Категория: Съобщения

Актуални новини и събития

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ – На вниманието на членовете на СБПБ

Read More Read More

Решение за изпълнение 974/2019 на ЕК одобрение на националните пчеларски програми

Решение за изпълнение 974/2019 на ЕК одобрение на националните пчеларски програми

Уважаеми членове на СБПБ, както и наши симпатизанти,

информираме Ви, че по отношение пчеларите – в L 157/28 Официален вестник на Европейския съюз , излезе Решението на ЕвроКомисията:

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/974 НА КОМИСИЯТА от 12 юни 2019 година за одобряване на националните програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 4177)

Решение ЕС 2019_974 пчеларски програми

Напомняме на членовете ни,  че Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ има своето място в работната група при МЗХГ в обсъждане проекта на Наредба по прилагане Решението на Европейската комисия в изпълнение на одобрените национални програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгл. Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Ще имаме ангажимента да даваме обратна връзка от обсъжданията, както и предложения, които да входираме, а в случай, че някои текстове не са съответни на регламентната относима уредба, да бъдем активни по редактирането им.

Решение ЕС 2019_974 пчеларски програми

Решение на Върховен Административен съд за отмяна на някои текстове на Наредба 4/2015 г. по ПРСР 2013-2020 на МЗХГ

Решение на Върховен Административен съд за отмяна на някои текстове на Наредба 4/2015 г. по ПРСР 2013-2020 на МЗХГ

Уважаеми господа членове на Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/,

както и заинтересовани лица по отношение обжалването на някои текстове на Наредба № 4 от 24.02.2015 г.

Имам удоволствието да Ви информирам, че днес на съдебния адрес на СБПБ ми бе връчен съдебният акт, с който се отменят обжалваните от нас текстове в наредбата, а именно /КОПИРАМ кои са нормите, по които постигнахме отмяна/

ПРОТИВ :          

 Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:

 Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007  на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)

 Чл. 41, ал. 2  – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов  ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

-Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;

от Допълнителни разпоредби:

-Параграф 25,  – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,

-Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”

Копирам само диспозитива на съдебният акт, което е важно за нас, защото макар и да не е окончателно, считам, че е голям общ успех и пробив в конюнктурата не само за Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/, а и за всеки заинтересован биологичен производител, преработвател, подизпълнител и изобщо свързан с биологичното земеделие стопанин.

ДИСПОЗИТИВЪТ на съдебното решение гласи:

Върховният административен съд, тричленен състав на Осмо отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 11, ал. 4, чл. 41, ал. 2, чл. 46, ал. 5, чл.19а, ал. 2 и § 28 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и храните /обн. ДВ. бр.16 от 27.02.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28.02.2017 г. изм. и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г./.
ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на Сдружението на българските производители на биопродукти, ЕИК 204968338, съдебни разноски в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Целият съдебен акт и мотивите към него можете да прочетете на линка по-долу:

Решение ВАС от 11 юни 2019 по АД № 4906 2018 отменя текстове по Наредба 4 2015 по м11Биоземеделие от ПРСР 2014-2020 МЗХГ

Очаквам от всеки от вас активност, така както призовавахме на първа инстанция да се присъединят и други, но не го направиха и въпреки това се справихме, то много е важно ако има обжалване от страна на МЗХГ или пък протест на прокурора, да стегнем редиците  и с други организации да участваме пред пет членния състав на ВАС в защита на позитивния за нас съдебен акт срещу евентуално касационно обжалване и в името да затвърдим постигнатото до момента!!!

С уважение:  Диана Петкова – юрисконсулт при СБПБ

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Решение по Административно дело 58_2019г

Решение по Административно дело 575-2018г_

Решение по Административно дело 235-2019г_

Решение по Административно дело 117-2019г_

Решение по Административно дело 105-2019г_

Решение по Административно дело 109-2019г_

Решение по Административно дело 116-2019г_

Решение по Административно дело 172-2019г_

Решение по Административно дело 171-2019г_

Решение по Административно дело 112-2019г_

Решение по Административно дело 98-2019г_

Решение по Административно дело 96-2019г_

Решение по Административно дело 97_2019г

Решение по Административно дело 908-2018г_

Решение по Административно дело 922-2018г_

Решение по Административно дело 366-2018г_

Решение по Административно дело 136-2019г_

Решение по Административно дело 261-2019г_

Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе

Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град

Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

Забележка: към момента продължават да се генерират нови съдебни актове от различни съдилища в страната.

Прилагам и обобщени по-горе по съдилища в страната, вкл. и по подадени не само чрез нас, в доказателства, че се произнасят еднакво, независимо чрез кого са представлявани жалбоподателите:

Решение по Административно дело 58 по описа за 2019г на АС Силистра   Решение по Административно дело 96 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 98 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 105 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 112 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 116 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 117 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 136 по описа за 2019 г на АС Варна Решение по Административно дело 235 по описа на АС Русе за 2019 Решение по Административно дело 261 по описа за 2019г на АС Пазарджик Решение по Административно дело 356 по описа за 2018 г на АС Сливен Решение по Административно дело 366 по описа за 2018г на АС Сливен Решение по Административно дело 371 по описа за 2018 на АС Сливен Решение по Административно дело 372_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 378_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 908 2018 АС Велико Търново Решение по Административно дело 922 по описа за 2018г на АС Бургас Решение по Административно дело № 171 по описа за 2019 г. на АС Русе Решение по Административно дело № 172 по описа за 2019 г. на АС РусеРешение по Административно дело 109 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 97 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град   Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

До този момент извод от статистиката:

Съдилищата не решават спора по същество, а отменят и връщат на АО /ДФЗ/ за ново произнасяне. Въпросът стои отворен какво ще бъде произнасянето след влизането на решенията в сила и респ. каква ще е стратегията ни на защита занапред.

Консултативен съвет по пчеларство при МЗХГ с участието на СБПБ!!!

Консултативен съвет по пчеларство при МЗХГ с участието на СБПБ!!!

На вниманието на членовете на СБПБ,
Уважаеми членове на СБПБ, имам удоволствието да Ви информирам, че със Заповед РД09-374 от 12.04.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, сме включени в Консултативен съвет по пчеларство. Сдружение на българските производители на биопродукти е вписано трето по ред сред членовете на Консултативния съвет, от общо 18 организации, което считаме след едногодишна работа с Министерството за постижение. Надяваме се да има смисъл този тъй очакван Консултативен съвет и да бъде ефективен за всички заинтересовани страни, сред които са нашите членове – биологични пчелари, биологични преработватели на пчелни продукти, както и търговците на биологични пчелни продукти. В прикачения линк по настоящото съобщение може да се запознаете със съдържанието на Заповедта.
С уважение:
Диана Петкова
юрисконсулт при СБПБ

 

 

Заповед съвет по пчеларство-1

ДО МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ – СИГНАЛ – РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ПРОТЕСТ И ИСКАНЕ ЗА СПЕШНА РАБОТНА СРЕЩА

ДО МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ – СИГНАЛ – РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ПРОТЕСТ И ИСКАНЕ ЗА СПЕШНА РАБОТНА СРЕЩА

ДО МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ – СИГНАЛ – РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ПРОТЕСТ И ИСКАНЕ ЗА СПЕШНА РАБОТНА СРЕЩА

ПОКАНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019 Г.

ПОКАНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2019 Г.

Уважаеми колеги – членове на СБПБ,

Каним Ви да платите членския си внос за 2019 г. като депозирате същия по банковата сметка на

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ /СБПБ/!

За удобство, изписваме банковите детайли, както следва:

СБПБ, ЕИК 204968338
IBAN:  BG12BPBI88981028577401
BIC: BPBIBGSF
при Юробанк България АД
Сума за превод: 30,00 лв Словом: Тридесет лева
Основание за превод: Членски внос при СБПБ за 2019 г.

За да улесните  администрирането на документи, изпращайте платежните на електронната поща на сдружението –  sdr_biopro@abv.bg, за което предварително благодарим!

За въпроси и други уточнения, оставаме на разположение на познатите телефони за контакти!

С уважение:
Председател на УС, Управителен съвет и юриста на СБПБ

 

ПОКАНА за провеждане на ОС на СБПБ за приемане на ГО и ГФО 2019 г. 01-03-2020

ПОКАНА за провеждане на ОС на СБПБ за приемане на ГО и ГФО 2019 г. 01-03-2020

 ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

  

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ”, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 23.02.2019 г. (събота) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към 31.12.2019 г.
  2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2019 г.
  3. Други – актуализиране списъчния членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и адмиистративни органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси и отговори от юриста на СдружениетоЕлектронна поща за изпращане въпроси по предходния пункт: sdr_biopro@abv.bgПри липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.Поканата се публикува на 07.01.2019 г. на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/, от същата дата се разпраща на електронните пощи на членовете на сдружението, както и се вписва в Регистъра на ЮЛНЦ при АВ на осн. ЗЮЛНЦ и Устава.

Покана за свикване ОС за годишно приключване 2019 01-03-2020