Категория: За Нас

Информация за сдружението

Каузи

Каузи

Сдружението цели да подпомага развитието на производителите, преработвателите и търговците на биопродукти, членове на сдружението в населените места на регионално и на национално ниво.

Ние съдействаме за по-пълната информираност на населението относно националните и европейски политики на производството на биопродукти, както и да подпомага, развива и подкрепя развитието на биопроизводството и разпространението му както в страната, така и в чужбина.

За Нас е важно установяването на единен стандарт по качество, който да е отличителния белег на членството в сдружението, да съблюдава за спазване етично поведение в конкурентна среда с други производители на биопродукти или сходна дейност.

Ръководство

Ръководство

Ръководният орган на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/ се състои от 6 членен управителен съвет , председател на УС, зам.председател на УС и секретар, вписан в РЮЛНЦ при АВ като управител, г-н Искрен Георгиев Мутафов, в процес на вписване последната промяна за двама представляващи.

 1. Деан Валентинов Иванов,  София – Председател  на УС и член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, растениевъдство и аквакултури, докторант по „Международни Финанси“ към катедра „МИО и бизнес“ при Университет за Национално и Световно Стопанство, с отговорност да представлява интересите на СБПБ в сферата на Биологично растениевъдство, представляващ заедно и поотделно СБПБ с
 2. Искрен Георгив Мутафов,  Русе,  ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ , вписан към настоящия момент в РЮЛНЦ към АВ като ПРЕДСТАВЛЯВАЩ В КАЧЕСТВОТО НА УПРАВИТЕЛ СБПБ ,  информация за дейността в областта на биологично пчеларство на зооинженер Искрен Мутафов и ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА МУТАФОВИ : http://www.mutafov.com/; http://www.mutafov.com/slider/sidebar-1/ – горните обновени обстоятелства  за двамата представляващи заедно и поотделно предстоят за вписване в РЮЛНЦ след приемане избора им на Общо събрание на СБПБ 01.03.2020 г. – с отговорност да представлява интересите на СБПБ в сферата на Биологично пчеларство.

  За Контакти

 3. Мария Георгиева Матушева, Пловдив – член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, биологично пчеларство, с отговорности да представлява СБПБ по въпроси, касаещи Биологично пчеларство
 4. Стоян Русев Стоянов, Бургас – член УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, биологично пчеларство
 5. Иван Йорданов Йорданов, Горна Оряховица – член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, биологично пчеларство , www.pchelenmed.com
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
  Обаждане 0884682838
  http://www.pchelenmed.com

  6. Христо Йорданов Христов, Търговище –  член на УС на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ, дейност – биологично пчеларство, повече информация за Пчеларски Център Север – Търговище можете да намерите на http://pchelar.eu/ За контакти: 0878652518; email: beesuper@abv.bg, Управител: Христо Йорданов Христов  „ПЧЕЛАРСКИ ЦЕНТЪР СЕВЕР” ЕООД“ Телефон: 0878640836, 0888640836

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАНТ  – юрисконсулт на СБПБ – Диана Стойнова Петкова

адрес за кореспонденция и връчване на книжа:

гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул.“Мармарлийска“№ 8

електронна поща: diana.petkova69@gmail.com; sdr_biopro@abv.bg или чрез формата за контакти в сайта на СБПБ

за контакти: 0878 648 361 – юрк. Диана Петкова

Информация за сдружението

Информация за сдружението

„СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” е създадено на 28.12.2017г.

Ние сме национална отраслова организация в областта на производството на биопродукти, регистрирана като юридическо лице, отделно от членовете си и учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел, първоначално създадено в частна полза за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла – производство на биопродукти. Понастоящем Сдружението е надхвърлило първоначално зададената правна рамка и с единодушно решение на Общото събрание сме приели, че с оглед защитаване по-широк обхват от права на членовете си и по-голяма представителност както пред националните юрисдикции, така и пред европейските, с оглед което СБПБ се трансформира като неправителствено, доброволно, независимо, неполитическо сдружение с нестопанска цел, изпълняващо дейност в обществено полезна цел.

Съгласно новоприретия в тази връзка

Нов Устав на СБПБ като ЮЛНЦ в обществено полезна цел,

Организацията се самоопределя като отраслова организация на биопроизводителите в Република България, осъществяваща дейност с обществено полезна цел, изразяваща се в подпомагане, насърчаване, представляване на производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти на територията на Република България, както и всички частно-правни субекти, упражняващи дейности, попадащи в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, в т.ч. Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, в сила от третия ден след обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз, приложим за държавите членки от 01.01.2021 г., както и целокупната европейската нормативна рамка и съответната на нея национална законоуредба, за да осигурява активно участие със становища с оглед интересите на членовете си при законодателни инициативи; подпомагане, съдействие, консултиране, обучение на членовете си с цел икономически растеж, усвояване положителни практики в сектора от други държави членки, съблюдаване правилата на лоялната конкуренция в светлината на правото на ЕО, на партньорство и сътрудничество в сектора, процесуално представителство на защита интересите на членовете си пред административни органи, пред съдебни инстанции, както пред национални юрисдикции, така и пред административни органи и съдебни инстанции в рамките на ЕО. Подпомагане и насърчаване, както и процесуално представителство интересите на членовете на сдружението в процедури по кандидатстване по програми за финансово подпомагане в сектора Биопроизводство /вкл. биологично пчеларство/, представителство пред административни органи – МЗХГ, БАБХ, ДФЗ досежно защитата интересите на членовете на сдружението и представителство пред административните органи в участия в тематични работни групи в сектора, касаещи ОСП (Общата селскостопанска политика) на РБългария , в това число участие чрез представител в Тематичната работна група по предстоящото изготвяне Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. /в унисон с европейската правна рамка – Делегиран Регламент (EС) 2015/1366 на КОМИСИЯТА от 11.05.2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за сектора на пчеларство, както и Регламент за изпълнение (EС)2015/1368 на КОМИСИЯТА от 06.08.2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта в сектора на пчеларството; както и заявяване и активно участие чрез представители във всяка сформираща се в ресорното министерство тематична група, касаеща материята „Биоземеделие”, попадаща в обхвата на горецитираната общностна нормоуредба и съответната й национална правна рамка. Процесуално представителство във връзка с обжалване общи и индивидуални административни актове, както по административен, така по съдебен ред, накърняващи законните права и интереси на членовете на сдружението при упражняване дейността си в областта на биоземеделието, както и всички фактически и правни действия, които се следват по отношение защита интересите на Сдружението, очертани в предмета на дейност и поставените цели.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.