Категория: За Нас

Информация за сдружението

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ – На вниманието на членовете на СБПБ

Read More Read More

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Решение по Административно дело 58_2019г

Решение по Административно дело 575-2018г_

Решение по Административно дело 235-2019г_

Решение по Административно дело 117-2019г_

Решение по Административно дело 105-2019г_

Решение по Административно дело 109-2019г_

Решение по Административно дело 116-2019г_

Решение по Административно дело 172-2019г_

Решение по Административно дело 171-2019г_

Решение по Административно дело 112-2019г_

Решение по Административно дело 98-2019г_

Решение по Административно дело 96-2019г_

Решение по Административно дело 97_2019г

Решение по Административно дело 908-2018г_

Решение по Административно дело 922-2018г_

Решение по Административно дело 366-2018г_

Решение по Административно дело 136-2019г_

Решение по Административно дело 261-2019г_

Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе

Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град

Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

Забележка: към момента продължават да се генерират нови съдебни актове от различни съдилища в страната.

Прилагам и обобщени по-горе по съдилища в страната, вкл. и по подадени не само чрез нас, в доказателства, че се произнасят еднакво, независимо чрез кого са представлявани жалбоподателите:

Решение по Административно дело 58 по описа за 2019г на АС Силистра   Решение по Административно дело 96 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 98 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 105 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 112 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 116 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 117 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 136 по описа за 2019 г на АС Варна Решение по Административно дело 235 по описа на АС Русе за 2019 Решение по Административно дело 261 по описа за 2019г на АС Пазарджик Решение по Административно дело 356 по описа за 2018 г на АС Сливен Решение по Административно дело 366 по описа за 2018г на АС Сливен Решение по Административно дело 371 по описа за 2018 на АС Сливен Решение по Административно дело 372_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 378_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 908 2018 АС Велико Търново Решение по Административно дело 922 по описа за 2018г на АС Бургас Решение по Административно дело № 171 по описа за 2019 г. на АС Русе Решение по Административно дело № 172 по описа за 2019 г. на АС РусеРешение по Административно дело 109 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 97 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град   Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

До този момент извод от статистиката:

Съдилищата не решават спора по същество, а отменят и връщат на АО /ДФЗ/ за ново произнасяне. Въпросът стои отворен какво ще бъде произнасянето след влизането на решенията в сила и респ. каква ще е стратегията ни на защита занапред.

Консултативен съвет по пчеларство при МЗХГ с участието на СБПБ!!!

Консултативен съвет по пчеларство при МЗХГ с участието на СБПБ!!!

На вниманието на членовете на СБПБ,
Уважаеми членове на СБПБ, имам удоволствието да Ви информирам, че със Заповед РД09-374 от 12.04.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, сме включени в Консултативен съвет по пчеларство. Сдружение на българските производители на биопродукти е вписано трето по ред сред членовете на Консултативния съвет, от общо 18 организации, което считаме след едногодишна работа с Министерството за постижение. Надяваме се да има смисъл този тъй очакван Консултативен съвет и да бъде ефективен за всички заинтересовани страни, сред които са нашите членове – биологични пчелари, биологични преработватели на пчелни продукти, както и търговците на биологични пчелни продукти. В прикачения линк по настоящото съобщение може да се запознаете със съдържанието на Заповедта.
С уважение:
Диана Петкова
юрисконсулт при СБПБ

 

 

Заповед съвет по пчеларство-1

Каузи

Каузи

Сдружението цели да подпомага развитието на производителите, преработвателите и търговците на биопродукти, членове на сдружението в населените места на регионално и на национално ниво.

Ние съдействаме за по-пълната информираност на населението относно националните и европейски политики на производството на биопродукти, както и да подпомага, развива и подкрепя развитието на биопроизводството и разпространението му както в страната, така и в чужбина.

За Нас е важно установяването на единен стандарт по качество, който да е отличителния белег на членството в сдружението, да съблюдава за спазване етично поведение в конкурентна среда с други производители на биопродукти или сходна дейност.

Ръководство

Ръководство

Ръководният орган на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ се състои от 7 членен управителен съвет , председател на УС, вписан в РЮЛНЦ при АВ като управител, г-н Искрен Георгиев Мутафов

 1. Искрен Георгив Мутафов,  Русе,  ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ , вписан в РЮЛНЦ към АВ като ПРЕДСТАВЛЯВАЩ В КАЧЕСТВОТО НА УПРАВИТЕЛ СБПБ ,  информация за дейността в областта на биологично пчеларство на зооинженер Искрен Мутафов и ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА МУТАФОВИ : http://www.mutafov.com/; http://www.mutafov.com/slider/sidebar-1/

  За Контакти

 2. Антон Иванов Свирчев,  Велико Търново – член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, сертифициран биологичен производител – пчеларство
 3. Мария Георгиева Матушева, Пловдив – член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, биологично пчеларство
 4. Деан Валентинов Иванов,  София – член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, растениевъдство и аквакултури, докторант по „Международни Финанси“ към катедра „МИО и бизнес“ при Университет за Национално и Световно Стопанство
 5. Стоян Русев Стоянов, Бургас – член УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, биологично пчеларство
 6. Иван Йорданов Йорданов, Горна Оряховица – член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, биологично пчеларство , www.pchelenmed.com
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
  Обаждане 0884682838
  http://www.pchelenmed.com

  7. Христо Йорданов Христов, Търговище –  член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, дейност – биологично пчеларство, повече информация за Пчеларски Център Север – Търговище можете да намерите на http://pchelar.eu/ За контакти: 0878652518; email: beesuper@abv.bg, Управител: Христо Йорданов Христов  „ПЧЕЛАРСКИ ЦЕНТЪР СЕВЕР” ЕООД“ Телефон: 0878640836, 0888640836

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ  – юрисконсулт на СБПБ – Диана Стойнова Петкова

адрес за кореспонденция и връчване на книжа:

гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Мармарлийска“№ 8

електронна поща: diana.petkova69@gmail.com; sdr_biopro@abv.bg или чрез формата за контакти в сайта на СБПБ

за контакти: 0878 648 361 – юрк. Диана Петкова

Информация за сдружението

Информация за сдружението

„СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” е създадено на 28.12.2017г.

Ние сме национална отраслова организация в областта на производството на биопродукти, регистрирана като юридическо лице, отделно от членовете си и учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел, първоначално създадено в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла – производство на биопродукти. Понастоящем Сдружението е надхвърлило първоначално зададената правна рамка и с единодушно решение на Общото събрание сме приели, че с оглед защитаване по-широк обхват от права на членовете си и по-голяма представителност както пред националните юрисдикции, така и пред европейските, с оглед което СБПБ се трансформира като неправителствено, доброволно, независимо, неполитическо сдружение с нестопанска цел, изпълняващо дейност в обществено полезна цел.

Съгласно новоприретия в тази връзка

Нов Устав на СБПБ като ЮЛНЦ в обществено полезна цел,

Организацията се самоопределя като отраслова организация на биопроизводителите в Република България, осъществяваща дейност с обществено полезна цел, изразяваща се в подпомагане, насърчаване, представляване на производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти на територията на Република България, както и всички частно-правни субекти, упражняващи дейности, попадащи в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, в т.ч. Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, в сила от третия ден след обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз, приложим за държавите членки от 01.01.2021 г., както и целокупната европейската нормативна рамка и съответната на нея национална законоуредба, за да осигурява активно участие със становища с оглед интересите на членовете си при законодателни инициативи; подпомагане, съдействие, консултиране, обучение на членовете си с цел икономически растеж, усвояване положителни практики в сектора от други държави членки, съблюдаване правилата на лоялната конкуренция в светлината на правото на ЕО, на партньорство и сътрудничество в сектора, процесуално представителство на защита интересите на членовете си пред административни органи, пред съдебни инстанции, както пред национални юрисдикции, така и пред административни органи и съдебни инстанции в рамките на ЕО. Подпомагане и насърчаване, както и процесуално представителство интересите на членовете на сдружението в процедури по кандидатстване по програми за финансово подпомагане в сектора Биопроизводство /вкл. биологично пчеларство/, представителство пред административни органи – МЗХГ, БАБХ, ДФЗ досежно защитата интересите на членовете на сдружението и представителство пред административните органи в участия в тематични работни групи в сектора, касаещи ОСП (Общата селскостопанска политика) на РБългария , в това число участие чрез представител в Тематичната работна група по предстоящото изготвяне Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. /в унисон с европейската правна рамка – Делегиран Регламент (EС) 2015/1366 на КОМИСИЯТА от 11.05.2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за сектора на пчеларство, както и Регламент за изпълнение (EС)2015/1368 на КОМИСИЯТА от 06.08.2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта в сектора на пчеларството; както и заявяване и активно участие чрез представители във всяка сформираща се в ресорното министерство тематична група, касаеща материята „Биоземеделие”, попадаща в обхвата на горецитираната общностна нормоуредба и съответната й национална правна рамка. Процесуално представителство във връзка с обжалване общи и индивидуални административни актове, както по административен, така по съдебен ред, накърняващи законните права и интереси на членовете на сдружението при упражняване дейността си в областта на биоземеделието, както и всички фактически и правни действия, които се следват по отношение защита интересите на Сдружението, очертани в предмета на дейност и поставените цели.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.