Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Русе, 22.04.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Русе, V състав, в публично заседание на 28 март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                        

СЪДИЯ: ВИЛИАНА ВЪРБАНОВА

 

при секретаря БИСЕРКА ВАСИЛЕВА като разгледа докладваното от съдия ВЪРБАНОВА адм. дело 575 по описа за 2018 година., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по жалба на К.П. ***, в качеството му на земеделски производител, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" ("АЕП") от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за кампания 2015 г. с изх. № 02-180-6300/2651 от 23.08.2018 г. на Зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) – гр. София, с което ДФЗ-РА отказва финансово подпомагане на жалбоподателя за декларираните в заявление за подпомагане за 2015 г. площи по мярка 214 „АЕП“, направление „Биологично растениевъдство“ и го уведомява за оторизирана субсидия по тази мярка в размер на 0 лева.

В жалбата се сочи, че от съдържанието на уведомителното писмо не става ясна конкретната причина за отказа. Жалбоподателят твърди, че е изпълнил всичките си ангажименти като оператор в биологичното растениевъдство. Претендира се отмяна на административния акт.

Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител – ст.юрисконсулт Ж., оспорва жалбата като неоснователна. Иска да бъде потвърден оспорения административен акт, както и да се присъди юрисконсултско възнаграждение.

След цялостна преценка на събраните по делото доказателства в тяхното единство и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят К.П.П. е регистриран като земеделски производител с Уникален регистрационен номер (УРН) 369834 в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

На 08.05.2015 г. П. е подал заявление за подпомагане за кампания 2015 г. с УИН 18/200515/68297 (л. 27-41 от преписката), с което е заявил за подпомагане три земеделски парцела в землището на с. Горно Абланово по четири схеми и мерки за подпомагане, като два от парцелите – 16674-967-4-1 (1,34 ха) и 16674-1044-1-1 (2,86 ха) са заявени за подпомагане по мярка 214 „АЕП“ с код АП08 – „За биологично растениевъдство в преход – трайни насаждения, лозя и маслодайна роза“, съгласно Приложение № 1б към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Наредба № 11/2009 г.). В таблицата на използваните парцели 2015 година (л. 29-гръб от преписката) за БЗС 16674-967-4-1 е посочена култура код 223010 (орехи), а за БЗС 16674-1044-1-1 е посочена култура код 223020 (бадеми). Преди подаване на заявлението на жалбоподателя е предоставена информация за използваните парцели през предходната 2014 г. под формата на таблица (л. 26 от преписката), според която парцелите във физически блок 967 с обща площ 1,35 ха са посочени с култура код 223010 (орехи), а парцелите от физически блок 1044 с обща площ 2,86 ха са с култура код 223020 (бадеми).

На 11.06.2015 г. П. е подал коригиращо заявление за подпомагане, с което заявил същите земеделски парцели като единствено БЗС 16674-967-4-1 с площ 1,34 ха е заявен за подпомагане и по Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП).

При извършените административни проверки по заявлението на жалбоподателя били установени площи, декларирани от повече от един кандидат, за което на П. е изпратено уведомително писмо (л. 50-52 от преписката). В съответствие с дадените в писмото указания П. се отказал от част от двойно заявените площи, а друга част потвърдил с представяне на документ за собственост.

На 28.01.2016 г. П. подал в ДФЗ-РА декларация във връзка със заявеното участие за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП), в която посочил, че от парцел № 16674-967-4-1 с площ 1,34 ха с култура 223010-орехи е реализирал продукция – орехи, за която е предоставил копие от фактура № 0000000182/23.10.2015 г.

На 23.08.2018 г. зам.изпълнителният директор на ДФЗ е издал оспореното в настоящото производство уведомително писмо изх.№ 02-180-6500/2651 от 23.08.2018 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „АЕП“ по ПРСР 2007-2013 г. за кампания 2015 г., с което е отказал финансово подпомагане поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане в описаните в таблицата на стр. 2 от уведомителното писмо площи. В таблицата са посочени и двата парцела, заявени за подпомагане по мярка 214 – БЗС 16674-967-4-1 с декларирана площ 1,34 ха и БЗС 16674-1044-1-1 – с декларирана площ 2,86 ха. След извършени административни проверки на заявените площи е посочено (в колона 6 от таблицата), че парцелите са съответно с площ 1,32 ха и 2,80 ха, като по отношение на цялата тази площ са налице неспазени базови и други изисквания (площта е посочена в колона 7 от таблицата). Като резултата макар цитираната площ, установена след административни проверки да е посочена в колона 8 като „установена (определена) площ на парцела“, в колона 9 е като недопустима площ е вписана цялата декларирана площ на всеки от парцелите. С оглед на съдържащите се в таблицата на стр. 2 от УП данни, както и поради факта, че разрешаването на двойно заявените площи очевидно е станало в полза на жалбоподателя, съдът намира, че отношение към настоящия казус имат единствено поясненията към колона 6 и колона 7. Съгласно тези пояснения посочените в колона 6 данни показват размера на определената площ на парцела, установено след извършването на административни кръстосани проверки по заявлението, включително и след прилагане на разпоредбите на чл. 17, ал. 7 и чл. 18 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. Към колона 6 е посочено още, че на основание чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП и чл. 28 и чл. 29 от Регламент (ЕО) № 809/2014 са извършени административните проверки, посочени в чл. 74 от Регламент (ЕО) № 1306/2013, които включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства. Кръстосаните проверки представляват пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) по чл. 24 от Наредба № 105/22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“, който включва площите добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок по чл. 16а от Наредба № 105/22.08.2006 г. Специализираният слой Площи, допустими за подпомагане“ за 2015 г. е одобрен със Заповеди РД 09-937/22.12.2015 г. и РД 46-236/01.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните. Посочено е още, че в изпълнение на чл. 16г, ал. 5 от Наредба № 105/22.08.2006 г. въз основа на одобрения от министъра на земеделието и храните специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ РА извършва окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година като в тази връзка на основание чл. 16а, ал. 6 от същата наредба и чл. 43, ал. 3, т. 4 и т. 6 от ЗПЗП фондът отказва частично или пълно плащанията на площ, тъй като кандидатът е заявил площ, която не стопанисва и попадаща извън специализирания слой „Площи допустими за подпомагане“ за 2015 г.

По отношение на данните в колона 7 от таблицата на стр. 2 от уведомителното писмо са дадени следните пояснения: „Площта, за която не са били спазени базови и други изисквания за съответното направление. Неспазването на базовите изисквания е било установено чрез извършена административна проверка или проверка на място от Технически инспекторат към Разплащателната агенция. В контролния лист от извършената проверка на място са посочени конкретните неспазени базови изисквания. За резултатите от проверката на място и за базови изисквания, които не са били спазени, кандидатът е уведомен с уведомително писмо. В случаите на констатирано разминаване на предоставената на фонда информация от съответното контролиращо лице за даден земеделски парцел и заявеното от земеделския стопанин за същия парцел, кандидатът е бил уведомен за нарушението на базовото изискване от контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, с което той има сключен договор за контрол на биологично производство. На основание т. 6 „Намаления при неспазване на базови изисквания за съответните направления на мярка 214 АЕП“ и т. 7 „Групиране на базовите изисквания по направления“ от Методиката за намаляване и отказване на агроекологични плащания, утвърдена на основание чл. 16 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. със Заповед № РД 09-909 от 08.12.2015 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, за парцел, за който е било установено неспазване на базови изисквания не се извършва плащане за 2015 г. Площта на парцелите не се счита за наддекларирана, а за площ, за която кандидатът не е спазил някои от ангажиментите, свързани с предоставянето на финансовата помощ, различни от тези, които засягат декларирания размер на площите.“.

По делото не се твърди, а не се е и установява на процесните парцели, заявени от жалбоподателя за подпомагане по мярка 214 АЕП да са правени проверки на място, нито по отношение допустимостта на парцелите за подпомагане въобще, нито по отношение на изпълнение на базови и други изисквания, свързани с подпомагането по мярка 214 АЕП.

В отделна таблица на стр. 3 от уведомителното писмо е посочено, че при заявена общо площ за подпомагане по мярка 214 (АЕП код – АП08) от 4,2 ха, установената (определената) площ е 0 ха, наддекларираната площ е 0,08 ха (или 1,94 %), санкционираната площ е о ха и оторизираната площ е 0 ха, при което съответно и оторизираната сума е 0 лева.

В хода на съдебното производство от трета, неучастваща в производството страна – МЗХГ, е представено копие на писмо рег. № 70-6310/09.11.2015 г. от контролиращото лице „Серес – Сертификация на екологични стандарти“ ООД, с което жалбоподателят има сключен договор, до Министерството на земеделието и храните, с което контролиращото лице е представило разпечатка на въведените от него данни в Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ), включващи и данни досежно заявените от К.П. парцели по мярка 214 АЕП. От приложената разпечатка (л. 29-30) е видно, че за кандидата К.П.П. с УНР 369834 и подадено заявление УИН 18/200515/68297 са вписани два парцела – № 16674-1044-1-1 с установена от контролиращото лице култура с код 223010 – орехи и № 16674-967-4-1 с установена култура с код 223020 бадеми, като и за двата парцела е установено състояние към 23.06.2015 г. – „Биологично“. В същия смисъл са и съдържащите се данни в представения от ответника заверен препис от извлечение от ИСАК – детайли за бенефициент по „Биологично растениевъдство“ (л. 21 от делото).

При така изяснената фактическа обстановка и след проверка на оспорвания административен акт съобразно чл. 168, ал. 1 АПК, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна – адресат на оспорения акт, с правен интерес от обжалването. Видно от представеното по преписката копие на известие за доставяне (л. 5 от преписката) оспореният административен акт е връчен на жалбоподателя на 20.11.2018 г., жалбата, въз основа на която е образувано настоящото производство е изпратена направо до съда по пощата на 03.12.2018 г. (съгласно пощенско клеймо върху пощенски плик на л. 8 от делото). С оглед на това съдът намира, че подадената жалба е в срок и подлежи на разглеждане.

Разгледана по същество жалбата се явява основателна.

Уведомително писмо Изх. № 02-180-6500/2651 от 23.08.2018 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 за кампания 2015 г. е издадено от Заместник изпълнителния директор на ДФ "Земеделие". Съгласно чл. 20а от ЗПЗП Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" е и изпълнителен директор на Разплащателната агенция и като такъв организира, ръководи нейната дейност и я представлява, в рамките на неговата компетентност. На основание чл. 20а, ал. 4 от ЗПЗП той може да делегира правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник - изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. Съгласно Заповед № 03-РД/715 от 27.06.2017 г. изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" е делегирал на заместник изпълнителния директор на фонда П.С.своите правомощия по издаване и подписване на всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане (л. 24 от преписката). Уведомителното писмо е издадено от материално компетентен орган, в писмена форма, но с формално изложени мотиви като в хода на производството са допуснати и съществени нарушения на административнопроцесуалните норми, при което не може да бъде извършена преценка относно правилното приложение на материалния закон.

Нормата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК предвижда, че административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания за издаването му, от което следва, че императивно изискване на закона е административният акт да е мотивиран. Мотивите на административния акт представляват единство от фактическите и правни основания за издаването му и тяхното наличие позволява на адресата на акта да разбере волята на административния орган и да защити адекватно правата и интересите си. Мотивите имат съществено значение и за съда при осъществявания контрол за законосъобразност и липсата им възпрепятства този контрол и представлява самостоятелно основание за отмяна на издадения административен акт. В процесния случай фактическите и правни основания за издаване на акта, относно отказа за финансово подпомагане, съставляващи мотиви на административния орган се съдържат в табличен вид в самия акт, включително и разясненията по колони на самите таблици. Видно от съдържанието на УП, административният орган се е мотивирал крайния си извод да откаже финансово подпомагане изцяло, основно със съдържащите се данни в колона 7 от таблицата на страница 2 от уведомителното писмо. Тези данни касаят установени неспазени базови и други изисквания. В поясненията към тази колона се посочва, че неспазването е било установено чрез извършване на административни проверки или чрез проверки на място, без да се уточнява какъв вид проверка е осъществена в конкретния случай. Въпреки, че по делото няма данни за извършена проверка на място в поясненията към колона 7, които по съществото си и според утвърдената съдебна практика на ВАС представляват мотивите за постановяване на отказа, се посочва, че в контролния лист от извършената проверка на място са посочени конкретни неспазени базови изисквания като за резултатите от проверката кандидатът е бил уведомен с уведомително писмо. По делото липсват както контролен лист от проверка на място, така и уведомително писмо до жалбоподателя за резултати от такава проверка, извършването на каквато дори не се твърди от ответника. На следващо място в поясненията към колона 7 е посочено, че ако се констатира разминаване между предоставената на фонда информация от контролиращото лице и за даден земеделски парцел и заявеното от земеделския стопанин за същия парцел, кандидатът е бил уведомен за нарушението на базовото изискване от контролиращото лице. В процесния случай липсват каквито и да е данни за такова уведомяване, поради което на жалбоподателя не е осигурена никаква възможност да възрази или опровергае констатациите на контролиращото лице или пък в случай на допусната техническа грешка от негова страна при подаване на заявлението за подпомагане – да отстрани тази грешка по надлежен ред.

В процесния случай от всички данни и доказателства по делото се установява фактически един спорен момент и той се свежда до следното:

Жалбоподателят е заявил за подпомагане по мярка 214 АЕП два земеделски парцела по направление „Биологично растениевъдство“. И двата са с трайни насаждения – единият с култура орехи, а другият с култура бадеми. Заявено е искане за подпомагане „за биологично растениевъдство в преход“ – код АП08. Според данните, подадени от контролиращото лице в СВДВИ, заявените парцели също са с култура орехи и бадеми, но разменени – парцелът, заявен от П. с орехи е установен като такъв с бадеми и обратно – парцелът, заявен с бадеми е установен с орехи. Освен това според контролиращото лице не се касае за биологично растениевъдство в преход, а за изцяло биологично растениевъдство.

Посоченото разминаване в данните е прието напълно автоматично от ответния орган, като са възприети изцяло данните от контролиращото лице и са отхвърлени напълно заявените от земеделския производител обстоятелства. Данните сочат, че очевидно може да е налице дори и техническа грешка при посочването на вида култура за всеки отделен парцел, като такава може да е допусната както от земеделския производител, но така също и от контролиращото лице, чийто констатации са възприети напълно безкритично, въпреки наличните данни в обратна посока по преписката. В тази връзка прави впечатление, че от приложената по преписката таблица за използваните парцели през предходната 2014 г. процесните парцели са с култури, такива каквито са заявени от жалбоподател, при което с оглед на това, че се касае за трайни насаждения, не би могло на следващата година тези култури да са разменени. Косвена информация относно отглежданата култура на всеки от парцелите е налице и в попълнената от земеделския производител декларация относно реализираната продукция по повод заявеното подпомагане по друга схема – Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП), където също е посочено, че реализираната продукция – орехи е именно от БЗС 16674-967-4-1. Точно този парцел е и посочен с култура „орехи“ на разпечатаните карти на заявените от жалбоподателя БЗС (л. 36 от преписката), докато парцел 16674-1044-1-1 при разпечатването на карта е с означение на култура – бадеми (л. 37 от преписката).

Неизяснен от административния орган е останал и въпросът относно състоянието на процесните два парцела – „в преход“ или „биологичен. Отново са възприети автоматично подадените данни от контролиращото лице, без същите да са анализирани и съпоставени с други относими обстоятелства, както и да са обосновани от нормативна гледна точка. Така например съгласно чл. 24, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (отм.), която е приложима към процесния период – кампания 2015 г., продължителността на преходния период към биологично производство при отглеждане на растения и растителни продукти при спазване на разпоредбите на чл. 23 е най-малко три години при многогодишни култури, различни от фуражните. В същото време в самото уведомително писмо, оспорено в настоящото производство, изрично се посочва, че 2015 г. е трета година от поетия от жалбоподателя агроекологичен ангажимент по направление „Биологично растениевъдство“. Това сочи, че срокът за преход по чл. 24, ал. 1, т. 3 от горецитираната Наредба № 1/2013 г. (отм.) всъщност вероятно не е изтекъл. Липсват каквито и да е други данни, които да сочат на обстоятелства, съкращаващи този срок, както и такива, които да обосновават извод за изтичането му.

В обобщение на изложеното до тук съдът намира, че административният орган не е изпълнил задължението си по чл. 35 от АПК да изясни напълно релевантните факти и едва тогава да постанови административния си акт. При наличие на противоречиви данни, органът е бил длъжен, включително и чрез проверка на място (ако е необходимо), да отстрани това противоречие като установи обективните обстоятелства, въпреки евентуалните затруднения, които би имал с оглед изминалия дълъг период от време между подаването на заявлението за подпомагане за кампания 2015 г. и постановяването на оспореното уведомително писмо. Произнасянето при неизяснена фактическа обстановка води до необоснованост на административния акт, тъй като не е ясно кои са точно фактите, които следва да бъдат подведени под хипотезата на съответната правна норма. В оспореното уведомително писмо липсват доводи на ответника, от които да е видно по каква причина кредитира изцяло данните получени от контролиращото лице, при положение, че по преписката съществуват обстоятелства, които дори и да не се приемат като оборващи констатациите на контролиращото лице, то най-малкото се явяват разколебаващи достоверността им и налагащи тяхната проверка.

Такава проверка обаче не е извършена от административния орган, като както се посочи по-горе, дори не е дадена каквато и да е възможност на жалбоподателя за вземе отношение по констатираното разминаване в данните от заявлението му и тези, предоставени на фонда от контролиращото лице.

Тежестта за доказване наличието на предпоставките за издаване на административния акт лежи върху административния орган, който в настоящия случай не доказа тези предпоставки да са били безспорно налице към момента на издаване на оспореното уведомително писмо. С оглед на това Уведомително писмо изх. № 02-180-6500/2651 от 23.08.2018 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007-2013  г. следва да бъде отменено, а преписката да бъде върната на административния орган за ново произнасяне по заявление за подпомагане за кампания 2015 г. с УИН 18/200515/68297, в частта относно заявеното искане за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“. При новото произнасяне органът следва да изясни действително каква е била отглежданата култура на всеки от заявените парцели през 2015 г., както и да изследва дали продължителността на периода в преход към биологично земеделие за процесните земеделски парцели е изтекъл или не към същия момент.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд Русе,

Р  Е Ш  И  :

ОТМЕНЯ по жалба на К.П. ***, Уведомително писмо Изх. № 02-180-6500/2651 от 23.08.2018 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 за кампания 2015 год., издадено от заместник изпълнителния директор на Държавен фонд ”Земеделие” – Разплащателна агенция.

ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по заявление за подпомагане № 18/200515/68267 на К.П.П. и приложение за кандидатстване по Мярка 214 от ПРСР 2007-2013 за кампания 2015 г., при съобразяване на дадените в решението указания.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                            СЪДИЯ: