали сме с контролиращите ни лица, че тежестта на допълнителните анализи, особено за регистрираните след 2016 г. колеги, оскъпява продукцията ни и ни поставя в неравностойна конкурентна среда с колегите от другите държави членки що се касае за достъпа ни до международните пазари. Считаме, че Правила за преход към биологично производство в частта по чл. 36, ал. 5 е пример за свръхрегулация на национално ниво, при положение, че е налице заложена европейска правна рамка, която да прилагаме пряко – Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията.

В Раздел III. Издаване на заповеди от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 2, ал. 5

 (4) В случаите по ал. 1, т. 2 при установени неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества с период на разпад над 5 години комисията по чл. 59 изпраща становище до контролиращото лице за предприемане на действия по изключване от система на контрол. „контролиращото лице предприема действия по изключване на засегнатите парцели от система на контрол.“

Предложение:

Да се регламентира как и кой ще следи този срок от 5 години. Да  се предвиди  възможност за приложение на „ 2.  Държавите-членки могат да посочат региони или райони, където не се практикува пчеларство съобразно разпоредбите за биологичното производство”, това в някои държави членки е установено като практика, чрез регистър на парцелите с установени неразрешени за биологичното производство продукти или вещества с изрично посочен период на разпад на откритите в тях вещества. Срокът следва да се определя от БАБХ в качеството на националната по компетентност юрисдикция.

Раздел II. Ред за издаване и отнемане на разрешение на контролиращо лице по чл. 1, т. 5

 (3) В проверките по ал. 2 участват компетентни длъжностни лица, имащи съответното образование, професионална подготовка, съответен ценз и минимум три години професионален опит в сферата на биологичното производство, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Коментар:

Необходимо е да се дефинират ясни критерии за стандарт на компетентност, който да се разбира под „компетентни длъжностни лица” по ал. 3. В случая общото „съответно образование, професионална подготовка, съответен ценз и минимум години професионален опит в сферата на биологичното производство” съдържа в себе си само насоките, някои от които си противоречат, ако става дума за длъжностни лица при МЗХГ, които в този случай в кумулация трябва да имат освен професионален ценз  И /не „или”/ минимум три години професионален опит в сферата на биологичното производство. Не е невъзможно практически да са налице такива кадри, но трябват ясни критерии за подбор, защото става дума за контрол върху контролиращи лица с правни последици издателска дейност и такава по отнемане на разрешителни. Не е ясно тук как ще се гарантира независимия контрол, регулиращ точно този специфичен сектор на обществени отношения /върху контролиращите лица/ , а ще стане ясно, ако има ясни критерии, алинея 3 е твърде обща.

Същите аргументи и притеснения от липса на ясни критерии и гаранции за обективност имаме и в частта:

Раздел III. Надзорни проверки

Чл. 53.  (2) Проверките по ал. 1 се извършват от оправомощени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите компетентни длъжностни лица, имащи съответното образование, професионална подготовка, съответен ценз и минимум три години професионален опит в сферата на биологичното производство по предварително одобрен индикативен график.

 „(4) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно утвърдени и публично известени процедури и при спазване на изискванията на чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) 889/2008. За резултата от извършените проверки се изготвя доклад и при констатирани нарушения се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и 4 от ЗПООПЗПЕС“.

Коментар:

Очевидно е необходимо и разбираме, че Процедурата за извършване на проверките тепърва ще се разработва, но ведно с обществено обсъждане на изцяло новата визия на настоящата наредба, каквато предстои с оглед многото  промени,  които претърпя, така и процедурата за извършване на проверки да бъде включена като приложение към проекто-наредбата, за да бъдат обществено обсъдени в едномесечен срок.

„(5) Министърът на земеделието,храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на проверките по ал.1 в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“. 

Предложение:

Да отпадне „в съответствие с чл.92в, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008“  мотиви: текстът не кореспондира с чл. 92в, параграф 4. Параграф 4  от чл. 92в на Регл. 889/2008 „4. Компетентните органи разполагат с документирани процедури за делегиране на задачи на контролните органи съгласно член 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и за надзор съгласно настоящия член, в които се уточнява информацията, която да бъде представена от контролните органи.“ , а чл. 54 на Наредба 5/2018 се отнася за Извършване на проверки на оператори, съответно подизпълнители в система на контрол от страна на компетентното звено.“ 

 (2) Комисията представя за одобрение на министъра на земеделието, храните и горите протокол за взетите решения от заседанието.

За прецизиране на административното производство в тази му част, а и като алгоритъмът се налага да се уточни следното:

Правомощията на комисията не включват възможност да препраща към процедура. Комисията след гласуване дава мотивирано предложение на Министъра, което той приема или отхвърля. Пример: Комисията гласува предложение за отнемане на Разрешението за контрол на определено контролиращо лице, министърът или приема и подписва заповед за прекратяване на разрешението или отхвърля предложените на Комисията. Предложената поправка на отдела е коректна в случая и разумна. Министърът не одобрява доклада,  а  приема или не приема /отхвърля/ предложението на Комисията.

Заключенията от надзорните проверки на експертите се разглеждат от директора на КО, който нарежда да се изготви доклад с предложение за гласуване от Комисията. След гласуването на предложението, същото се изпраща на Министъра. Експертът  е подчинен на началника и директора. Резултатът от проверката на експерта, определен със заповед на министъра, се разглежда от началника и директора, последният дава предложение на Комисията,  тя го гласува и резултатът от гласуването се представя под формата на доклад на Министъра.

Идеята на формално очертания по-горе алгоритъм на процедурата е този вид административно производство да бъде гарантирано с максимална прозрачност , при спазване както условията за контрол по компетентност на различните нива, така и да е гарантирана на всеки един етап от обсъждането експертизата.

За прецизност:

По-долу само маркираме, доколкото текстовете продължават да стоят в проекта за обсъждане:

19. „Подизпълнител“ е лице, на което операторът може да възлага само следните дейности: производство, преработка и съхранение на биологични продукти.

  19. „Подизпълнител” е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС.

Вероятно става дума за техническа грешка, по този въпрос вече има постигнат резултат за текст с обнародвания от 21.12.2018 г. ЗПООПЗПЕС? – следва т. 19 да остане само в този вариант, за да няма двусмислие: 19. „Подизпълнител” е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗПООПЗПЕС., а най-добре вместо препращане, буквално да се възпроизведе същия текст, приет за дефиниция на „подизпълнител” , а именно:

35. (Нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) „Подизпълнител“ е оператор, на който е възложено извършването на една или няколко дейности от етапите на производство, обработка и разпространение на биологични продукти по смисъла на чл. 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 834/2007;  36. (Нова – ДВ, бр. 106 от 2018 г.) „Оператор“ е лице по смисъла на чл. 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007. / ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (21.12.2018)  в последната редакция. И по този въпрос да се счита за приключен обществения дебат веднъж завинаги.

„5.5. В случай на установено замърсяване с неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества по независещи от оператора събития, съответно причини, се налага забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, и премахване на определената партида или продукция от писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Към уведомлението до компетентния орган се прилага информация и доказателства за установяване на нарушението. Контролиращото лице следи за прилагане на наложената мярка и одобрява предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества (от страна на оператора.)  Преди включване на следваща продукция от засегнатите животни, парцели, райони за събиране, пчелни семейства и аквакултури в писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, се вземат проби от контролиращото лице и се предоставят за анализ в акредитирана лаборатория. При повторно налагане на мярка 5.5 за едни и същи засегнати животни, парцели, пчелни семейства, аквакултури стартира нов преходен период на същите.

Препоръка:

Да се уточни кой изготвя предпазните мерки, които да одобри контролиращото лице . Коректно е направо да има препращаща норма към чл. 63, параграф 1 от Регламент ЕС 889/2008 – операторите подават пълно описание до КЛ, което включва и информация за предпазните мерки. „в) предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества, и мерки за почистване на местата за съхранение, както и на цялата производствена верига на оператора;“„Предвидената в първа алинея декларация се проверява от надзорния или контролния орган, който публикува доклад, идентифициращ възможните пропуски и неспазвания на разпоредбите за биологично производство. Операторът също приподписва този доклад и предприема необходимите корективни мерки.“ При проверката ако не се идентифицират пропуски, приема се за одобрен от контролиращото лице и респ. превантивните мерки да приети за достатъчни.

6. В случай на мотивирано съмнение, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, контролиращото лице налага:

• Временна забрана за продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен от контролиращото лице срок до доказване или отстраняване на съмненията.

• Преди вземането на решение се дава възможност на оператора, съответно подизпълнителя, да направи коментар по съмнението.

• Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя най-късно с изтичането му. При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка от списъка по буква „Б“ или се прилага т. 4.

„6. Контролиращите лица прилагат следните мерки към операторите:

6.1. В случай на мотивирано съмнение, че продукт не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, контролиращото лице налага:

• Временна забрана за продажба на продукта като биологичен и/или в преход за определен от контролиращото лице срок до доказване или отстраняване на съмненията, но не по-дълъг от 30 дни или до получаване на резултата от извършен лабораторен анализ.

• Преди вземането на решение се дава възможност на оператора, съответно подизпълнителя да направи коментар по съмнението.

• Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя най-късно с изтичането му или до получаване на резултатите от извършения лабораторен анализ. При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка от списъка по буква „Б” или се прилага т. 4.

6.2. При установено наличие на неразрешени продукти и/или вещества за биологичното производство в партида или продукция по решение на контролиращото лице се налага временна забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход. Контролиращото лице извършва проследяване в срок от 30 дни или до излизане на резултати от извършен лабораторен анализ, за да установи причините от замърсяването.

При установена употреба на неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества от оператора се налага мярка 5.4. При установено наличие на неразрешение за биологичното производство продукти и/или вещества, които не са използвани от оператора се налага мярка 5.5.“.

Пожелателно: 

Санкционната част при която и да е от радакциите на Наредбата очевидно е добре разработена. Все пак е добре и да се предвиди т.нар. „безвиновна отговорност”. Например: ако се установи, че оператор е използвал неразрешени вещества, преди да бъде приложена най-строгата  мярка  спрямо него, да има механизъм за обследване субективната страна на нарушението, ако не е налице виновно поведение, да бъдат спрени за определен период от време партиди продукция, през които да се вземат мерки, но да не се ангажира административно-наказателна отговорност – санкциите предвидени в специалния закон (ЗПООПЗПЕС)

Отделът  да предвиди механизми (мерки), с  които да има не само санкциониране, но и поощряване на биологичните оператори.

Втора част на становището ни с последната актуализация:

По-горе бе резюмето на първоначалното ни становище, по което очакваме съгл. резолюциите, че принципно се приема и че ще бъде взето предвид при следващо изменение, именно да бъде сторено.

Новите моменти, по които бихме искали преди още да бъде качен проекта за новото изменение на Наредба № 5 да внесем в обсъждането на работната група, са следните:

По Параграф 32

§ 32. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Не подлежи на контрол транспортирането на опаковани биологични продукти, освен когато се извършва като подизпълнителска дейност.“.

2. В ал. 3 се създават изречение второ и трето: „След сключването на договора операторът потвърждава извършваните от него дейности в 10-дневен срок. Потвърждението се смята за дата на уведомяване на Министерството на земеделието, храните и горите за започване на съответната дейност.“.

3. Алинея 9 се изменя така:

„(9) Контролиращото лице издава документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, съответно подизпълнител, с който има сключен договор за контрол и сертификация. Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения XII и XIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008. Във връзка с документа по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, контролиращото лице издава приложение към него, съдържащо справка за количеството произведена продукция през съответната година, площите, животните и/или пчелните семейства, от които е произведена, както и наличната на склад продукция от предходни години. Приложението се актуализира след приключване на стопанската година за съответните биологични продукти – растителни, животински или пчелни, както и по искане на оператора. Приложението се въвежда заедно с документа по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 в информационната база данни по чл. 45.“.

4. Създават се нови ал. 10 и 11:

„(10) При отразяване на количеството произведени пчелни продукти в справката по ал. 9, контролиращите лица оценяват достоверността на добивите при биологично производство, които не следва да надвишават средния добив при конвенционално производство за предходните 5 години, съгласно официалната статистика.

(11) Когато оператор заяви по-голямо количество произведени пчелни продукти от определените съгласно ал. 10, контролиращото лице извършва проверка на произведените, продадени и налични на склад при производителя количества и отразява резултата от нея в документа по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и в приложението по ал. 9. На база оценка на риска контролиращото лице решава дали да извърши лабораторен анализ на конкретната партида за наличие на остатъчни количества забранени вещества в биологичните пчелни продукти.“.

5. Досегашната ал. 10 става ал. 12.

6. Досегашната ал. 11 се отменя.

Притесненията ни да бъдат създадени изобщо в този им вид тези нови текстове са, че в тях не виждаме уредба на определени обществени отношения, а  лобизъм, в полза на конкретни частни интереси,  които провеждат определени участници с очевидно ключова роля в работната група.  Необяснима е избирателната чуваемост  на  предложения с текстове  от подобен характер, с очевидно разпознаваемо авторство сред колегиума.

Мотиви, поради които считаме, че така предложените нови ал. 10 и 11 вместо да подпомагат развитието на сектора, по-скоро са демотивиращи и обструктивни по причина че:

Първо: Ноторно известно е, че „При отразяването количеството произведени пчелни продукти в справката по ал. 9, контролиращите лица оценяват достоверността на добивите при биологично производство” – до тук няма спор, тъй като контролиращите ни лица имат цял каталог от мерки, включващи и установяване „достоверността на добивите”, въз основа на експертизата си издават съответното писмено доказателство по чл. 29, пар. 1 от Регламент 834/2007. Буди недоумение обаче изобщо конструирането на нормата по чл.10 при анализ на направеното предложение като текст, защото не става ясно от втората част на нормата :

„добивите при биологично производство, които не следва да надвишават средния добив при конвенционално производство за предходните 5 години, съгласно официалната статистика.”

Второ: При така формулирания текст по чл. 10, считаме са застрашени обществените отношения в сектора при хипотезите на чл. 15 от Закона за нормативните актове (ЗНА), а именно:

 Чл. 15. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 46 от 2007 г.)  (1) Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.  (2) (Нова – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако нормативен акт противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът.  (3) (Предишна ал.2 – ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Мотиви, за да твърдим горното несъответствие:

 1. Не става ясно на контролиращите лица ли се вменява да съблюдават ненадвишаването средния добив при конвенционалното производство в предходните 5 години?
 2. Подлага ли се на съмнение в такъв случай експертизата на оценка на контролиращите лица, констатирали съвпадение между заявеното и установеното, респ. при установена достоверност на добивите, когато е налице надвишаване средния добив при конвенционално производство в предходнте 5 години, значи ли, че не трябва на оператора да се издаде съответното според Регламент 834/ писмено доказателство по чл. 29, пар.1?!
 3. Кое нарича „официална статистика” нормотворецът по това предложение на нормата, защото на първо четене възникват не само гореизброените точки, източник на бъдещи спорове, но и при внимателен анализ на нормата  ще намерим още много поводи, същата да не получи стабилитет в правния мир.
 4. Не на последно място е притеснението на биологичните пчелари е, че така без адекватен анализ и при съмнителни статистически данни, се поставя изкуствено таван, над който нормотворецът не приема за достоверни нито прираст, нито усилия, нито инвестиции, че на всичкото отгоре се намесва и в преценката на контролните  органи – всичко това е включено като фактически състав, от който зависи едва ли не издателската дейност на писменото доказателство по чл. 29, пар.1 от Регламент 834/2007 г. Добре е да се мотивира съставителят на тези текстове и най-вече как с тази норма се изпълнява Регламент 834/2007 и изобщо къде е съответствието. Никъде в Регламент 834/2007 няма указан такъв модалитет за издаване на Писменото доказателство по чл. 29, пар.1. Изброени са изрично, в това число контролиращите лица действат в режим на утвърдени стандарти, съобразени с Европейската правна рамка. Защо с Наредба да се въздига в норма ограничител на горна граница на добивите, след като на тази норма не кореспондира нито едно такова изискване в приложимата законоуредба (приложимият в случая Регламент 834/2007)? Ето защо, считаме, че авторът на предложението е определен субект, получил трибуна в групата за изготвяне на нормативни актове, но приемайки това предложение, МЗХГ в никакъв случай не обслужва обществени отношения, а частни, корпоративни, защото подлага на съмнение всяка една стопанска инициатива у биологичните пчелари. И на ограничение. Как да бъдат мотивирани да се развиват, да инвестират?!

По повод горното, наши членове и до момента са били подлагани на рестрикции по сигнали от един от нас/членове на работната група/ именно по отношение т.нар. „достоверност на добива”.

В заключение  по този пункт:

Това е изключително дискриминиращо предложение, и не трябва да се прилага избирателно за даден сектор, само и само да обслужи нечий частен(личен) интерес, подчертаваме източникът е разпознаваем, по този повод сме алармирали, но чуваемостта е избирателна и само в една посока – срещу нас.

Предложение в компромисен вариант:

Или да отпаднат изобщо тези текстове или, ако все пак е целесъобразно да се лимитира горната граница на добив, то нека не е избирателно само за един сектор – в случая за био-пчеларството. Да има лимити за всички: за растениевъдството –за домати, за пшеница, за плодове и зеленчуци, за етерично маслени и пр.  

По сигнали на един, без да бъде направена насрещна проверка, пред МЗХГ се заклейми пчеларството като сектор, показал случаи на злоупотреби с деклариране добивите и предложението било същите да се пресекат. Следвайки тази логика на нормотвореца на новите чл. 10 и чл. 11, то за да се гарантира  това, което има предвид нормосъставителя под „достоверност на добива”, трябва да се въведе за всички производства,  и именно с цел превенцията , която уж се целяло – но само срещу биологичните пчелари (което е пълен non sense), та да не се случат и в други сектори бъдещи злоупотреби с недостоверно завишени добиви. Изобщо цялото това предложение е абсурдно,  но като ще се прилага превантивна мярка, то нека да е спрямо всички или изобщо да не фигурира, по причина, че противоречи на по-висш нормативен акт – Регламент 834/2007.

Още мотиви, по отношение т.нар. „официална статистика”, каквото и да влага в тази конструкция нормотворецът, пак е несериозно, защото:

Данните, които са „официално“ представени  от отдел Агростатистика, са изключително недостоверни, имайки предвид начина и методите, по които се събират (част от сектора бива интурвюиран по телефон или при лична среща в Общинските Служби по Земеделие, но не и по представени документи (фактури, договори за продажба и пр.) за това, което се декларира, посочват се буквално произволни цифри, общо всеки 9 от 10 интервюирани по-скоро занижават декларираните добиви.

Също така и в хоби (любителският) сектор има страшно много съботно-неделни пчелари, които отварят пчелните си семейства от уикенд на уикенд, стига да не е дъждовно, ветровито или неподходящо времето за пчеларстване, така че този вид пчеларство, който е масово разпространен в България и преобладаващ, е най-малкото некоректно да бъде използван като миродавен, и на база добивите от един хоби-любителски сектор, с преобладаващи милиционери, пожарникари, даскали и митничари(от вътрешността на страната, не тези които са на границите) да се дават насоки и да се определят добивите на хора, занимаващи се професионално с пчеларство, прилагащи иновативни технологии.

С биологично пчеларство се занимават само и единственно професионални пчелари,  пчелари  които са с опит, познания и образование в областта на пчеларството (всеки един био пчелар е завършил специален курс), работят ежедневно на пчелините си, прилагат иновативни технологии, местоположенията на които са разположени пчелните площадки, на които са разположени пчелните им семейства са специално подбрани, и в повечето случаи са далече от други пчелни семейства. По този начин се избягва от другият много често наблюдаван феномен, на  свръх концентрация на пчелни семейства в населените места, има села с по над 6000 броя пчелни семейства.  При такава свръх концентрация и при положение, че даденият район има свой медови баланс (пределен капацитет), то няма как да се постигнат сериозни като количество добиви, докато при биологичното пчеларство, където пчелните семейства са изнесени далеч от селата и са сред девствената природа, далеч от индустриалните и селскостопанските замърсители,  е напълно постижимо да бъдат постигнати значително по-високи резултати  от тези  при хоби-любителското пчеларство,  което много вероятно е в основата на резултатите, които ползва за база АГРОСТАТИСТИКА, но това не е „официална статистика”.

Нещо повече, в доклади на Европейската Комисия се цитират доста широки граници  за  средните добиви на пчелен мед от 9 до 52 килограма,  също така типично за северно европейските държави като Финландия и Норвегия  и е обичайно добивите да достигат над 100 килограма средно годишен добив от пчелно семейство,  за Германия също се посочват цифри гравитиращи около  50 кг. След като за тези държави членки и северно находящи се европейски страни с много  по-суров климат от този в прекрасната ни родина, с изключително благодатен за развитието на пчеларството климат, и сме в топ три от цяла Европа по био разнообразие на растителността, как е възможно именно да имат по-високи средно годишни добиви въпросните европейски страни от нас – считаме, че, отговорът е очевиден и прост – данните, които се събират от агро статистика са недостоверни по вече мотивирани по-горе в изложението съображения.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0593&from=en

(извадка от точка 4.2(непосредствено  пред абзац 4.3)):

Петте държави членки с най-голям брой кошери са Испания (19,3 %), Гърция (11,8 %), Франция (10,5 %), Румъния (10 %) и Италия (8,8 %). При все това държавите с най-голям брой кошери не винаги са тези с най-високо производство на пчелен мед. Това може да се обясни с различията в околната среда (климат, количество на нектара, плътност на пчелните семейства и др.), както и с липсата на хармонизиран метод на равнище ЕС при наблюдението на броя на кошерите, което води до драстични различия в добива от кошер между държавите членки (между 9 и 51 kg през 2010 г. в ЕС). В резултат на това Германия, чийто брой кошери (5,6 %) е по-малък, отколкото този на Гърция, Италия, Франция и Румъния, произвежда повече мед от всяка от тези държави поради по-високите си добиви (до 37,2 kg на кошер през 2011 г.). Унгария също има висок среден добив на кошер (27,4 kg през 2010 г.) и поради това е четвъртият вътрешен производител в ЕС, въпреки че на територията ѝ се намират само 7,1 % от кошерите.

В заключение по последните текстове:

Можем само да се надяваме, че е въпрос на прецизиране и че ще бъде отстранено абсурдното предложение и в:

§ 44. В Приложение № 3 към чл. 48, ал. 6, б. „А Обща част“ се създават т. 10 и 11:

10.    Операторът, съответно подизпълнителят може да обжалва мярка, която му е наложена от контролиращото лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 11. При отмяна или промяна на наложена мярка контролиращото лице уведомява компетентното звено и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция в срок до 3 работни дни.“.

Становището ни:

Не за първи път чрез нормативен акт  на МЗХГ се прокарват опити на контролиращите лица да се вменят функции на държавен орган. В същото време с тази норма буквално биваме заблуждавани за пътя на защита, който в случая не е срещу дружествата, с които сме в частно-правни отношения  – нормата изцяло задава недопустимо обжалване. Правоотношенията между контролиращите лица и контролираните лица не са на власт и подчинение, а частно-правни,  независимо контролния режим,  в условията на който работят. Контролиращите лица разполагат с процедури, при които могат да бъдат сезирани с възраженията ни по повод предприети мерки от изброените сред каталога си такива срещу/от контролираните от тях оператори. Контролиращите лица сезират с предприетите от тях мерки, с отменените и/или променените такива МЗХГ и ДФЗ, МЗХГ е надзорния орган, който в случая чрез тази редакция на нормата означава абдикация на Административния орган /МЗХГ/ от надзорническите му правомощия,  приравнявайки контролиращите органи на държавни органи.  Административният орган е издателят на индивидуалният административен акт, в резултат на сезиралото го с предприета мярка по отношение оператор, съответното контролиращо лице. На съдебен контрол обаче, по реда на Административнопроцесуалния кодекс,  подлежи именно  властническото  изявление на Административният орган /МЗХГ и/или Държавен фонд „Земеделие”, с които държавни органи  имаме отношения на власт и подчинение. Сред тези субекти с властнически правомощия, с инструментариум на държавната принуда, не попадат контролиращите  ни  лица  и независимо дали ще се приеме или не тази абсурдна норма, обжалване което и да е волеизявление на контролиращо лице пред съответния местно компетентен административен съд или пред който и да било административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс,  би било недопустимо, а такава жалба  съдът при всички случаи ще санкционира като недопустима без изобщо да я разгледа по същество.

Най-сетне следва да се има предвид и дефиницията от ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на АПК § 1. (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 04.01.2014 г.; доп., бр. 27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.; доп., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 94 от 2019 г.) По смисъла на този кодекс:  1. (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Административен орган“ е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон включително лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги.

Колкото и в някои аспекти от дейността си контролиращите лица да наподобяват функциите на държавни органи, то те не могат да бъдат сред изброените по-горе субекти с властнически правомощия, за да бъде упражняван съдебен контрол на волеизявленията им в процеса на осъществяване дейността им. Като частно-правни субекти, те разполагат с професионалната си отговорност пред третите страни, но не и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При горните съображения, считаме за нецелесъобразно и предложението в ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ –

            § 45. Параграф 44 се прилага и по отношение на мерки, които са наложени до една година преди влизане в сила на наредбата

По отношение решението да се въведе обратно действие на параграф 44, вън от всички други мотиви, че е несъстоятелен по т. 10, на всичкото отгоре с изрична норма се възвежда действието й ex tunc – тепърва ще излагаме мотиви, но препоръката ни е изобщо да не се допуска,  а просто да отпадне точка 10 от пар. 44, респ. и въвеждането с обратно действие на нищожна по своя характер норма. Тъй като погазват фундаментални принципи в правото, такива норми не биха произвели своите правни последици, бидейки нищожни, но  за да не се налага  съд да го прогласява, считаме, че е по-целесъобразно  още в рамките на общественото обсъждане, на работните срещи, преди изобщо да се публикува текстът в сайта за обществени консултации, същите да отпаднат.

Настоящото становище подготвихме, за да се входира на работната среща, преди окончателното публикуване на Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 5 и при уверенията от последното обществено обсъждане в сайта за обществени консултации, където на предложенията имахме утвърдителна резолюция с обещание да бъдат съобразени в следващата промяна – каквато се надяваме да е последната.

С уважение:

Инициативен комитет при СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Изтегли

Становище на СБПБ по НИД на Наредба № 5 от 2018 г

СТАНОВИЩЕ на СБПБ по Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11″Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

СТАНОВИЩЕ на СБПБ по Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11″Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

СТАНОВИЩЕ
на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – ЮЛНЦ в обществена полза, вписано в РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „ПЕТКО ТОДОРОВ” № 3 А, за кореспонденция и връчване на книжа: гр. Велико Търново, пк 5000, ул. „Мармарлийсйка” № 8, електронна поща: sdr_biopro@abv.bg
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)
УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ, Г-ДА ЗАМ.МИНИСТРИ,
Г-ЖИ И ГОСПОДА ЕКСПЕРТИ при МЗХГ при Отговорната структура – Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ,
В законоустановения и обявен на сайта за обществени консултации срок, депозираме настоящото Становище.
На 19.04.2018 г., след подобно обсъждане в сайта за обществени консултации, МЗХГ веднъж вече ни постави пред липса на друг избор, освен да сезираме ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, което и сторихме от името на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ. Върховните съдии също намериха част от оплакванията ни за основателни, защото след две инстанции и много разменени книжа, по които представихме няколко тома доказателства с проблемни преписки, бяха отменени:
Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:
– Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008
Page 2 of 14
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)
– Чл. 41, ал. 2 – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

 • Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;
  както и срещу текстове от Допълнителни разпоредби:
   Параграф 25, – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,
   Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”
  След година и осем месеца окончателно горните текстове са отменени, считано от датата на обнародването на Решенията на ВАС /от двете инстанции/ в Държавен вестник бр. 97/10.12.2019 г. – стр.87 до 94
  Държавен вестник бр.97 от 10.12.2019 г. стр.87-94
  Решение №8834 от 11.06.2019 Решение №13963 от 18.10.2019
  Решение №13400 от 09.10.2019 по Дело №8469/2019
  Горепосочените съдебни решения вече бяха факт, когато бяхме поканени за обсъждане (в един ден, за удобство) проектите на Наредба № 4 и Наредба № 5. Колегите, участващи в работната група твърдят, че изобщо не е имало коментар по горното, а обсъждането е гравитирало върху нови неща, като никой не е подлагал на съмнение, че националната юрисдикция (МЗХГ) няма да се съобрази с Върховните съдии, със Закона.
  При гоната фактическа обстановка, предпочитаме да приемем, че между експертното и юридическото звено при МЗХГ е настъпило някакво недоразумение или ненавременна колаборация, защото обратното би означавало да ни се демонстрира пълно незачитане не само на организациите, които активно сме взели участие в борбата си срещу лоши законодателни практики, незачитане на успешно проведените в тази връзка съдебни производства, с горчивото усещане, че в Република България, Министерство на земеделието, храните и горите е над Върховния административен съд, над Закона. Никой от нас няма интерес да е второто, нито пък идеята е непременно организацията ни да съди министерството, нашето желание е било само и единствено да участваме в процеса и да бъдем партньори. В тази връзка обаче, се чувстваме употребени и в този смисъл, защото с участието ни , както и с това на други
  Page 3 of 14
  организации, се имитира обществено обсъждане, за да се прокарат отново вече отменените текстове и то буквално. Вместо да ангажира административно-експертния си ресурс и да разшири критериите си по допустимост на кандидатите, АО предпочете отново да се зарови в спорните текстове като буквално преповтори отменената алинея 4 на чл. 11, създавайки я като „нова” ал. 5 „(5) Подпомаганите лица получават плащания по ал. 1 за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.)“., като – 2. Досегашните ал. 5 и ал. 6. стават ал.6 и ал.7
  За изчерпателност, а и вече този момент е обследван от съдилищата в страната и върховните съдии нормите на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 по-горе са инструктивни, насочващи, периодите не са абсолютни числа, а това, че АО се позовава на тях не значи, че ги прилага пряко, дори напротив – не го прави, защото:
  ГЛАВА 5
  Разпоредби за прехода
  Член 36
  Растения и растителни продукти
 1. За да се считат растенията и растителните продукти за биологични, разпоредбите за производството, посочени в членове 9, 10, 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и глава 1 от настоящия регламент и, по целесъобразност, изключенията от разпоредбите за производство в глава 6 от настоящия регламент трябва да се прилагат върху земеделските площи в преходен период най-малко две години преди сеитба или, при ливади или площи с многогодишни фуражни култури — поне две години преди употребата им като фураж, произведен по метода на биологичното земеделие, или при многогодишни култури, различни от фуражните, най-малко три години преди първата реколта от биологични продукти.
 2. Компетентният орган може да реши да признае със задна дата за част от преходния период всеки предишен период, през който:
  а) земеделските земи са били обект на мерки, определени в програма, изпълнявана съобразно с Регламент (ЕО) № 1257/99, Регламент (ЕО) № 1698/2005 или в някоя друга официална програма, при условие че съответните мерки гарантират, че неразрешени за биологично производство продукти не са били използвани в тези парцели, или
  б) парцелите са естествени или земеделски площи, които не са били третирани с неразрешени за биологично производство продукти. Периодът, посочен в буква б) от първата алинея, може да се отчита със задна дата само ако на компетентния орган е предоставено задоволително доказателство, което да му позволи да се убеди, че условията са били спазени за период от минимум три години.
 3. Компетентният орган може да реши в определени случаи, когато земята е била замърсена с неразрешени за биологично производство продукти, да удължи преходния период след периода, посочен в параграф 1.
 4. При парцели, които вече са преминали преходния период или са в процес на преход към биологично земеделие и които се третират с неразрешен за биологично производство продукт, държавата-членка може да намали продължителността на периода на преход, посочен в параграф 1, в следните два случая:
  Page 4 of 14
  а) парцели, третирани с неразрешен за биологично производство продукт като част от задължителна мярка за контрол над болести и вредители, наложена от компетентния орган на държавата-членка;
  б) парцели, третирани с неразрешен за биологично производство продукт като част от научни изследвания, одобрени от компетентния орган на държавата-членка. В случаите, предвидени в букви а) и б) от първата алинея, продължителността на периода на преход се определя с отчитане на следните фактори:
  а) процесът на разграждане на съответния продукт за растителна защита трябва да гарантира в края на периода на преобразуване незначително ниво на остатъчни вещества в почвата и ако се касае за многогодишна култура, в растението,
  б) реколтата, получена след третирането, не може да бъде продавана с позоваване на метода за биологично производство. Съответната държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за своето решение да поиска принудително третиране.
  Член 37
  Конкретни разпоредби за преход на земеделска земя във връзка с биологично животновъдство
 5. Разпоредбите за преход, посочени в член 36 от настоящия регламент се прилагат към целия район на производствената единица, върху която се произвежда фураж за животните.
 6. Независимо от разпоредбите в параграф 1 периодът на преход може да бъде намален до една година за пасищата и местата на открито, използвани от нетревопасните видове. Той може да се намали до шест месеца, когато съответната земя не е била третирана през последната година с неразрешени за биологично производство продукти.
  Член 38
  Животни и животински продукти
 7. Когато в стопанство са въведени отглеждани по небиологичен начин животни в съответствие с член 14, параграф 1, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и член 9 и/или член 42 от настоящия регламент и ако продуктите от животните се продават като биологични продукти, разпоредбите за производство, посочени в членове 9, 10, 11 и 14 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и в глава 2 от дял II и, по целесъобразност, в член 42 от настоящия регламент са били прилагани поне:
  а) 12 месеца при еднокопитни и едър рогат добитък, включително bubalus и от видовете на бизоните, и във всеки случай поне три четвърти от жизнения им цикъл;
  б) шест месеца за случаите на дребните преживни животни, свине и животни за мляко;
  в) 10 седмици за птици за производство на месо, въведени в стопанството, преди да навършат три дни;
  г) шест седмици за случаите на птици, използвани за производство на яйца.
 8. Когато в дадено стопанство в началото на преходния период има животни, отглеждани по небиологичен начин, в съответствие с член 14, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 834/2007, техните продукти може да се приемат за биологични, ако има едновременен преход към биологично производство на цялата производствена единица, включително животните, пасищата и/или каквито и да било площи, използвани за хранене на животните. Общият период на комбиниран преход за наличните животни и тяхното потомство, пасищата и/или каквито и да било площи, използвани за хранене на животните, може да се намали до 24 месеца, ако животните са хранени главно с продукти от производствената единица.
  Page 5 of 14
 9. Пчелните продукти могат да бъдат продавани с означения за биологичния начин на производство само когато разпоредбите, посочени в настоящия регламент, са спазвани в течение най-малко на една година.
 10. Периодът на преход за пчелини не се прилага в случай на прилагане на член 9, параграф 5 от настоящия регламент.
 11. По време на периода на преход восъкът се заменя с восък, произхождащ от биологично пчеларство.
  Не само това,
  На мястото на отменената норма по чл. 19 а , ал.2, се преповтаря в т.нар.”нова” ал.3 :
  § 8. В чл. 19а, се създава нова ал. 3:
 12. (3) Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 1 не може да ползва никакви права от заявлението за плащане по съответното направление.”, за симентрия 2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават ал.4, 5 и 6. Какво значение има, че ВАС е отменил нормите, след като АО ги преповтаря, без дори да си направи труда да ги редактира. Това ли очаквате от нас да обсъдим обществено?! Намираме, че е откровена подигравка в лицето на всеки един земеделски стопанин, на всички онези, които си дирят плащанията за кампания 2016, а съдилищата са пълни с висящи дела по този въпрос – именно на това спорно правно основание чл. 11, ал. 4 /това ли ни се предлага за обществено обсъждане?! Вместо да приключим завинаги с тази норма, да се пренася отново и отново.
  Пространни аргументи сме изложили в становища пред МЗХГ, след това пред ВАС, защо считаме горните текстове за противоречиви не само на разума на закона, но най-вече на именно точно тази европейска правна рамка, на която сте се позовали, уважаеми господа нормосъставители. Не е достатъчно само да се посочи, че редакцията е в изпълнение и приложение на изброените регламенти, а в същото време да се интерпретира друга дейсйтвителност. По същия начин е вменено в норма нещо, което в правния мир е недействително – на който и език на правото, административно, гражданско, търговско, наказателно – какъвто и да е предварителен отказ от права е недействителен. А нормата по чл. 19а, ал.2 – отменената от ВАС и новата, която ни „гласят” идентична по чл.19а, ал.3 ни вменява предварителен отказ от право да бъдем финансирани чрез „доброзорния” отказ. Само за изчерпателност и тази норма (чл.41, ал.2) за предварителен отказ от финансиране бе отменена. Много примери имаме, както и дела със свидетелски показания пред съд, а и писмени доказателства – заявителните документации на кандидатите, доказващи как още със заявяването ни се вменява да подписваме декларации за предварителен отказ от финансиране ако финансовия ресурс е недостатъчен. Отказ от оторизация в бъдеще на това основание също би бил недействителен, но защо трябва отново да се стига до съд?!
  Налага се отново да търсим мотивите за тази преценка на АО, след като се позовава на текстове от РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г.за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола, но такива не намираме, освен липсата на воля у АО да стори необходимото, щото да се приключи
  Page 6 of 14
  със спорните текстове и да се доразвие каталогът по допустимост за кандидатие по конкретната мярка.
  Разтревожени членове на сдружението и симпатизанти от цялата страна ни се обаждат с искания да алармираме, вземайки от името на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) становище и по друг въпрос: оказва се, че при проведените срещи из страната на заместник-министрите и други експерти от МЗХГ възникват повече въпроси, отколкото разяснения. Например на информационна среща в страната с представители от МЗХГ и местни браншови организации, на който са се разяснявали насоките на новата ОСП и предстоящи мерки, които ще отварят прием през тази година – нормално и съвсем естествено, бидейки на дневен ред, се е заговорило за приема по Мярка 11, а в презентацията абсолютно категорично се е споманало, че ще се допускат за кандидатстване само производители, които са сертифицирани като биологични до 31.12.2019 г. По този повод именно получихме много възмутени обаждания, защото на въпроси защо с такава увереност го включват в презентацията си, след като проекта за изменение на Наредба 4 още е на обществено обсъждане, зам. мин. Вергиния Кръстева е казала, че приема коментара на запиталия я наш представител за предложение, но е добре да се направи по съответния ред на сайта за обществено обсъждане. Което и правим, особено след като и от други градове в страната, при такива информационни срещи от миналата седмица с представители на МЗХГ стана ясно, че на проекта се гледа като на нещо окончателно, а т.нар. обществено обсъждане е само формално.
  Не сме съгласни с така планираната промяна на:
  чл. 21 се създава нова ал.7 -(7) Кандидатите с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент по мярката, могат да участват със сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.
  Предлагаме редакция на проекто нормата така:
  Датата, към която кандидатите, преминали преходния период и са сертифицирани като биологични да е до края на приема, а ако правната презицност изисква конкретна дата, то нека това е до или не по-рано от 30.06.2020 г.
  Мотиви: Приемът не стартира в началото на годината, има възможност да кандидатстват сертифицирани производители към датата на началото и по време на целият прием, в този смисъл е логично, житейски и професионално обосновано, фактическият състав по допустимост да се изчерпва с условието, кандидатите да са сертифицирани като биологични към датата на подаване на заявлението за кандидатстване по мярката. При предишните приеми условието да се представи сертификат за билогично производство беше в края на годината, в заявлението се посочваше към датата на кандидастване статуса – Биологичен производител, т.е. кандидатът се задължава до края на текущата година да представи сертификат за биологиччно производство. Наясно сме, че старият начин е необходмо да се актуализира, но смятаме, че за прием 2020 е справедливо да не се размиват модалитетите и че е достатъчно да бъде изпълнено по допустимост условието бенефициентът да е биологично сертифициран към датата на кандидатстване или до 30.06.2020 г. Допълнителни модалитети с дати, преди края на приема, залага капани за
  Page 7 of 14
  бъдещи спорове по отношение справедливостта на разпределяне финансовия ресурс, накърняващо равния достъп на кандидатите, защото критериите за подбор по допустимост не следва да са ограничени с време, а по отношение качество, чистота на продукция и др. специфични стандарти по качество, по които компетентни за оценка са контролиращите лица, обективиращи преценката си със съответното писмено доказателство – сертификат. В този смисъл преценката на АО следва да бъде по-тясно свързана със стандартите, които контролиращите лица изпълняват и спазват, тъй като те са в пряко изпълнение на същата тази разнообразна европейска правна рамка, която е изписана в обсъждания проект за промени в многократно прекроявания вече нормативен акт – какъвто е Наредба 4.
  Друг неясен момент в проекто наредбата се съдържа в Преходни и заключителни разпоредби в §19. Площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявалиангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента, не могат да бъдат включени в нов ангажимент по мярката, както и да бъдат добавяни към ангажимент по чл. 6, ал. 3. а в същото време по-горе е изписано „§ 2. В чл. 6,ал. 3 се изменя така:
  „(3) След приключване на петгодишния период на ангажимента по съответното направление, същият може да бъде удължаван ежегодно, но не по-късно от кампания 2022 г.”
  При това положение за който и да е четящ, но задължено лице по тази наредба, респ. и заинтересовано лице, за което изтича петгодишният период на ангажимент, възниква основателен въпрос може ли или не може да кандидатства в прием 2020 ? Или може би и тези неясноти ще бъдат „разяснявани” на информационни срещи из страната с представители на министерството?! Не ни разбирайте погрешно, ние сме всеки път ЗА всякакво такова съвместно начинание, в което поне да си въобразяват организации като нашата, че са обществено значими в бранша, та гласът им да се чува. Но това не променя факта, че дори и на работната среща на обсъждането на този проект, не се е коментирал този текст, не е имало дискусия, нито са представени анализи.
  И къде е по-голямата достъпност, по-голямата възможност на кандидати, вече приключили ангажименти по мярката , преминали в биологичен статус, да продължат, застъпани като цели на изменението в Наредба 4, в доклада на зам.мин.д-р Лозана Василева?! Всъщност има достъпност – но за определени, а ако не са определени, то за ограничен кръг от лица. Претендираме, че за пореден път МЗХГ ни демонстрира чрез „нормотворчеството” си, избирателност по отношение едни, спрямо други земеделски стопани и критериите за допустимост до финансовия ресурс не са обективни, а по-скоро говорят за напасване да е удобно на едни, а да са недопустими други по причини, независещи от начина на работа, а от чисто бюрократично естество на хора, непознаващи материята „на терен”. Не на последно място залага се капан и в частно-правните ни отношения с контролираните лица в опит да се прехвърли отговорността за негативната преценка на АО по допустимост на кандидата, но в случая не срокът „до кога” или „не повече от”, а качеството и изпълнението на определени стандарти , в изпълнение фактическия състав на преходния период съгл. европейската правна рамка, за да се обективира изпълнението им(на всички тези стандарти в кумулация) в писменото доказателство – сертификат за биологично производство. Като единствения
  Page 8 of 14
  момент, в който Регламентът поставя срок, това е „не по-малко от” минималния период.
  Приемаме само като добро пожелание и все още чисто концептуално, но не и да нарушава правата ни, когато от нас не зависи, текстът по:
  (8) Сертифицираните площи/животни/пчелини с пчелни семейства по ал. 7 са допустими за участие, ако към 31.12.2019 г. са вписани в регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката.
  Не приемаме обаче в наша тежест да е допустимостта при неработещ регистъра по чл.16а, ал.1, т.1 от ЗПООПЗПЕС.
  Предлагаме в тази част нормата да бъде редактирана или допълнена с условието, че когато поради технически проблем или забавяне сработването на регистъра не са въведени/потвърдени данните на кандидата по мярката, т.е. независещи от работещите с регистъра технически проблеми, да няма санкция по допустимост за кандидата на това основание. Примерен текст на допълнение нормата в този смисъл би бил удачен:
  (8) Сертифицираните площи/животни/пчелини с пчелни семейства по ал. 7 са допустими за участие, ако към 31.12.2019 г. са вписани в регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката. Ако поради технически проблем, свързан с работата на регистъра, както и всяка друга причина, независеща от работещите с регистъра оператори – въвещащи и потвърждаващи данни, кандидатите, изпълнили всички критерии по допустимост, няма да бъдат санкционирани с недопускане на това основание.
  По този въпрос вече сме разпратили чрез сайта си някои от проблемите, които срещнахме с потвърждаване личните си профили:
  Проблеми при работа с Био-регистъра, Указания в помощ при работа с Био-регистъра при потвърждаване личните профили на производителите
  В частта: § 5. Създава се чл. 11а: „Чл. 11а. (1) За кандидати, които удължават ангажимента си през кампания 2020 г. са в сила следните условия: 1. За култури от групата на полските култури, включително фуражни и ароматни и медицински растения: а) за площи до 50 ха подпомагането е в размер на 100% от годишното плащане на хектар; б) за площите над 50 ха подпомагането е в размер на 5% от годишното плащане на хектар 2. Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение 1ЖЕ/2ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.
  Page 9 of 14
  (2) За кандидати, които поемат нов ангажимент през кампания 2020 г. са в сила следните условия: 1. За култури от групата на полските култури, включително фуражни и ароматни и медицински растения: а) за площи до 50 ха подпомагането е в размер на 100% от финансовото подпомагане от годишното плащане на хектар; б) за площите над 50 ха. подпомагането е в размер на 5 % от годишното плащане на хектар от финансовото подпомагане. 2. Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение 1ЖЕ/2ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.
  Не става ясно как се е достигнало до това „до 50 ха” след като не са налични изчисления и анализи, за да се достигне до тази цифра. В такъв случай не е ли по-разумно, а и за да няма упреци, че малките стопанства са поставени в неблагоприятна позиция това „до 50 ха” да се замени с „до 20 ха” . Предложение по този въпрос съвсем абстрактно, след като за така предложеното решение няма обосновка – в чл. 11 а:
 • ал. 1, т. 1, а) и б) вместо „до 50ха, да бъде „до 20ха”;
 • ал. 2, т. 1, а) и б) вместо „до 50ха, „до 20ха”
  Друг анонс на бъдещи спорове съзираме, а и за който ни алармират наши представители е редакцията на:
  § 7. В чл. 15, ал. 4 се създава т. 3:
  „3. При прекратяване на ангажимента след изтичане на минималните периоди на преход не са предоставили в Държавен фонд „Земеделие“ сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство, тогава възстановяват 100% от изплатената финансова помощ“.
  Считаме, че е необходимо да има прецизиране изобщо на уредбата по чл.15 ал.3 т. 3; чл.15 ал.4 т.1 и чл.33 ал.1. , защото съвсем масов е следния казус:
  Земеделски производител, който отглежда различни видове биологични насаждения – например биологични череши, кайсии и винени лозя. Подал в срок сертификат по изискване по наредба 4 от 2015 г., като за винени лозя е подава нулев добив поради компрометирана реколта, на за череши и кайсии подава добиви. Нулевият добив при винените е поради климатични проблеми и последвалите ги болести по продукцията. Няма издаден портокол за пропаднали площи, тъй като продукцията е налична, но е компрометирана и не може да бъде реализирана. В този случай ДФЗ-РА , позовавайки се на чл. 33 т.1 от Наредба № 4 приема, че сертификатът е непълен и прилага чл.15 ал.3 т.3, констатирайки, че не са спазени изискванията с правните последици, които влече след себе си такава констатация, а именно на осн. чл.15 ал.4 т.1 – откриване производство по финансова корекция за 100% въстановяване на получените средства за цялото стопанство и прекратяване на поетия ангажимент по мярка 11. Но се прилага спрямо цялото стопанство, без оглед това, че само част от отглежданите насаждения и
  Page 10 of 14
  продукцията от тях са компрометирани по независещи от оператора причини. По този начин се създават на практика условия за 100% унищожаване на цяло биологично стопанство, тъй като санкцията от 100% ще бъде непосилна както финансово, така и за самата работа в бъдеще. Представителите ни са наясно, че контролът е необходим и санкциите, които го съпътстват, но че това е твърде репресивна и крайна мярка на 100% да се възстанови при такива случаи финансова помощ, когато стопанството като цяло функционира и реализира добиви. В този смисъл предвидената точка 3 на чл. 15, ал. 4, предлагаме да съдържа хипотези или нива на санкции, като 100% възстановяване финансовата помощ да е най-тежката възможна при кумулативни нарушения, но не и при хипотези, свързани с обективна невъзможност, форсмажорни обстоятелства и пр. независещи от оператора причини, поради които част от добивите са се компрометирали до степен, че да декларира нулеви такива. Създават се предпоставки за укриване на действителната фактическа обстановка при такива случаи, под страх от прекомерната репресия която се следва върху цялото, въпреки, че става дума за част. Предлагаме санкция при такива случаи да е предвидена, но или за определени парцели или върху цялото стопанство по чл.15 ал.4 т.2 буква(г)
  § 9. В чл. 21 се създават ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
  „(5) Кандидатите с ангажименти по чл. 6 ал. 3, могат да разширяват ангажиментите си като добавят сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, които са преминали периода на преход към биологично производство и не са участвали в поет ангажимент по мярката.
  (6) Кандидатите по направление биологично растениевъдство могат да добавят сертифицирани площи, които са преминали периода на преход към биологично производство и не са участвали в поет ангажимент по мярката, без да поемат нов пет годишен ангажимент.
  (7) Кандидатите с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент по мярката, могат да участват със сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.
  (8) Сертифицираните площи/животни/пчелини с пчелни семейства по ал. 7 са допустими за участие, ако към 31.12.2019 г. са вписани в регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката.
  (9) Кандидати с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент, не могат да заявяват постоянно затревени площи по мярката, в случай че в заявлението за подпомагане няма сертифицирани животни, преминали периода на преход към биологично производство.“
  Становището и искането ни за редакция по тази норма е: Настояваме по ал. 7 и ал. 8 сроковете които са посочени (31.12.2019 г.) да бъдат променени на към датата на кандидатстване. Мотивите ни за това са, че предложеното решение е изключително дискриминационно и действащо със задна дата – много колеги са изпълнявали съвестно няколко години наред стриктно биологичните си ангажименти в частта им на преход от конвенционално производство към биологично производство, на много от тях им предстоят проверки и получаване на биологична сертификация в периода между
  Page 11 of 14
  01 януари 2020 год. и крайният срок на приключване на кандидатстването по Мярка 11, за кампания 2020. Отделно от това, при различните сектори периодът на преход е различен, което допълнително отежнява положението в сектора и е изключително некоректно да се задава изобщо в Наредбата срок със задна дата(при евентуално обнародване към края на месец февруари 2020 г, да се слага срок преди началото на 2020год.). При тези ни притеснения и възражения, настояваме във въпросните алинеи 7 и 8 по чл.21, вместо 31.12.2019 г. да бъде бъде вписано към датата на кандидатстване по Мярка 11.
  Допълнителен аргумент по посока горните ни мотиви са съображенията ни и по ал. 8 (Регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз) –т.нар. Био – Регистър в който, площи/животни/пчелини с пчелни семейства тепърва се вписват и потвърждават, към средата на месец февруари 2020 г. , то така зададената крайна дата до 31.12.2019 г.(ако се приеме) прави абсолютно всички оператори, кандидатстващи по Мярка 11 недопустими. Не само това, анонсираме следващия проблем, който би повлякла нормата, ако се приеме при този краен срок – всички тези оператори които са към момента в преход и при така предложеният от страна на МЗХГ текст на ал. 7 и ал. 8 са недопустими за кампания 2020, то те дори и да преминат през 2020г. към биологично производство според правилата на Регламенти 889 и 843, пак ще бъдат недопустими за подпомагане през 2021 и 2022 г., по смисъла на така написаните ал. 7 и ал.8 от чл. 21.
  Съвсем основателен и тук е въпроса как се изпълняват заложените цели в доклада на зам.министъра, особено тези, при които се мотивира разширяване достъп до подпомагане на по-широк кръг от лица. При положение, че само с тази промяна съзираме опасност за още по-голямо ограничение на правоимащите, което залага като капан крайния срок – посочената дата 31.12.2019 г. В колегията вече имаме опит от 2017 г. при подобен казус през кампания 2017, когато операторите имаха възможност да се заявят с код биологичен, и до 30 септември 2017 г., имаха ангажимент да представят писменно доказателство за преминатият преход към биологично производство в Областните Дирекции на ДФЗ(РРА на ДФЗ) по места.
  В заключение по този пункт, настояваме в ал. 7 и ал. 8 на чл. 21 вместо конкретни дати, за да се избегне всякакво съмнение за дискриминираност и неравнопоставеност на кандидатите, да се запише „към датата на кандидатстване”, а ако все пак правната прецизност изисква конкретика за дата, то ние настояваме, това да бъде към 30 юни 2020 г., или към края на приключване на кампанията по кандидатстване по Мярка 11.
  § 14. В чл. 41 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Прием на заявления за подпомагане може да се извършва под условие в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г.
  (4) В случай на прием на заявление под условие, земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансовата помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ – РА, до ограниченията по чл. 9.“ По този текст вече сме обосновали по-горе оплакванията ни, че всякакъв
  Page 12 of 14
  предварителен отказ от право е недействителен, на всичкото отгоре идентичен такъв текст вече бе отменен от върховните съдии.
  § 15. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 2 и 3 думите „регистъра на Българската агенция по безопасност на храните“ се заменят с „ИИС на БАБХ – ВетИс“
 2. В ал. 4 думите „за определяне на правилата за прилагане на Регламент 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие“ се заличават.
 3. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, уведомява писмено кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ“.
 4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  Предложения по текста на член 46
  По чл. 46 предлагаме да се създаде нова алинея или към предложената ал. 3, да се добави текст: Кандидатите по направление биологично пчеларство имат ангажимент да поддържат заявеният брой пчелни семейства, в Заявлението за кандидатстване за съответната кампания до 80(90) дни след края на кампанията по кандидатстване.
  В ал. 4 на същата норма, предлагаме да се включи текста: Проверките на място на пчелини и пчелни семейства се извършват само и единственно през активният сезон, не по-късно от 30 септември, на текущата година. Така предложените редакции считаме, че са съобразени със специфичната биология на пчелната колония, изпадането и в летаргия през есено-зимният период, също така и периодите на есенните профилактични прегледи на пчелните семейства, от обслужващите ги ветеринари, с които пчеларите имат сключени договори за профилактика и обслужване. Още повече, че специално пчеларите влизаме в хипотезата на „три различни години“ – календарната по Мярка 11, от 01 януари до 31 декември, стопанската от 01 октомври до 30 септември на следващата година и пчеларската година(според: Член 2 Пчеларска година За целите на програмите за пчеларството „пчеларска година“ означава периодът от 12 последователни месеца от 1 август до 31 юли. От РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1368 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2015 година ), която е от 01 август до 31 юли на следващата година.
  В заключение горенаведените мотиви са само част от възраженията, които имаме по нормативния акт, който дори и да се разминаваме по мнения с колегите, всички ще се съгласят, че е прекомерно прекрояван, за да послужи за годна правна база. Работата върху отделни текстове на парче води до резултат, който се разминава с поставените цели. Добре звучи уеднаквяването на националната правна рамка и хармонизирането й с европейската такава, добре звучи и пожеланието да бъдат мотивирани кандидати, които са приключили ангажиментите си по мярка 11, преминали към биологичен статус да продължат изпълнение на многогодишния си ангажимент, както и на нови
  Page 13 of 14
  кандидати, неучаствали до момента по мярката, но в биологичен статус, да поемат нов ангажимент. Но липсата на воля на АО да инвестира в усилия да се развият критериите, щото всички гореизброени субекти да имат равна стопанска инициатива е очевидна, след като философията за подбор по допустимост почива на същите принципи, които вече многократно са били поставени под въпрос и отменени. Със съжаление виждаме, че АО е последователен до край в липсата си на воля именно да промени това, което зависи от него – а именно:
   в духа на отменения Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6” , само че под друга номерация е:  § 21.Разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6 не се прилагат за кампания 2020 г.
  Както и да си пожелаем и да се надяваме, защото друго не ни остава, в името на това да се мотивират, а не обратното, да е предвиден някакъв друг мотивационен и компенсаторен механизъм за тези оператори, които попадат в: § 19. Площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента, не могат да бъдат включени в нов ангажимент по мярката, както и да бъдат добавяни към ангажимент по чл. 6, ал. 3. или пък за тези, попадащи в хипотезата на: § 20. През 2020 г. няма да се подпомагат площи/животни и пчелни семейства, които са в период на преход. Като цяло, препоръчваме експертното звено при МЗХГ да има по-тясна връзка с и чуваемост на контролиращите лица по отношение легитимацията на статуса ни „биологични” или „в преход към биологични” и от тяхната преценка да се разработва каталога с критериите по допустимост и санкциите. До този момент оставаме с впечатление, че експертизата при МЗХГ се осланя на теоретични постановки, което представляват т.нар. „административни” проверки, некореспондиращи с „теренните” реалности и с практиката. По нищо и не става ясно поне налични ли са опити да се реципират добри практики на разпределение на евро-средства за биологично земеделие от други държави членки, каквито безспорно има.
  При гореизложеното, обръщаме се към МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
  УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАНЕВА, МОЛИМ ВИ, след като се запознаете с постъпилите становища и акцентите, по-горе, които сме направили, особено по текстове, които Върховните съдии вече са отменили, ДА НЕ ОДОБРЯВАТЕ в този вид докладвания от д-р Лозана Василева, заместник министър на земеделието, храните и горите, Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Бихме искали да Ви уверим, че желанието ни е да участваме в ефективно, а не фиктивно обществено обсъждане, каквото ни се демонстрира, но в случай, че бъде обнародвана в този й вид Наредба 4, ще бъдем принудени да сезираме не само Върховен Административен съд (отново) , но и Европейската комисия, тъй като вече разполагаме с достатъчно данни, масови казуси и най-сетне, след като веднъж мотивите на Върховните съдии не са довели до някаква поука и корекция в стратегията по съставяне на подзаконов нормативен акт от МЗХГ, то изчерпвайки се всяка национална
  Page 14 of 14
  юрисдикция ще бъдем принудени да търсим правата си навън пред ЕК . Предпочитаме да бъдем партньори в процеса и да сме в помощ, а не противни страни в съдебни процеси, от които очевидно полза няма, освен осъдителния срещу МЗХГ диспозитив, но това не ни е послужило нито за миг за удовлетворение, дори и морално, защото всяка осъдена национална юрисдикция, при липсата на лична отговорност, в крайна сметка осъжда всички нас данъкоплатците. Но МЗХГ не е колективен орган, не е и над закона, все пак има отговорни длъжностни лица по ресори и настоящия прокт за изменение и допълнение на Наредба № 4 е крещящо неизпълнение на съдебно решение, което е инкриминирано деяние по смисъла на Наказателния кодекс на Република България – достатъчно основание за сезиране и/или самосезиране компетентната прокуратура. При условие, че отново мнението ни бъде пренебрегнато и в този й вид Наредбата бъде обнародвана – то днешното ни Становище в сайта за обществени консултации ще послужи за сигнал до съответната компетентна прокуратура и с копие до Европейската комисия. =================================================================== Настоящото становище се изготви във формат да бъде публикувано в срок на сайта за обществени консултации по
  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  С предложените промени в нормативната уредба се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, както и ефективно управление на финансови средства по мярката.
  Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за шесто изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и приложимото европейско и национално законодателство.
  Отговорна структура:
  Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ
  Електронен адрес:
  IMarkovska@mzh.government.bg
  Дата на откриване: 17.1.2020 г. Целева група: Всички заинтересовани Сфера на действие: Земеделие и селски райони Дата на приключване: 17.2.2020 г.  Проект на Наредба  Проект на доклад (мотиви) Отделно Становището ни ще бъде качено и като линк на сайта на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) в доказателство пред членовете ни, че сме заели становище в срок от името на Сдружението.
  С уважение: Екипът на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)