Категория: Успех за СБПБ – обнародван в ДВ бр. 97/10.12.2019 г. (стр.87 до 94)

Отмяна разпоредби на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. – в сила от 10.12.2019 г., обн.ДВ бр.97/10.12.2019 г.

ПОКАНА за свикване ОБЩО СЪБРАНИЕ на СБПБ на 27.06.2021 г. в гр. Велико Търново

ПОКАНА за свикване ОБЩО СЪБРАНИЕ на СБПБ на 27.06.2021 г. в гр. Велико Търново

ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” ЕИК 204968338, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 27.06.2021 г.(неделя) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към 31.12.2020 г.
  2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2020 г.
  3. Обсъждане и приемане Молба на Антон Свирчев за освобождаването му от УС
  4. Обсъждане и приемане Молба на Искрен Мутафов за избор на заместник(втори управител)
  5. Обсъждане и приемане продължаване мандатите на членовете на  Управителния съвет на СБПБ в състав: Искрен Мутафов – Председател, Деан Валентинов – Зам.Председател, Членове на Управителния съвет:Мария Матушева, Стоян Стоянов, Христо Христов, Иван Йорданов, Искрен Мутафов, Деан Валентинов. Срок на новия мандат: 5 г.
  6. Други – актуализиране списъчния членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и адмиистративни органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси и отговори от юриста на Сдружението.

Електронна поща за изпращане въпроси по предходния пункт: sdr_biopro@abv.bg

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Поканата се публикува на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/ в срок до 20.05.2021 г., до същата дата да се разпрати на електронните пощи на членовете на сдружението, на осн. ЗЮЛНЦ и чл.23 ал. 3 на Устава на СБПБ.

18.5.2021 г. 19:27 ч.

гр. Велико Търново

http://www.sbpb.bg/wp-content/uploads/2021/05/Покана-за-свикване-ОС-27-06-2021-1.pdf

СТАНОВИЩЕ на СБПБ ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

СТАНОВИЩЕ на СБПБ ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

Покана за плащане на Годишен членски внос при СБПБ за 2020 г.

Покана за плащане на Годишен членски внос при СБПБ за 2020 г.

Уважаеми колеги,

напомням Ви, че съгласно чл. 16, ал.1 на Устава на СБПБ, до 31 януари на текущата година следва да бъде внесен членския внос в размер на 30 лв.

 

Ето защо,

от името на Управителя и Председател на Управителния съвет на СБПБ,

както и от името на всеки един от членовете на Управителния съвет на СБПБ,

 

Ви каним да депозирате членския си внос за 2020 г. в размер на 30 лв.

Прилагам банковата сметка на Сдружението и основание за плащане.

IBAN     BG12BPBI88981028577401

BIC        BPBIBHSF

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ ЕИК 204968338

СУМА ЗА ПРЕВОД: 30,00 ЛВ Словом: Тридесет лева

Основание за превод: Годишен членски внос за 2020 г.

 

За улеснение, можете за „получател“ да ползвате абревиатурата, за да не изписвате дългото наименование на сдружението – СБПБ, ЕИК 204968338 е
достатъчно!!!

Тези, които не използват банкиране, може да преведат сумичката от 30 лв за членския си внос при СБПБ по EasyPay, таксата е символична.

На тези от Вас, които си мислят, че с висящите Ви/приключили за някои дела са изчерпали интереса си да членуват в организацията, напомням, че независимо неясното бъдеще в ангажиментите Ви в био-земеделието занапред, независимо трудностите и все по-усложнената нормативна среда, в условията на която сте принудени да развивате бизнеса си, е налице работата, която сме подхванали от името на СБПБ и касае защита на нарушени ваши права и законни интереси за кампания 2016 г., Налице са висящи заведени от нас дела по Ваши частни казуси, в това число и ангажименти по защита срещу лоши законодателни практики, както и активно участие чрез работни групи при МЗХГ в обсъждането на нормативни актове, касаещи сектора занапред, и пр. дейности, в името на които се учредихме. В този смисъл обезпечаването на членския внос от всеки от вас сме се стремили да е при символична цена от минимален годишен членски внос, а с оглед мащабите на това, което се прави и до тоя момент не намирам аналог при други организации, където няма данни такава масова защита и инициатива пред съдебните и административните органи да се афишира. Действително има какво да се желае по популяризацията на делата ни, но към този момент единствено нашата организация има резултати и твори съдебна практика, вкл. срещу нормативни актове, които Ви касаят пряко. Вече знаете, че имаме пробив с отмяна на някои текстове, но работата ни не е приключила с това, а тепърва предстои, защото националната юрисдикция в лицето на ресорното Министерство произвежда непрекъснато текстове, за които трябва да следим внимателно и да защитаваме правата си, когато са нарушени. Друг е въпросът колко се съобразяват с мненията Ни/Ви в работните групи, в които сме осигурили присъствие за СБПБ чрез наши представители! Считам, че това, което постигнахме за година и половина е повече от това, което вашите колеги от подобни браншови организации не са постигнали изобщо за много години преди нас, а именно ефектът, че сме се заявили както пред МЗХГ, ДФЗ и др. национални юрисдикции като организация, която си служи с правни аргументи в защита законните права и интереси на членовете си и че довеждаме до край и то успешно битките си срещу лоши законодателни практики. По този повод вече съм Ви докладвала многократно по хода на делата, а тези, които не са видели публикацията – копирам линка по-долу от съобщението в края на 2019 г., с което се поздравихме:

Успех за СБПБ – обнародвано в ДВ бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр.87 до 94

29.12.2019

Използвам и възможността да благодаря на всички Вас, които допринесохте с допълнителни дарствени акции така, щото СБПБ да бъде обезпечено за изминалата 2019 г., разбирайки, че членският внос е символичен и в този смисъл недостатъчен за да покрие административно-деловодните присъщи разходи, които са неизбежни при такава дейност. За всеки един похарчен лев от средствата на СБПБ, които до този момент са изцяло от Вашите дарения и по-малко от членския внос, е налице Годишен Финансов Отчет, както за 2018-та, така и за изминалата финансова 2019-та година, който отчет е на дневен ред на предстоящото ни Общо събрание на 01.03.2020 г.

Покана за свикване Общо събрание за приемане ГО и ГФО за 2019 г. – 01.03.2020 г.- НЕДЕЛЯ

16.01.2020

 

Към господата от Управителния съвет,

Благодаря Ви предварително, че ще препратите поканата и от Вашите електронни пощи до колегите си, за да няма пропуснати в Поканата за набиране членския внос за 2020 г. до членовете на СБПБ. Предварително се извинявам, ако някои от Вас получат на електронните си пощи дублирано поканата, но това е установения уведомителен режим – чрез електронните Ви пощи и с публикация на сайта на СБПБ, линкът от която публикация ще получите на електронните си пощи.

С уважение Ви рапортува:

юрк. Диана Петкова ,

 

в изпълнение на задание от Управителя и Председател на УС на СБПБ, зооинж. Искрен Мутафов

 

Покана за заплащане на членски внос при СБПБ за 2020 г.

Успех за СБПБ – обнародвано в ДВ бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр.87 до 94

Успех за СБПБ – обнародвано в ДВ бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр.87 до 94

Уважаеми г-н Управител и Председател на УС, г-жи и г-да членове на УС на СБПБ, членове на СБПБ, партньори и симпатизанти на СБПБ,

От 19.04.2018 до 10.12.2019 г. изминахме дълъг път по един казус и общ проблем в бранша, по който СБПБ с жалба сезирахме ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РБЪЛГАРИЯ  срещу:

Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:

  – Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)

 – Чл. 41, ал. 2 – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

-Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;

както и срещу текстове от Допълнителни разпоредби:

  • Параграф 25, – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,
  • Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”

След година и осем месеца окончателно горните текстове са отменени, считано от датата на обнародването на Решенията на ВАС /от двете инстанции/ в Държавен вестник бр. 97/10.12.2019 г. – стр.87 до 94

DV_2019_097_Off.2040824106

За горното можем да се поздравим!!!

Но и да си напомним, че работата ни в този смисъл не е свършена, защото именно това е една от задачите, които сме си поставили с учредяването си – да участваме активно и да сме непримирими срещу лошите законодателни практики, с каквито за съжаление се сблъскваме всеки ден и не само в нашия сектор. Идеята е обаче поне в областта на биологичното земеделие да се стремим да бъдем единни в името на успеха и в името на възприемането на по-добрите, по-благоприятните, на по-стимулиращите за био-земеделието практики, в които влиза неизменно нормативния базис. Био-земеделието, био-растениевъдството, био-животновъдството във всеки един сегмент е безспорно бъдещето и тема, която стои на дневен ред, редом с климатичните промени – с които не само Европа, а и Светът са длъжни да се съобразят и  се вземат мерки. Вярвам, че тези две теми ще са основните приоритети в световен план и в този контекст трябва да мислим дългосрочно и с мисъл не на дребно, до частните ни казуси, но и глобално!

До тук за всички ни – поздравление, защото вече имаме във визитната ни картичка /на СБПБ/не само заявка за воля, но и ефективно се борим срещу лоши законодателни инициативи и практики, разбира се, доколкото можем в рамките на съдебната практика и доктрина, които не винаги са на едно мнение! Все повече се налага с казусите си пред съдилищата да произвеждаме прецедентно право, но пък това е пътят към отстояване правата ни !  Или по-скоро това да е последната и крайна мярка, защото идеята е не непременно да стигнем в съда като противни страни, срещу административните органи, а да си сътрудничим с тях в името на обща цел – просперитет в сектора и отстояване националното био-производство. Да си пожелаем именно това да е само началото, а по-възможност в активните процеси на законодателни инициативи да постигаме такъв диалог и чуваемост с националните юрисдикции, щото да не се стига до съдебните зали, от което не се постига желания ефект или поне не се постига в нормално време – а закъснялото правосъдие, е липса на такова…

С уважение и с лично професионално удовлетворение за горното ВИ рапортува :

Вашият юрисконсулт!

/За сведение прикачвам за тези, които се интересуват Държавният вестник/

DV_2019_097_Off.2040824106

IzpList

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ – На вниманието на членовете на СБПБ

Read More Read More

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Решение по Административно дело 58_2019г

Решение по Административно дело 575-2018г_

Решение по Административно дело 235-2019г_

Решение по Административно дело 117-2019г_

Решение по Административно дело 105-2019г_

Решение по Административно дело 109-2019г_

Решение по Административно дело 116-2019г_

Решение по Административно дело 172-2019г_

Решение по Административно дело 171-2019г_

Решение по Административно дело 112-2019г_

Решение по Административно дело 98-2019г_

Решение по Административно дело 96-2019г_

Решение по Административно дело 97_2019г

Решение по Административно дело 908-2018г_

Решение по Административно дело 922-2018г_

Решение по Административно дело 366-2018г_

Решение по Административно дело 136-2019г_

Решение по Административно дело 261-2019г_

Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе

Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град

Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

Забележка: към момента продължават да се генерират нови съдебни актове от различни съдилища в страната.

Прилагам и обобщени по-горе по съдилища в страната, вкл. и по подадени не само чрез нас, в доказателства, че се произнасят еднакво, независимо чрез кого са представлявани жалбоподателите:

Решение по Административно дело 58 по описа за 2019г на АС Силистра   Решение по Административно дело 96 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 98 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 105 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 112 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 116 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 117 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 136 по описа за 2019 г на АС Варна Решение по Административно дело 235 по описа на АС Русе за 2019 Решение по Административно дело 261 по описа за 2019г на АС Пазарджик Решение по Административно дело 356 по описа за 2018 г на АС Сливен Решение по Административно дело 366 по описа за 2018г на АС Сливен Решение по Административно дело 371 по описа за 2018 на АС Сливен Решение по Административно дело 372_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 378_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 908 2018 АС Велико Търново Решение по Административно дело 922 по описа за 2018г на АС Бургас Решение по Административно дело № 171 по описа за 2019 г. на АС Русе Решение по Административно дело № 172 по описа за 2019 г. на АС РусеРешение по Административно дело 109 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 97 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град   Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

До този момент извод от статистиката:

Съдилищата не решават спора по същество, а отменят и връщат на АО /ДФЗ/ за ново произнасяне. Въпросът стои отворен какво ще бъде произнасянето след влизането на решенията в сила и респ. каква ще е стратегията ни на защита занапред.

Становище на СБПБ по НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор

Становище на СБПБ по НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) по НИД на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор

публикувано в сайта за обществено обсъждане в срок до 18.04.2019 г.

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4273

Становище на СБПБ НИД на Наредба № 5 от 2018 г