Членство

Членство

Защо да станете член на СБПБ?

Идеята на нашата общност е всеки член на Сдружението да се чувства съпричастен, защитен в рамките на дейността, която упражнява, да се чувства представляван при законодателни инициативи, както и да бъде защитен от лоши такива, да получи защита при обжалване индивидуални и общи административни актове на ресорното Министерство, с които се нарушават права и законни интереси в сектора Биологично земеделие. Смисълът на Сдружаването ни е, да си извоюваме участие в представителна извадка не само за биологичните пчелари, а и за биологичните земеделски стопани /производители, преработватели, подизпълнителите им и изобщо всеки биозеземелец/ при работни групи към МЗХГ, в които да можем да защитаваме на по-широка платформа законните си права и интереси. До момента не само сме го заявили, но и частично постигнали, но амбициите ни са да не спрем до тук, а да се развиваме непрекъснато и да бъдем в колаборация с администрацията на ресорното Министерство, за да има по-голяма чуваемост на проблемите ни и съответно воля за решаването им. Целта ни е разумен диалог с държавната администрация и съблюдаване спазването на европейската правна рамка, в режимът на която е регулирана целокупната ни дейност, спазването на която европейска правна рамка е задължително не само за нас, а и да консумираме правото си на граждани на държава членка на ЕО и ние на свой ред да изискваме  от националните юрисдикции да спазват Регламентите и да ги правоприлагат еднозначно, така, както го правят и в другите държави членки или да съблюдаваме добрите практики в други държави членки, за да изискваме от националните юрисдикции да ги реципират, в духа на хармонизиране националното законодателство с европейското такова.

Преимущества да сте член на СБПБ:

Като член на СБПБ, имате възможност да бъдете индивидуално представлявани, второ правно защитени при упражняване  Вашата дейност като биологичен земеделски стопанин при случаите, при които законните ви права и интереси са накърнени. Преференциално получавате представителство пред националните юрисдикции, каквито представляват МЗХГ, ДФЗ, както и свързаните с тях администрации, включително пред Европейската комисия, Европейския омбудсман, Националния омбудсман, Народното събрание – чрез ресорната Парламентарна комисия. Процесуално представителство от името на СБПБ пред Върховен административен съд при обжалване на нормативни актове или искания за прогласяване на нищожни на текстове от нормативни актове, които противоречат на европейската правна рамка и нарушата правата и законните интереси на членовете на Сдружението.  При всички случаи Вашият глас е от значение при изготвяне от името на СБПБ на становища по проекто-нормативни актове – наредби, закони и пр., както при общественото обсъждане пред МЗХГ, така и при внасянията между четенията за гласуване в Народното събрание – пред съответната Парламентарна комисия, защото сме убедени, че това е едната от линиите, по които трябва да сме особено активни – законодателните инициативи – където още в зародиш, бихме могли чрез активност да попречим на лоши или не до там добри редакции на нормативни актове да видят бял свят, т.е. да правим всичко необходимо, щото СБПБ да е разпознаваемо като активен участник с предложения, редакции, сигнали, възражения при законодателните инициативи, в защита правата и законните интереси на биологичното земеделие /производители, преработватели, подизпълнителите им и пр. ангажирани с биоземеделие частно-правни субекти/.

В заключение:

Една от линиите ни на представителство е помощ за всеки един индивидуално да търси защита на нарушени права и законни интереси срещу индивидуални и общи административни актове на административен орган, компетентен в ресора, както и пред административните съдилища, пред Върховен административен съд и изобщо пред съдилищата на РБългария, вкл. и пред Европейската комисия и/или Европейския съд

Другата линия е чрез участия активно в обществено обсъждане на проекти на нормативни актове, при които националните ни юрисдикции имплементират европейското право. Съблюдаване точното прилагане на европейската правна рамка и в случаи на разминаване, изготвяне на Сигнали до компетентните да отстранят проблема институции, вкл. пред ЕК, Европейски омбудсман , Национален омбудсман , Народно събрание – чрез съответната Парламентарна комисия, на която е възложен законопроекта.

Третата линия е участие на СБПБ активно в работни групи при МЗХГ при изготвяне програми за ОСП – по програмни периоди, Мерки и пр. свързани със сектор био земеделие

Четвъртата линия – от името на СБПБ, обжалване текстове в части или в цялост от нормативни актове, с които се нарушават права и законни интереси на членската ни маса пред Върховен Административен съд на РБългария.

…и това далеч не е всичко, защото ежедневно всеки един от вас поставя нови и нови задачи пред нас и обикновено казусът е масов и касае всеки един от вас.

С оглед по-голяма достъпност на услугите, за които  сме се ангажирали да бъдат преференциални само за членове на Сдружението, достатъчно е да заявите членски права чрез попълване бланката Заявление за членство и да сте депозирали годишен членски внос от 30 лв

Процедираме така:

Вие изпращате заявлението си и платежния документ за депозиран членски внос на електронната поща на сдружението:

sdr_biopro@abv.bg

Ще се свържем с Вас незабавно на обявените от Вас координати за връзка в заявлението, за да установим приоритетите Ви – дали принципно сте възприели идеята да станете член или се нуждаете от бърза реакция при процесуална защита – при който и да е от случаите, ставайки член на СБПБ, ще получите и подкрепа, и администриране на книжата Ви, и процесуално представителство при преференциални за членове на СБПБ условия и разбира се опит от другите ви колеги, които вече са минали по този път.

А за всяка наша стъпка по общите ни цели и приоритети – ще получавате сведения чрез публикации на всеки изписан от името на СБПБ ред пред отговорните за сектора институции.

Данните на:
ФЛ, както и ФЛ, представляващи ЮЛ са в съответствие с изискванията на GDPR (General Data Protection Regulation) или общ Регламент   в сила от 25.05.2018 г
и при спазване Правила на СБПБ за упражняване правата на субектите на лични данни изготвени при приложение GDPR

CELEX_32016R0679_BG_TXT

Уведомление за поверителност на личните данни на членовете ФЛ на СБПБ

Правила за права на субектите на лични данни при СБПБ

Заявление за членство в СПБП+Декларация съгласие по ЗЗЛД+GDPR

Заявление за членство в СПБП+Декларация съгласие по ЗЗЛД+GDPR