Категория: Успех за СБПБ – обнародван в ДВ бр. 97/10.12.2019 г. (стр.87 до 94)

Отмяна разпоредби на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. – в сила от 10.12.2019 г., обн.ДВ бр.97/10.12.2019 г.

Годишен доклад за дейността на СБПБ през 2018 г.

Годишен доклад за дейността на СБПБ през 2018 г.

Протокол ОС и РЕШЕНИЕ за приемане на ГФО и ГД на СБПБ за 2018

Годишен доклад по чл 40 ал 2 ЗЮЛНЦ за дейността на СБПБ през 2018 г

Годишен Финансов Отчет на СБПБ за 2018 г

Забележка:

След окончателната заверка ГФО 2018 г. от страна на изготвилия го счетоводител, документът ще бъде сканиран и приложен в сайта.

Днес публикуваме всичко с оглед осведомяване членския ни електорат за резултатите от проведеното общо събрание и за решенията, които се приеха по предвидения дневен ред, а именно – приеха се единодушно и без забележки Годишния финансов отчет за 2018 г. и Годишния доклад по чл. 40 ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ в предвидения срок е в готовност за вписване в РЮЛНЦ при АВ гореизброените и изискуеми по ЗЮЛНЦ документи.

Вписването в срок на ГФО и ГД на СБПБ за 2018 г. в РЮЛНЦ ще бъде докладвано изрично чрез публикачция на сайта на СБПБ.

Благодарим на тези от Вас, които намерихте време и въпреки лошото време да присъствате на Общото събрание за приемането на Годишния финансов отчет за 2018 г. и на Годишния доклад за извършената дейност от СБПБ за 2018 г. Надяваме се, че сме отговорили на вълнуващите ви въпроси в частта „Други“, по които останахме да поговорим извън предвидения изрично дневен ред.

С уважение:

Диана Петкова

Активност на СБПБ през 2018 г.

Активност на СБПБ през 2018 г.

Становище СБПБ по ЗИД ЗПООПЗПЕС срок за ОО до 30-06-2018Становище по Проект-Наредба 5 и Проект Заповед Мерки 10 и 11 ПРСР 2014-2020Декларация-сигнал срещу дерогациите за употреба и разпространение на неоникотиноиди 27.02.2018Декларация-сигнал срещу дерогациите за употреба и разпространение на неоникотиноиди 27.02.2018СТАНОВИЩЕ СБПБ НАРЕДБА 1Molba SBPB_pchelari_uchastie v podgotovka_Nacionalna_Programa_2020-2022СИГНАЛСтановище по Проект-Наредба 5 и Проект Заповед Мерки 10 и 11 ПРСР 2014-2020Молба заявление за вписване на СБПБ чрез посочено лице + приложенияPismo MZHGPismo OmbudsmanMolba SBPB_dopuskane Tematichna Rab grupa i Komitet po nabliudenie PRSR 2014-2020Становище СБПБ по ЗИД ЗПООПЗПЕС срок за ОО до 30-06-2018ПРОТОКОЛЕН КОМЕНТАР от проведена среща в МЗХГ на 26-11-2018 Становище СБПБ по проекта за изменение Наредба 4 за прилагане мярка 11 Биологично земеделие от ПРСР 2014-2020scan1441Становище СБПБ по проекта за изменение Наредба 4 за прилагане мярка 11 Биологично земеделие от ПРСР 2014-2020Жалба до МЗХГ + сигнал срещу Апитрейд – МЗХГ (2)Сигнал СБПБ до МЗХГ по повод публикация в Агрозона за прието предложение на АЗПБСтановище СБПБ социално осигуряванеСИГНАЛ СБПБ по ЗИД ЗПООПЗПЕС до водещата Парламентарна комисия по земеделието и храните ОКМолба до Министър Порожанов за допускане до участие в заседания на ТРГ и КН ПРСР2014-2020Molba SBPB_dopuskane Tematichna Rab grupa i Komitet po nabliudenie PRSR 2014-2020ПРЕДЛОЖЕНИЯ до работна група Подготовка на Национална програма по пчеларство 2020-2022_v002Жалба до МЗХГ + сигнал срещу Апитрейд – МЗХГСИГНАЛ срещу Апитрейд – МЗХГСигнал СБПБ до МЗХГ по повод публикация в Агрозона за прието предложение на АЗПБСтановище СБПБ социално осигуряванеСИГНАЛ СБПБ по ЗИД ЗПООПЗПЕС до водещата Парламентарна комисия по земеделието и храните

Изпратени през 2018 г. до Европейската комисия сигнали

Изпратени през 2018 г. до Европейската комисия сигнали

копирам отговора:
Уважаема Диана Петкова,

Благодарим Ви че се свързахте с Europe Direct Информационен център.

Ако сте на мнение, че България нарушава Европейското право, моля отправете официална жалба към ЕК:
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_bg.htm

Преди да направите своята жалба моля имайте в предвид, че Европейският съюз (ЕС) има само правомощията, предоставени му от Договорите (принципа на предоставената компетентност). Съгласно този принцип ЕС може да действа само в рамките на правомощията, предоставени му от страните от ЕС в Договорите, за да постигне поставените в тях цели. Компетенциите, които не са предоставени на ЕС в Договорите, остават в ръцете на страните членки.

Ако имате въпроси относно Европейския съюз, неговите дейности или институции, ние ще се радваме да ви съдействаме.

––––––––––––––––––

Сезиране ЕК

Уважаеми господа, настоящата форма не позволява копиране текста, поради ограничения брой символи. В препращащ линк сме публикували Становище на българските производители на биопродукти по Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.В Становището сме включили като адресат Европейската комисия, чрез комисар Хоган, за да сезираме ЕК за лоши национални законодателни практики при прилагането на правната рамка на Общността, което на практика считаме, че е неприлагане на европейската правна рамка.
Молим за становище, което да огласим на 210-те ни членове на Сдужение на българските производители на биопродукти
Пълният текст на документа, може да намерите тук:
http://sbpb.bg/docs/SBPB-Stanovishte-po-ZID-ZPOOPZPES-za-OO-do-30-06-2018.pdf
електронна поща на сдружението:
sdr_biopro@abv.bg

––––––––––––––––––

С уважение,

Информационен център EUROPE DIRECT
http://europa.eu – прекият път към ЕС!

Във връзка с Жалбите пред ВАС за кампания 2016

Във връзка с Жалбите пред ВАС за кампания 2016

Уважаеми колеги, по пътя на обжалването Ви, много от Вас получаваха неколкократни уведомления от ДФЗ, по които неколкократно сме прилагали пълномощните, с които сте ме натоварили да администрирам обжалването. Поведението на административния орган в лицето структурата му ДФЗ и изобщо МЗХГ в процеса е меко казано неадекватно, но на фона на повсеместната некомпетентност на държавните институции, това е просто закономерен развой. Оставям Ви уведомление чрез сайта, защото на електронните пощи сканираните файлове са твърде големи и излишно е да ги сваляте – а тук под формата на линк всеки от упражнилите право на Жалба пред ВАС – рапортувам:

  1. В момента масово се дублират съобщения от ДФЗ, че липсвали подписи на последната 7-ма стр. от възраженията ви – по повод които 3 пъти под списък съм/сте изпратили пълномощно, за да е видно, че съм упълномощено от вас лице да изпраща подписани книжа – всяко едно от тези писма занапред получено няма никаква правна стойност, но за нас е важно, защото с всяко такова ново писмо дават допълнителни аргументи за оплаквания, така че, който получи – да ми праща
  2. В момента докато ДФЗ си губят времето да сравняват моя подпис с вашите подписи от заявленията за кампания 2016 , от Върховен Административен съд имаме индикации за получени Жалбите – там пък е другото доказателство за шиканиране на процеса от страна на МЗХГ, защото не са препратили коректно преписките на ВАС. Съдя по това, след като ВАС изисква доказателство за заплатени държавните такси от 10 лв за физически лица и 50 лв за юл, а такива сме изпратили  в оригинал!!! При нас останаха копия.
  3. По повод описаното в т.2, извадила съм дубликат от изи пей за платените държавни такси /10-те лв за физическите лица/ и ведно с оплакванията ни по този повод – в срока за отстраняване „нередовности“ представям наново на съдилищата платежните документи, но държа от всеки един случай да има писмена следа пред съда, че МЗХГ не е изпратило коректно преписката. Предоставям сканирани дубликатите от разписките за внесени държавните такси за тези лица, за които в момента ВАС търси доказателство за платена такса.Дубликати на платежни за държавни такси на ФЛ по 10 лв за Жалба пред ВАС
  4. Отделно от всичко друго част от казусите все още са във Върховен Административен съд, а други вече са препратени от ВАС към Административните съдилища по месторегистрацията на жалбоподател – няма нищо лошо в това, просто от тук за всеки ще се решава поединично и няма да се учудя да има диаметрално противоположни решения на съдебни състави – така е, когато се кове прецедентно право и ние СБПБ имаме принос в това!
Жалби пред ВАС срещу мълчалив отказ/съгласие на МЗХГ – кампания 2016

Жалби пред ВАС срещу мълчалив отказ/съгласие на МЗХГ – кампания 2016

Уважаеми колеги, за тези, които упражниха правата си на обжалване пред Върховен Административен съд срещу преценката – в случая мълчалив отказ/съгласие на МЗХГ  –  кампания 2016 , представям Ви сканиран списъка с входящите за МЗХГ номера на всяка от жалбите Ви, товарителницата/обратната разписка от движението на пратката.

Ако получите междувременно нещо от ВАС – определение по допустимост/указания за изправяне на нередовност или каквото и да било – изпращайте ми веднага, за да мога да реагирам в срок.

Поздрави и Нека Силата бъде с вас/нас!

С уважение:

Юриста

Входящи номера за 22 Жалби пред МЗХГ до ВАС с дата на изпращане 19-01-2019 г.

Нов прием на заявления за подпомагане на пчелари 2018-2019 от 7 до 18 януари 2019 г.

Нов прием на заявления за подпомагане на пчелари 2018-2019 от 7 до 18 януари 2019 г.

Уважаеми колеги, членове на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ,

незабавно Ви копирам съобщението от г-жа Сийка Пеева, Дирекция „Животновъдство“,отдел „Животновъдство и генетични ресурси“ при Министерство на земеделието, храните и горите

Тел. 02/985 11 322

Уважаеми дами и господа,

На свое заседание Постоянната работна група за управление на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г. (Програмата) взе решение за отваряне на нов прием на заявления за подпомагане за финансовата 2018 – 2019 г., поради незаявен финансов ресурс при първия прием, осъществен през месец ноември 2018 г.

На сайта на ДФЗ е публикувано съобщение за предстоящото отваряне на новия прием по Програмата в периода от 7 до 18  януари 2019 г. (изпращам Ви линк).

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-7-npp/

Моля да информирате членовете си за възможността да подадат заявление за подпомагане по мерките и дейностите от Програмата за последната година от нейното действие.

 Моля също така, да ни изпратите информация колко и кои пчелари – Ваши членове сте информирали. Това потвърдете, чрез предоставяне на  информация до 31.12.2018 г. (на този имейл) в зависимост от начина на информиране:

–          чрез електронен адрес – (чрез копиране на адресатите, до които е изпратено съобщението)

–          по телефона –  (до кои пчелари – посочете имена и населено място)

–          чрез други способи –  (до кои пчелари – посочете имена и населено място)

Активност на СБПБ през годината – изпратени Сигнали, Становища, Предложения

Активност на СБПБ през годината – изпратени Сигнали, Становища, Предложения

СТАНОВИЩЕ СБПБ НАРЕДБА 1

Молба заявление за вписване на СБПБ чрез посочено лице + приложения

Протокол от Събрание УС и Решение на УС СБПБ за излъчване на представител за вписване в Заповедта на МЗХГ Становище и предложения за заседание на ТРГ по Мерки 10,11,12 и 13

ПРОТОКОЛЕН КОМЕНТАР от проведена среща в МЗХГ на 26-11-2018

Становище СБПБ по ЗИД ЗПООПЗПЕС срок за ОО до 30-06-2018 Molba SBPB_dopuskane Tematichna Rab grupa i Komitet po nabliudenie PRSR 2014-2020

Pismo Ombudsman

Pismo MZHG

Становище СБПБ по проекта за изменение Наредба 4 за прилагане мярка 11 Биологично земеделие от ПРСР 2014-2020

Становище СБПБ социално осигуряване СИГНАЛ СБПБ по ЗИД ЗПООПЗПЕС до водещата Парламентарна комисия по земеделието и храните ОК

Молба до Министър Порожанов за допускане до участие в заседания на ТРГ и КН ПРСР2014-2020

Molba SBPB_dopuskane Tematichna Rab grupa i Komitet po nabliudenie PRSR 2014-2020

ПРЕДЛОЖЕНИЯ до работна група Подготовка на Национална програма по пчеларство 2020-2022_v002 Сигнал СБПБ до МЗХГ по повод публикация в Агрозона за прието предложение на АЗПБ

Жалба до МЗХГ + сигнал срещу Апитрейд – МЗХГ (2)

Становище СБПБ по ЗИД ЗПООПЗПЕС срок за ОО до 30-06-2018

СИГНАЛ СБПБ по ЗИД ЗПООПЗПЕС до водещата Парламентарна комисия по земеделието и храните

Становище СБПБ социално осигуряване

Сигнал СБПБ до МЗХГ по повод публикация в Агрозона за прието предложение на АЗПБ

Жалба до МЗХГ + сигнал срещу Апитрейд – МЗХГ

Декларация-сигнал срещу дерогациите за употреба и разпространение на неоникотиноиди 27.02.2018