Категория: Покана за внасяне на членски внос за 2024 г.

Актуални новини и събития

Указания в помощ при работа с Био-регистъра при потвърждаване личните профили на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин. ПРОБЛЕМИ при работа с БИО-РЕГИСТЪРА!!!

Указания в помощ при работа с Био-регистъра при потвърждаване личните профили на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин. ПРОБЛЕМИ при работа с БИО-РЕГИСТЪРА!!!

Уважаеми колеги и партньори,
Въпреки, че крайният срок за проверка и потвърждаване на Вашите данни в Био регистъра, е 14 февруари 2019 г., се оказва, че Био-регистъра не работи ефективно, което създава на мнозина проблеми да потвърдят профилите си. Това е една много важна стъпка, която всеки от нас трябва да направи, за да си получи субсидията по Мярка 11 – „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за 2019 -та година. Контролиращите лица алармират, че поради системни проблеми и грешки, които дава регистъра, са изправени пред невъзможност в поставения срок да въведат данните и при всички случаи ще отправят (вероятно вече са го сторили) искане до МЗХГ за удължаване срока на въвеждане! Междувременно, за удобство в настоящата публикация, предоставяме насоки за работа, защото много от вас все още не могат да се ориентират и ни се задават много въпроси.
 И така, на вашето внимание – нещо като алгоритъм:
Линкът, на който трябва да потвърдите профилите си е:
След зареждането на горния линк, трябва да ви се зареди следният екран:

Стъпка 1: Избира се контролиращото лице с което имате сключен договор, след което автоматично се отваря второ поле „Оператор“
Стъпка 2: В полето оператор всеки трябва да попълни името си, но става и с ЕГН. Ако системата не Ви намира по име, то това при работа с Био-регистъра при потвърждаване личните профили на производителите, означава че съответното контролиращо лице има повече от един оператор с едно и също име, и тук вече е задължително да въведете поне първите 6 цифри от ЕГН-то си, и името Ви ще се появи в полето „Оператор“, и след като го изберете се отваря трето поле – „Временна парола“.
Стъпка 3: Под полето „Временна парола“ има линк Генериране, на който трябва да се кликне, за да се генерира временна парола – след кликването на този линк ще се отвори прозорец, в който Ви пита дали сте сигурни, че желаете да Ви се генерира временна парола – трябва да се потвърди с кликване върху бутона с ДА. Временната парола ще получите почти веднага на и-мейл адреса си. Когато тази 6-цифрена парола е получена, въвеждате я в полето „Временна парола“ и кликаме на бутона „Изпрати“.
Стъпка 4: Вече сте в профила си в Био Регистъра, където с по-едри букви пише Данни за оператор, а под него има активни линкове:
Основни данни
Договори
Обекти
Прехвърляни дейности
Когато кликнете на Обекти, излиза списък в Животновъдните обекти(пчелините) Ви, където в ляво трябва да се кликне върху полето „Преглед“ и по-долу излиза списък с пчелните семейства и съответно номерата на жълтите им табелки. Така трябва да се прегледат(сверят, преброят) всички животновъдни обекти, и след което ако всички данни са коректни, то трябва да се маркира полето „Потвърждавам данните“ и след това се клика върху бутона „Потвърждаване“.
В случай, че се открият някакви грешки и/или липси то тогава трябва да се маркира полето Данните не са коректни, и да се опише отдолу в полето Причината за непотвърждаване, и да се свържете с Контролиращото си лице като имате предвид информацията по-горе, че контролиращото лице при всички случаи е изправено пред същото предизвикателство – неработещият ефективно Регистър – обстоятелство, което не зависи нито от нас, нито от контролиращите ни лица.
Обръщаме ви внимание за следното, което открихме при работа с регистъра:
1. Обичайно при въвеждане на данните в Био регистъра от контролиращите лица, то всеки оператор би следвало да получи автоматично поне един или множество и-мейли за потвърждение от Био регистъра, но има и случаи,  при които данните за оператора са въведени, а системата на Био регистъра не е изпратила нито един и-мейл. Ето защо, за да сте сигурни, че сте направили каквото трябва, всеки би могъл да провери дали са въведени данни в профила му, както и за верността им, в Био регистъра от посоченият линк по-горе.
2. Също друго важно, което да имате предвид, че  веднъж след като сте потвърдили данните в Био регистъра,  не може да се влезете повторно, преди да са извършени някакви други(каквито и да е) промени в профила на съответният оператор от страна на Контролиращото лице. По този пункт вече очевидно, че не само ние имаме проблем, а и контролиращите ни лица с въвеждането.
С оглед горното, от общ интерес за всички ни е да огласим мащабно случая, с искане към МЗХГ да удължи сроковете за въвеждане/потвърждаване докато  сработи Био-регистъра ефективно и най-вече това удължаване на срока да не бъде в наша тежест – отразявайки се на плащанията, които очакваме по мярка 11 за 2019 г.
Да си пожелаем на всички успешно, своевременно и безпрепятствено плащане по Мярка 11 – „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за 2019!
До 20 май плащане по Мярка 11

До 20 май плащане по Мярка 11

  • https://agri.bg/novini/okolo-20-may-biopchelarite-da-chakat-plashtane-po-myarka-11  публикация в

Около 20 май биопчеларите да чакат плащане по мярка 11

Плащането по мярката ще стартира с пчеларските дейности, обеща Васил Грудев

Около 20 май биопчеларите да чакат плащане по мярка 11

По време на среща между изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Васил Грудев, и пчелари бе обсъдено предстоящото и чакано плащане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014–2020 за Кампания 2020. 

По план: Новата пчеларска програма стартира в края на февруари

Грудев заяви, че плащането ще е около 20 май и ще е с месец и половина по-рано от миналогодишното. Ангажиментът, който той пое към пчеларите, е плащането по мярката да стартира с пчеларските дейности.

На срещата беше обсъдено същорегламентирането на проверките на пчелини, така че те да са съобразени с времевия период на живот на пчелните семейства. 

Днес стана ясно още, че приемът по новата пчеларска програма стартира в края на февруари. Основните мерки са пет, а първото подписване на договори се очаква да стане в края на месец март.

ВСИЧКИ НОВИНИ ОТ ДНЕС

 

Обнародваната нова пчеларска програма е с по-висок бюджет

Покана за свикване Общо събрание за приемане ГО и ГФО за 2019 г. – 01.03.2020 г.- НЕДЕЛЯ

Покана за свикване Общо събрание за приемане ГО и ГФО за 2019 г. – 01.03.2020 г.- НЕДЕЛЯ

 ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

(СБПБ)

Управителният съвет на СНЦ в обществена полза “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” ЕИК 204968338, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Устава на СБПБ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на 01.03.2020 г.(НЕДЕЛЯ) от 10,00 ч. в гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЕМИНАРНА ЗАЛА НА ХОТЕЛ „АКВАЯ”, адрес: Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 40, 5000 Район Западен, Велико Търново, (в района на Кооперативен Пазар Велико Търново), при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ към 31.12.2019 г.
  2. Обсъждане и приемане на финансов отчет на СДРУЖЕНИЕТО към 31.12.2019 г.
  3. Други – актуализиране списъчния членски състав, включително с прием на новопостъпилите заявления за членство към датата на провеждане Общото събрание. Организационни въпроси, свързани с делата пред съдебни и административни органи, както от името на Сдружението, така и персонална защита – въпроси и отговори от юриста на СдружениетоЕлектронна поща за изпращане въпроси по предходния пункт: sdr_biopro@abv.bgПри липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.Поканата се публикува на 16.01.2020 г. на сайта на Сдружението: http://www.wp.sbpb.bg/, от същата дата се разпраща на електронните пощи на членовете на сдружението, както и се вписва в Регистъра на ЮЛНЦ при АВ на осн. ЗЮЛНЦ и Устава.

16.01.2020 г.

гр. Велико Търново

 

Покана за свикване ОС за годишно приключване 2019 – за ДАТА- 01-03-2020-НЕДЕЛЯ

Успех за СБПБ – обнародвано в ДВ бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр.87 до 94

Успех за СБПБ – обнародвано в ДВ бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр.87 до 94

Уважаеми г-н Управител и Председател на УС, г-жи и г-да членове на УС на СБПБ, членове на СБПБ, партньори и симпатизанти на СБПБ,

От 19.04.2018 до 10.12.2019 г. изминахме дълъг път по един казус и общ проблем в бранша, по който СБПБ с жалба сезирахме ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РБЪЛГАРИЯ  срещу:

Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:

  – Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)

 – Чл. 41, ал. 2 – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

-Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;

както и срещу текстове от Допълнителни разпоредби:

  • Параграф 25, – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,
  • Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”

След година и осем месеца окончателно горните текстове са отменени, считано от датата на обнародването на Решенията на ВАС /от двете инстанции/ в Държавен вестник бр. 97/10.12.2019 г. – стр.87 до 94

DV_2019_097_Off.2040824106

За горното можем да се поздравим!!!

Но и да си напомним, че работата ни в този смисъл не е свършена, защото именно това е една от задачите, които сме си поставили с учредяването си – да участваме активно и да сме непримирими срещу лошите законодателни практики, с каквито за съжаление се сблъскваме всеки ден и не само в нашия сектор. Идеята е обаче поне в областта на биологичното земеделие да се стремим да бъдем единни в името на успеха и в името на възприемането на по-добрите, по-благоприятните, на по-стимулиращите за био-земеделието практики, в които влиза неизменно нормативния базис. Био-земеделието, био-растениевъдството, био-животновъдството във всеки един сегмент е безспорно бъдещето и тема, която стои на дневен ред, редом с климатичните промени – с които не само Европа, а и Светът са длъжни да се съобразят и  се вземат мерки. Вярвам, че тези две теми ще са основните приоритети в световен план и в този контекст трябва да мислим дългосрочно и с мисъл не на дребно, до частните ни казуси, но и глобално!

До тук за всички ни – поздравление, защото вече имаме във визитната ни картичка /на СБПБ/не само заявка за воля, но и ефективно се борим срещу лоши законодателни инициативи и практики, разбира се, доколкото можем в рамките на съдебната практика и доктрина, които не винаги са на едно мнение! Все повече се налага с казусите си пред съдилищата да произвеждаме прецедентно право, но пък това е пътят към отстояване правата ни !  Или по-скоро това да е последната и крайна мярка, защото идеята е не непременно да стигнем в съда като противни страни, срещу административните органи, а да си сътрудничим с тях в името на обща цел – просперитет в сектора и отстояване националното био-производство. Да си пожелаем именно това да е само началото, а по-възможност в активните процеси на законодателни инициативи да постигаме такъв диалог и чуваемост с националните юрисдикции, щото да не се стига до съдебните зали, от което не се постига желания ефект или поне не се постига в нормално време – а закъснялото правосъдие, е липса на такова…

С уважение и с лично професионално удовлетворение за горното ВИ рапортува :

Вашият юрисконсулт!

/За сведение прикачвам за тези, които се интересуват Държавният вестник/

DV_2019_097_Off.2040824106

IzpList

Държавен вестник бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр. 87 до 94 – Наредба 4

Държавен вестник бр. 97 от 10.12.2019 г. от стр. 87 до 94 – Наредба 4

Уважаеми г-н Управител и Председател на УС, г-жи и г-да членове на УС на СБПБ, членове на СБПБ, партньори и симпатизанти на СБПБ,

От 19.04.2018 до 10.12.2019 г. изминахме дълъг път по един казус и общ проблем в бранша, по който СБПБ с жалба сезирахме ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РБЪЛГАРИЯ  срещу:

Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:

  – Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)

 – Чл. 41, ал. 2 – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

-Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;

както и срещу текстове от Допълнителни разпоредби:

  • Параграф 25, – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,
  • Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”

След година и осем месеца окончателно горните текстове са отменени, считано от датата на обнародването на Решенията на ВАС /от двете инстанции/ в Държавен вестник бр. 97/10.12.2019 г. – стр.87 до 94

DV_2019_097_Off.2040824106

За горното можем да се поздравим!!!

Но и да си напомним, че работата ни в този смисъл не е свършена, защото именно това е една от задачите, които сме си поставили с учредяването си – да участваме активно и да сме непримирими срещу лошите законодателни практики, с каквито за съжаление се сблъскваме всеки ден и не само в нашия сектор. Идеята е обаче поне в областта на биологичното земеделие да се стремим да бъдем единни в името на успеха и в името на възприемането на по-добрите, по-благоприятните, на по-стимулиращите за био-земеделието практики, в които влиза неизменно нормативния базис. Био-земеделието, био-растениевъдството, био-животновъдството във всеки един сегмент е безспорно бъдещето и тема, която стои на дневен ред, редом с климатичните промени – с които не само Европа, а и Светът е длъжен да се съобрази и взема мерки. Вярвам, че тези две теми ще са основните приоритети в световен план и в този смисъл трябва да мислим дългосрочно и с мисъл не на дребно, до частните ни казуси, но и глобално!

До тук за всички ни – поздравление, защото вече имаме във визитната ни картичка /на СБПБ/, че имаме воля и се борим срещу лоши законодателни инициативи и практики! И да си пожелаем това да е само началото, а по-възможност в активните процеси на законодателни инициативи да постигаме такъв диалог и чуваемост с националните юрисдикции, щото да не се стига до съдебните зали, от което не се постига желания ефект или поне не се постига в нормално време – а закъснялото правосъдие, е липса на такова…

С уважение и с лично професионално удовлетворение за горното ВИ рапортува :

Вашият юрисконсулт!

/За сведение прикачвам за тези, които се интересуват Държавният вестник/

DV_2019_097_Off.2040824106

 

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ по запитване на СБПБ за действието на Системата за идентификация на животни ВетИС

Разяснителна информация от БАБХ – На вниманието на членовете на СБПБ

Read More Read More

Решение за изпълнение 974/2019 на ЕК одобрение на националните пчеларски програми

Решение за изпълнение 974/2019 на ЕК одобрение на националните пчеларски програми

Уважаеми членове на СБПБ, както и наши симпатизанти,

информираме Ви, че по отношение пчеларите – в L 157/28 Официален вестник на Европейския съюз , излезе Решението на ЕвроКомисията:

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/974 НА КОМИСИЯТА от 12 юни 2019 година за одобряване на националните програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 4177)

Решение ЕС 2019_974 пчеларски програми

Напомняме на членовете ни,  че Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/ има своето място в работната група при МЗХГ в обсъждане проекта на Наредба по прилагане Решението на Европейската комисия в изпълнение на одобрените национални програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти, представени от държавите членки съгл. Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Ще имаме ангажимента да даваме обратна връзка от обсъжданията, както и предложения, които да входираме, а в случай, че някои текстове не са съответни на регламентната относима уредба, да бъдем активни по редактирането им.

Решение ЕС 2019_974 пчеларски програми

Решение на Върховен Административен съд за отмяна на някои текстове на Наредба 4/2015 г. по ПРСР 2013-2020 на МЗХГ

Решение на Върховен Административен съд за отмяна на някои текстове на Наредба 4/2015 г. по ПРСР 2013-2020 на МЗХГ

Уважаеми господа членове на Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/,

както и заинтересовани лица по отношение обжалването на някои текстове на Наредба № 4 от 24.02.2015 г.

Имам удоволствието да Ви информирам, че днес на съдебния адрес на СБПБ ми бе връчен съдебният акт, с който се отменят обжалваните от нас текстове в наредбата, а именно /КОПИРАМ кои са нормите, по които постигнахме отмяна/

ПРОТИВ :          

 Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:

 Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007  на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)

 Чл. 41, ал. 2  – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов  ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

-Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;

от Допълнителни разпоредби:

-Параграф 25,  – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,

-Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”

Копирам само диспозитива на съдебният акт, което е важно за нас, защото макар и да не е окончателно, считам, че е голям общ успех и пробив в конюнктурата не само за Сдружение на българските производители на биопродукти /СБПБ/, а и за всеки заинтересован биологичен производител, преработвател, подизпълнител и изобщо свързан с биологичното земеделие стопанин.

ДИСПОЗИТИВЪТ на съдебното решение гласи:

Върховният административен съд, тричленен състав на Осмо отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 11, ал. 4, чл. 41, ал. 2, чл. 46, ал. 5, чл.19а, ал. 2 и § 28 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и храните /обн. ДВ. бр.16 от 27.02.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28.02.2017 г. изм. и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г./.
ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на Сдружението на българските производители на биопродукти, ЕИК 204968338, съдебни разноски в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Целият съдебен акт и мотивите към него можете да прочетете на линка по-долу:

Решение ВАС от 11 юни 2019 по АД № 4906 2018 отменя текстове по Наредба 4 2015 по м11Биоземеделие от ПРСР 2014-2020 МЗХГ

Очаквам от всеки от вас активност, така както призовавахме на първа инстанция да се присъединят и други, но не го направиха и въпреки това се справихме, то много е важно ако има обжалване от страна на МЗХГ или пък протест на прокурора, да стегнем редиците  и с други организации да участваме пред пет членния състав на ВАС в защита на позитивния за нас съдебен акт срещу евентуално касационно обжалване и в името да затвърдим постигнатото до момента!!!

С уважение:  Диана Петкова – юрисконсулт при СБПБ

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Позитивна съдебна практика по обжалване Уведомителните писма за кампания 2016

Решение по Административно дело 58_2019г

Решение по Административно дело 575-2018г_

Решение по Административно дело 235-2019г_

Решение по Административно дело 117-2019г_

Решение по Административно дело 105-2019г_

Решение по Административно дело 109-2019г_

Решение по Административно дело 116-2019г_

Решение по Административно дело 172-2019г_

Решение по Административно дело 171-2019г_

Решение по Административно дело 112-2019г_

Решение по Административно дело 98-2019г_

Решение по Административно дело 96-2019г_

Решение по Административно дело 97_2019г

Решение по Административно дело 908-2018г_

Решение по Административно дело 922-2018г_

Решение по Административно дело 366-2018г_

Решение по Административно дело 136-2019г_

Решение по Административно дело 261-2019г_

Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе

Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град

Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

Забележка: към момента продължават да се генерират нови съдебни актове от различни съдилища в страната.

Прилагам и обобщени по-горе по съдилища в страната, вкл. и по подадени не само чрез нас, в доказателства, че се произнасят еднакво, независимо чрез кого са представлявани жалбоподателите:

Решение по Административно дело 58 по описа за 2019г на АС Силистра   Решение по Административно дело 96 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 98 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 105 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 112 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 116 по описа за 2019 г на АС Русе Решение по Административно дело 117 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 136 по описа за 2019 г на АС Варна Решение по Административно дело 235 по описа на АС Русе за 2019 Решение по Административно дело 261 по описа за 2019г на АС Пазарджик Решение по Административно дело 356 по описа за 2018 г на АС Сливен Решение по Административно дело 366 по описа за 2018г на АС Сливен Решение по Административно дело 371 по описа за 2018 на АС Сливен Решение по Административно дело 372_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 378_2018г по описа на АС Сливен Решение по Административно дело 908 2018 АС Велико Търново Решение по Административно дело 922 по описа за 2018г на АС Бургас Решение по Административно дело № 171 по описа за 2019 г. на АС Русе Решение по Административно дело № 172 по описа за 2019 г. на АС РусеРешение по Административно дело 109 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 97 по описа за 2019 на АС Русе Решение по Административно дело 306 по описа за 2019 на АС Русе Решение № 4429 от 27-06-2019 по Административно дело 2619 по описа за 2019 г на АС София град   Решение по АД 218 по описа за 2019 на Административен съд – Велико Търново

До този момент извод от статистиката:

Съдилищата не решават спора по същество, а отменят и връщат на АО /ДФЗ/ за ново произнасяне. Въпросът стои отворен какво ще бъде произнасянето след влизането на решенията в сила и респ. каква ще е стратегията ни на защита занапред.